Aktualności / Blog

ŚRODKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW DOSTĘPNE W III KWARTALE 2021 ROKU

w Blog    11.06.2021

GRANTY NA EUROGRANTY

Instytucja odpowiedzialna za konkurs: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Obszar: Polska

Kto może skorzystać ze środków?: mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa mające siedzibę lub odział na terenie Polski

Termin naboru: do  27.01.2022 r.

– konkurs podzielono na rundy: runda trzecia kończy się w dniu 2.08.2021 r., zaś druga 30.09.2021 r.

Cel konkursu:

– do celów ogólnych należy w szczególności zwiększenie innowacyjności i umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorców z sektora MŚP poprzez zwiększenie udziału tych podmiotów w Programach UE.

celem szczegółowym jest sfinansowanie kosztów przygotowania Eurograntu, tj. projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów Unii Europejskiej

Przeznaczenie środków:

– sfinansowanie kosztów usługi doradczej

– sfinansowanie kosztów opracowania studium wykonalności

– pokrycie kosztów organizacji spotkań, w tym kosztów poszukiwania partnerów projektu oraz koszty podróży służbowych

– sfinansowanie przygotowania wniosku o Eurogrant, w tym kosztów wynagrodzeń pracowników oraz kosztów związanych z prezentacją wniosku o Eurogrant przed komisją oceny projektów

– sfinansowanie kosztów tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej organizatorowi konkursu

Warunki finansowe:

– maksymalne wsparcie w wysokości 280 060 zł

– otrzymane środki pozwalają na pokrycie do 100% kosztów kwalifikowanych

– pula środków do rozdysponowania: 5 mln zł, w tym 1 mln zł w województwie mazowieckim

ROZWÓJ STARTUPÓW W POLSCE WSCHODNIEJ

Instytucja odpowiedzialna za konkurs: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Obszar: Polska Wschodnia

Kto może skorzystać ze środków? mikro i małe przedsiębiorstwa

– realizujące projekt na terenie jednego z województw zaliczanych do Polski Wschodniej (lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego lub warmińsko-mazurskiego)

– przedsiębiorcy musieli pozytywnie przejść przez okres inkubacji (można jeszcze aplikować!)

Termin naboru: do 30.12.2021 r.

– konkurs podzielony siedemnaście rund; runda czternasta trwa do 12.08.2021 r., natomiast następna rozpoczyna się w dniu 26.09.2021 r.

Cel konkursu:

– rozwój w makroregionie Polski Wschodniej działalności biznesowej przedsiębiorstw typu startup (podmiotów gotowych do wejścia na rynek z produktem przygotowanym)

Przeznaczenie środków:

– zakup usług doradczych i eksperckich związanych z rozwijaniem modelu biznesowego

– wynagrodzenie pracy personelu projektu

– na zakup środków trwałych, surowców lub materiałów oraz wartości niematerialnych i prawnych

– na organizację i przeprowadzenie działań, w tym promocyjno-informacyjnych, służących ekspansji rynkowej, w tym międzynarodowej

Warunki finansowe:

– maksymalna kwota dofinansowania to: 1 mln zł

– maksymalna intensywność dofinansowania została określona na poziomie: 85 % kosztów kwalifikowalnych

– minimalna wartość projektu: 50 tys. zł

– pula środków do rozdysponowania 390 mln zł

PROGRAMY AKCELERACYJNE

Instytucja odpowiedzialna za konkurs: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Obszar: Polska

Kto może skorzystać ze środków? mikro i małe przedsiębiorstwa

– prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki kapitałowej

Termin naboru: do 30.11.2021 r.

Cel konkursu:

– wsparcie przedsięwzięć opartych na innowacyjnych pomysłach, przy udziale odbiorców technologii zainteresowanych ich wdrożeniem i rozwojem

– możliwość rozwinięcia swoich innowacyjnych produktów do poziomu, w którym przedsiębiorstwa będą mogły przetestować swoje rozwiązanie z partnerami korporacyjnymi

– program skupia się na zwiększeniu przeżywalności startupów, umożliwiając przy tym wprowadzenie produktu na rynek i zdobycie przełomowego zlecenia

Przeznaczenie środków:

– przeprowadzenie eksperymentów biznesowych oraz przetestowanie produktów i technologii

– realizacja pilotaży wspólnie z dużymi przedsiębiorstwami

– usługi mentorskie i doradcze

– dostęp do wysokiej klasy specjalistów

– udział w szkoleniach i warsztatach

– działania networkingowe łączące start-upy z dużymi i średnimi przedsiębiorstwami (potencjalnymi odbiorcami technologii i produktów)

– analiza umów i wycena spółki

– opracowanie modelu współpracy start-upu z odbiorcą technologii.

