Aktualności / Blog

Innowacje w MŚP ? mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa ŚLĄSKIE

w Blog    16.11.2015

Innowacje w MŚP ? mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.   od 2015-11-16  do 2016-01-11
Dofinansowaniem objęte będą projekty wprowadzające nowe lub ulepszone rozwiązania w odniesieniu do produktu (towaru lub usługi), procesu, z możliwością zastosowania innowacji nietechnologicznych jako wspomagające wraz z możliwością promocji innowacyjnych rozwiązań.

Minimalna wartość dofinansowania o którą musi aplikować wnioskodawca to 100 000,00 PLN.
W ramach  działania Beneficjent będzie mógł uzyskać wsparcie maksymalnie w wysokości 2 000 000,00 pln.
Wysokość dofinansowania dla mikro i małych firm ma wynieść ok. 45% .
Większe dofinansowanie będą mogły otrzymać projekty realizujące badania nad innowacyjnymi projektami (działanie 1.2) i mieszczące się w tzw. inteligentnych specjalizacjach dla Województwa Śląskiego (do 80% wydatków).
W ramach działania  realizowane będą działania przyczyniające się do rozwoju innowacyjności w mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstwach.
Wsparcie uzyskają projekty koncentrujące się na pozyskaniu i implementacji (wdrożenia i integracji systemu) innowacji produktowych i procesowych z możliwością zastosowania innowacji nie technologicznych jako wspomagające wraz z możliwością ich promocji na arenie krajowej i międzynarodowej.
Działanie  obejmuje rozwój/rozbudowę przedsiębiorstwa, w szczególności inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług. Inwestycje w rozwój przedsiębiorstw, zwiększające skalę ich działalności, spowodują wzrost zasięgu oferty firm (nowe rynki zbytu).

Oś priorytetowa :  Konkurencyjność MŚP

Działanie  Innowacje w MŚP
Poziom dofinansowania 50,00 %
Oś Priorytetowa III ?Konkurencyjność MŚP?, Działanie ?Innowacje w MŚP? RPO WSL 2014-2020 Śląskie – program  obejmujący typ projektów:
1. Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych .

 •              O dofinansowanie mogą ubiegać się: Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa zarejestrowane w CEiDG lub KRS (zgodnie z definicją zawartą w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), które na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie prowadzą działalność gospodarczą.
  Minimalna wartość dofinansowania ? 100 000,00 PLN
  Maksymalna wartość dofinansowania ? 2 000 000,00 PLN
  Maksymalna wartość projektu ? 10 000 000,00 PLN
  Maksymalny poziom dofinansowania: w ramach Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej:
  45% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw i Małych Przedsiębiorstw
   35% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Średnich Przedsiębiorstw
  w ramach pomocy de minimis: 50% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw i Małych i Średnich Przedsiębiorstw
  Konkurs ma charakter zamknięty.
  Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od dnia 16.11.2015r. do dnia 11.01.2016r.
  Wnioskodawca w ramach katalogu kosztów kwalifikowalnych może ponieść wydatki związane z wprowadzeniem udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami.
  Działanie 1.1 Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza
  Koszty kwalifikowane :
  Wydatki związane z przygotowaniem projektu,
  Usługi dot. zarządzania i nadzoru nad projektem, m.in.:
  Wydatki związane z pracami budowlanymi, instalacyjnymi i adaptacyjnymi, m.in.:
  Wydatki związane z nabyciem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, m.in.:
  Wydatki związane z zakupem nieruchomości,
  Wydatki na informację i promocję.
  Szkolenia (w ramach cross-financingu). Limit wydatków w ramach cross-financingu dla projektu został
  określony na poziomie max. 10% wszystkich wydatków kwalifikowanych projektu
  Inne koszty bezpośrednie, których nie można zaklasyfikować do żadnej z powyższych kategorii.
 • B. Wydatki niekwalifikowalne:
  ? wydatki wskazane w rozdziale 9 niniejszych Wytycznych;
  ? wydatki związane z akredytacją laboratoriów,
  ? wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury B+R,
  ? wydatki związane z infrastrukturą dydaktyczną oraz infrastrukturą wykorzystywaną do świadczenia usług
  zdrowotnych,
  ? wydatki dot. regionalnych agend badawczo-rozwojowych,
  ? materiały i inne środki nie stanowiące środków trwałych,
  ? nabycie środków transportu,
  ? nabycie używanych środków trwałych.

