Aktualności / Blog

DLA KAŻDEGO !!! – NOWE !!! ŚRODKI FINANSOWE !!!

w Blog    12.02.2016

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA SRODKÓW FINANSOWYCH ZA POŚREDNICTWEM NASZEJ FIRMY:

POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Dla absolwentów szkół średnich i uczelni wyższych do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego;
studentów ostatniego roku studiów wyższych (studiów I i II stopnia, jednolitych studiów magisterskich),
zarejestrowanych bezrobotnych.

Kwota pożyczki ? max ok. 81 tys. zł
Oprocentowanie stałe, 0,44% w skali roku
12 m-cy karencji w spłacie kapitału ( kwota spłat  w tym okresie 40zł)

POŻYCZKI NA UTWORZENIE STANOWISKA Pracy dla Bezrobotnego :
Skierowany do:
podmiotów prowadzących działalność gospodarczą;
niepublicznych szkół, przedszkoli,
żłobków lub klubów dziecięcych
osób fizycznych, osób prawnych
lub jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej, będących posiadaczami gospodarstwa rolnego

Kwota pożyczki ? max. 24 tys. zł

DOTACJA NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY:
skierowana do pracodawców, którzy chcą utworzyć nowe stanowisko pracy lub unowocześnić już istniejące.

O refundację mogą ubiegać się:

podmioty prowadzące działalność gospodarczą,
szkoły i przedszkola niepubliczne,
? producenci rolni.
Kwota 23.000zł
Refundacja 100%

REFUNDACJA SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE ZA PRACOWNIKA DO 30.roku życia

Wsparcia dla pracodawców, którzy zatrudnią skierowaną przez powiatowy urząd pracy osobę bezrobotną do 30-go roku życia podejmującą zatrudnienie po raz pierwszy.

Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS
Kwota refundowanych składek nie może przekroczyć 300% wysokości minimalnego  wynagrodzenia za pracę obowiązującego w  dniu spełnienia  warunków.

 

PREFERENCYJNE POŻYCZKI NA ZAŁOŻENIE FIRMY DLA :
Osób chcących założyć działalność gospodarczą mieszkające, uczące się lub pracujące na terenie woj. małopolskiego.

od 10 tys. zł do 50 tys. zł
Oprocentowanie 1%  w skali roku,
Maksymalny  okres spłaty 60 m-cy,

POŻYCZKI OBROTOWE I INWESTYCYJNE

  • mikro przedsiębiorców posiadających siedzibę lub adres prowadzenia działalności na terytorium województwa Małopolskiego
    osób rozpoczynających działalność gospodarczą

Kwota od 5 tys. do 120 tys.
60 miesięcy dla pożyczek o wartości niższej niż 100.000 zł

72 miesiące dla pożyczek o wartości wyższej niż 100.000 zł

Max okres karencji 6 m-cy

Oprocentowanie stałe wyliczane dla każdego wnioskodawcy indywidualnie

ŚRODKI FINANSOWE

DLA:

  • obywateli UE stowarzyszeń,fundacji, związków wyznaniowych,

zameldowanych na obszarze objętym LGD

od 50 tys. do 200 tys.
do 80% kosztów kwalifikowanych
Na :

Rozwijanie aktywności społecznej, remonty i modernizacja świetlic i obiektów przyległych.
Rozwijanie turystyki na obszarze LRS:punkty i bazy informacji turystycznej, renowacja,oznakowanie małych obiektów turystycznych,rekreacyjnych
Ochrona przyrody ?Natura 2000?
Ochrona dziedzictwa kulturowego i historycznego
Inicjowanie powstania, przetwarzania i wprowadzania na rynek wyrobów które stanowią zasoby lokalne w tym kulturowe,przyrodnicze i historyczne
Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych do działalności kulturowej i gospodarczej bez działalności rolniczej.

osób fizycznych,osób prawnych podejmujących

lub prowadzących działalność gosp. jako mikro-przedsiębiorca

Refundacja poniesionych kosztów 50% kosztów kwalifikowanych
max 300.tys ale :
100 tys. dla utworzenia 1-2 miejsc pracy, 200 tys. dla utworzenia 2-3 miejsc pracy,
300 tys. dla utworzenia min 3 miejsc pracy
Na :
Usługi dla rolnictwa i leśnictwa,ludności. Sprzedaż hurtowa i detaliczna,rzemiosło,
rękodzielnictwo, roboty i usługi budowlane, instalacyjne,turystyczne-sport,rekreacja,
wypoczynek,usługi transportowe, komunalne, przetwórstwo produktów rolnych,
magazynowanie, składowanie towarów, wytwarzanie produktów z biomasy,
rachunkowości,doradztwa i usług informatycznych

KATEgorie

ostatnie posty

Skorzystaj ze środków z KPO

Czym jest Krajowy Plan ...

14.06.2023

Trwają nowe nabory na środki finansowe

Zachęcamy do zapoznania się ...

10.05.2023

POZNAJ NASZ INTELIGENTNY SYSTEM DOTACJI

Zachęcamy do wypełnienia ...

01.08.2022

Popularne tagi

PANEL KLIENTA

Zadzwoń do konsultanta