– dostęp do infrastruktury badawczej i ekspertów

– analiza własności intelektualnej

– konsultacje w zakresie ochrony IP

Warunki finansowe:

– maksymalne wsparcie do 250 tys. zł ( tj. do 200 tys. zł dofinansowania projektu na rozwój technologii i przygotowanie jej do wdrożenia oraz do 50 tys. zł na zakup usług prawnych, księgowych i doradczych)

– środki pozwalają na sfinansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych

– pula środków do rozdysponowania: 130 mln zł

INICJATYWA EUREKA

Instytucja odpowiedzialna za konkurs: Sekretariat Inicjatywy EUREKA w Brukseli

Obszar: Polska

Kto może skorzystać ze środków?: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (ew. z dużym przedsiębiorcom lub jednostką badawczą/uczelnią jako partnerem)

Termin naboru: do 24 września 2021 r.

Cel konkursu:.

– celem inicjatywy jest zwiększanie nowoczesności, produktywności i konkurencyjności przemysłu europejskiego

Przeznaczenie środków:

na badania przemysłowe oraz prace rozwojowe, tj. opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi.

finansowane są projekty realizowane przez co najmniej dwóch partnerów z dwóch różnych państw członkowskich

Warunki finansowe:

– maksymalnie pozyskać można do 500 tys. zł, a w przypadku, gdy wnioskuje grupa przedsiębiorców – do 1 mln zł

BEZZWROTNA DOTACJA NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Instytucja odpowiedzialna za konkurs: właściwy Powiatowy Urząd Pracy

Obszar: Polska

Kto może skorzystać ze środków? zarejestrowana osoba bezrobotna

– osoba, która zamierza założyć jednoosobową działalność gospodarczą i będzie ją prowadzić przez minimum 12 miesięcy

Termin naboru: uzależniony od decyzji konkretnego Powiatowego Urzędu Pracy

Cel konkursu:

– aktywizacja osób bezrobotnych

– walka ze zjawiskiem bezrobocia

Przeznaczenie środków:

– pieniądze z dotacji można przeznaczyć na realizację wszystkich celów mających związek z uruchomieniem działalności.

– każdy urząd określa w regulaminie, na co można przeznaczyć pozyskane środki oraz precyzuje konkretne limity ich wydatkowania.

Warunki finansowe:

– wysokość wsparcia zależy od regulacji przyjętych przez dany Powiatowy Urząd Pracy

– maksymalne wsparcie wynosi do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenie, tj. ok. 32 tys. zł

INNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

  • Dotacje (refundacje) z Lokalnych Grup Działania
  • Środki na badania i rozwój (B+R) lub wdrażanie wyników prac badawczo – rozwojowych udostępniane w wybranych województwach
  • Środki z Tarcz Antykryzysowych, w tym Tarczy Branżowej z zastrzeżeniem, że część oferowanych form pomocy zostało już wygaszonych (tj. Instytucje nie przyjmują wniosków) 

Artykuł prezentuje wybrane formy pomocy. W naszej ofercie znajduje się o wiele więcej produktów, korzystnych zarówno dla tych, którzy już prowadzą działalność gospodarczą, jak i dla osób zamierzających dopiero ją założyć. Skontaktuj się z nami. Znajdziemy finansowanie dopasowane do Twoich potrzeb.

Eurogrant

KATEgorie

ostatnie posty

Skorzystaj ze środków z KPO

Czym jest Krajowy Plan ...

14.06.2023

Trwają nowe nabory na środki finansowe

Zachęcamy do zapoznania się ...

10.05.2023

POZNAJ NASZ INTELIGENTNY SYSTEM DOTACJI

Zachęcamy do wypełnienia ...

01.08.2022

Popularne tagi

PANEL KLIENTA

Zadzwoń do konsultanta