Działanie 1.2 Badania Rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach
Koszty kwalifikowalne:
Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej:
? koszty nabycia nowych środków trwałych :
? koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych:
? koszty nabycia nowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w formie leasingu
finansowego poniesione w okresie realizacji projektu: kwalifikowalne są jedynie raty kapitałowe leasingu
finansowego z obowiązkiem wykupu aktywów przez beneficjenta po wygaśnięciu umowy leasingu;
? koszty wynagrodzeń:
? koszty aparatury naukowo-badawczej i sprzętu:
koszty budynków i gruntów w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby
projektu (do wysokości 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu):
Koszty poniesione na:
? badania wykonane na podstawie umowy (podwykonawstwo),
? wiedzę techniczną i patenty zakupione lub użytkowane na podstawie licencji, uzyskane od osób trzecich na warunkach rynkowych tj. Wartości niematerialne i prawne w formie patentów, licencji, know-how i nieopatentowanej wiedzy technicznej,
? nabycie usług doradczych i usług równorzędnych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby działalności
badawczej.
? koszty ogólne ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu (ich wielkości nie można
jednoznacznie przyporządkować do konkretnego zadania badawczego) tj.:
? koszty wynajmu, czynszu sprzątania i ochrony pomieszczeń,
? koszty adaptacji pomieszczeń dla celów realizacji projektu,
? koszty utrzymania infrastruktury,
? koszty mediów (elektryczności, gazu, ogrzewania, wody), utylizacji odpadów, okresowej konserwacji i
przeglądu urządzeń,
? koszty wynagrodzeń personelu zarządzającego, administracyjnego, technicznego i pomocniczego
związanego ze stałą działalnością jednostki i tylko w pośredni sposób związanego z realizacją projektu
(kierownicy jednostki, księgowość, kadry, BHP),
? usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, kurierskie,
? koszty materiałów biurowych i piśmienniczych, usług drukarskich i ksero,
? koszty urządzeń i sprzętu biurowego,
? koszty ubezpieczeń majątkowych.
Koszty rozliczane metodą ryczałtową w ramach kosztów pośrednich nie mogą zostać wykazane w ramach
kosztów bezpośrednich projektu. Koszty ogólne rozliczane są ryczałtem, jako procent od pozostałych kosztów kwalifikowanych z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa. Obowiązująca stawka ryczałtu: max. 10%.
? koszty operacyjne, w tym koszty materiałów, dostaw i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu:
? materiały, np. surowce, półprodukty, odczynniki;
? sprzęt laboratoryjny (co do zasady wszystkie zakupy niespełniające wymogu środka trwałego zgodnie z
ustawą o rachunkowości oraz z przyjętą polityką rachunkowości);
? koszty utrzymania linii technologicznych, instalacji doświadczalnych itp. w okresie i w proporcji
wykorzystania w projekcie;
? wynajem powierzchni laboratoryjnej, elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej,
? koszty promocji projektu (publikacje, koszt strony internetowy itp.) ? wydatki kwalifikowalne w wysokości do 5% wartości pozostałych rzeczywiście poniesionych wydatków kwalifikowalnych nieobjętych limitami procentowymi.
? koszty szkoleń związanych z realizacją projektu w tym m.in. szkolenia dla osób zaangażowanych w
realizację projektu bezpośrednio związanych z przedmiotem projektu ? wydatki kwalifikowalne w wysokości do 5% wartości pozostałych rzeczywiście poniesionych wydatków kwalifikowalnych nieobjętych limitami procentowymi;
? koszty usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji.
Rozliczenie wydatków: Koszty budynków i gruntów, dodatkowe koszty ogólne, koszty promocji projektu (w ramach kategorii koszty operacyjne) oraz koszty szkoleń może nastąpić jedynie w ramach wniosku o płatność końcową na podstawie rzeczywiście poniesionych kosztów.

B. Wydatki niekwalifikowalne:
Za koszty niekwalifikowalne uznaje się wszystkie wydatki, które nie zostały wymienione w katalogu wydatków kwalifikowalnych odnoszących się do działania 1.2 w tym:
? wydatki wskazane w rozdziale 9 niniejszych Wytycznych a także wynikające z przepisów
unijnych/krajowych (m.in. Wytycznych oraz Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju dotyczących
zasad kwalifikowania wydatków),
? wydatki niezaplanowane w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie,
? wydatki poniesione niezgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie,
? podatek VAT od towarów i usług,
? inne niż część kapitałowa części raty leasingowej – m.in. podatek, marża finansującego, odsetki
od refinansowania kosztów, opłaty ubezpieczeniowe, koszty ogólne,
? wydatek poniesiony w formie płatności gotówkowej,
? wydatek poniesiony z rachunku bankowego, którego posiadaczem nie jest beneficjent,
? wydatek poniesiony w formie kompensaty,
? zakup środków transportu,
? wydatki poniesione na badania podstawowe,
? wniesienie wkładu niepieniężnego,
? zakup nieruchomości zabudowanej oraz niezabudowanej,
? wydatki poniesione w ramach cross-financingu, jeśli regulamin konkursu ich nie przewiduje
? zakup używanego środka trwałego (w tym również zakup środka trwałego składającego się z co najmniej
jednego używanego elementu ? np. w sytuacji, gdy środkowi trwałemu nadano jedynie nową tabliczkę
znamionową; natomiast w przypadku wytworzenia środka trwałego składającego się z nowych i używanych elementów niekwalifikowalne są elementy używane).
? wydatki poniesione na nabycie nieruchomości zabudowanej lub niezabudowanej,
? wydatki na nabycie analiz, opinii, ekspertyz związanych z bieżącą (stałą lub okresową) działalnością
działalnością
beneficjenta.
C. Dodatkowe zasady rozliczania kosztów i kwalifikowalność projektu
Dodatkowe zasady rozliczania i kwalifikowalności projektu zostaną uzupełniane i sukcesywnie wprowadzane do treści niniejszych wytycznych.
Działanie 1.3 Profesjonalizacja IOB
Typ projektu 1, tj. ?Wsparcie profesjonalizacji wysokospecjalistycznych usług doradczych świadczonych przez IOB dla przedsiębiorców?

Wydatki kwalifikowalne:
? Wydatki związane z przygotowaniem projektu, m.in.:
? Usługi dot. zarządzania i nadzoru nad projektem, m.in.:
? Wydatki związane z pracami budowlanymi, instalacyjnymi i adaptacyjnymi, m.in.:
? Wydatki związane z nabyciem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, m.in.:
? Wydatki na informację i promocję.

B. Wydatki niekwalifikowalne:
? nabycie środków transportu,
? zakup gruntu i nieruchomości,
? nabycie używanych środków trwałych.

Działanie 1.3 Profesjonalizacja IOB
Typ projektu 3, tj. ?Zarzadzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji.?

Wydatki kwalifikowalne:
? Wydatki związane z przygotowaniem projektu, m.in.:
? dokumentacja aplikacyjna i przetargowa (np. studium wykonalności/biznes plan lub ich elementy),
? wydatki poniesione na instrumenty zabezpieczające realizację umowy o dofinansowanie,
? opracowania dotyczące analizy potrzeb.
? Wydatki związane z organizacją i udziałem w spotkaniach informacyjnych, debatach społecznych,konferencjach, obserwatoriach, m.in.:
? podróże służbowe osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację działań zaplanowanych w projekcie np. uczestniczących w spotkaniach informacyjnych, debatach społecznych, konferencjach, obserwatoriach
itp.,
? usługi prawnicze, eksperckie, doradcze związane ze świadczeniem usługi,
? nabycie fabrycznie nowych środków trwałych wykorzystywanych do świadczeniu usług
doradczych/szkoleniowych (sprzęt, wyposażenie biurowe),
? nabycie wartości niematerialnych i prawnych (oprogramowanie, licencje),
? tłumaczenie, druk materiałów i ich publikacja.
? Wydatki związane z angażowaniem personelu stosunek pracy. Koszty związane z wynagrodzeniem osób bezpośrednio realizujących zadania w projekcie, zatrudnionych w ramach umowy o pracę są kwalifikowane pod warunkiem, że ich zakresy czynności są przypisane wyłącznie do projektu .
? Wydatki związane z angażowaniem personelu – stosunek cywilnoprawny, samozatrudnienie oraz inne formy zaangażowania. ? Koszty związane z angażowaniem personelu realizującego zadania w projekcie są kwalifikowane.
? Wydatki związane z opracowaniem, przygotowaniem i rozpowszechnianiem raportów, analiz, modeli specjalistycznych,
? Wydatki na informację i promocję Koszty dot. oznaczeń, bilbordów i tablic informacyjno-promocyjnych
? Szkolenia (w ramach cross-financingu). Limit wydatków w ramach cross-financingu dla projektu został określony na poziomie max. 10% wszystkich wydatków kwalifikowanych projektu.

B. Wydatki niekwalifikowalne:

? wydatki wskazane w rozdziale 9 niniejszych Wytycznych,
? infrastruktura o charakterze wyłącznie biurowym (w tym administracyjnym),
? materiały i inne środki nie stanowiące środków trwałych,
? nabycie używanych środków trwałych,
? nabycie środków transportu.
Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych

Wydatki kwalifikowalne:

? wydatki wskazane w rozdziale 9 niniejszych Wytycznych,
?  Wydatki związane z przygotowaniem projektu, m.in.:
? Wydatki na usługi dot. kosztów zarządzania i nadzoru nad projektem
? Wydatki związane z zakupem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
Wydatki związane z zakupem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
Wydatki związane z pracami budowlanymi, instalacyjnymi i adaptacyjnymi
Wydatki na usługi informatyczne, m.in.: Wydatki na opracowanie stron WWW, portali: utworzenie / rozbudowa / dostosowanie (np. do WCAG 2.0)/ grafika i treść.
? Wydatki, zlecone firmie zewnętrznej, związane z digitalizacją posiadanych zasobów,
? Wydatki związane z projektowaniem usług zorientowanych na użytkownika /UX (np. badanie użytkownika, prototypowanie usługi, audyt użyteczności),
Wydatki nabycia usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej w modelu IaaS (infrastruktura
informatyczna), SaaS (oprogramowanie) oraz PaaS (aplikacje/programy) ? w okresie rzeczowej realizacji inwestycji,
? Budowa platform dystrybucji treści cyfrowych.
Wydatki związane z angażowaniem personelu – stosunek pracy, dotyczące wynagrodzenia osób
realizujących zadania w projekcie związane z digitalizowaniem zasobów. Koszty zatrudnienia takich osób w ramach umowy o pracę
Wydatki związane z angażowaniem personelu – stosunek cywilnoprawny, samozatrudnienie oraz inne formy zaangażowania.
Wydatki na informację i promocję. Koszty dot. oznaczeń, bilbordów i tablic informacyjno-promocyjnych.
Szkolenia (w ramach cross-financingu). Limit wydatków w ramach cross-financingu dla projektu został określony na poziomie max. 10% wszystkich wydatków kwalifikowanych projektu.
Inne koszty bezpośrednie, których nie można zaklasyfikować do żadnej z powyższych kategorii.
B. Wydatki niekwalifikowalne:
? wydatki wskazane w rozdziale 9 niniejszych Wytycznych,
? nabycie używanego środka trwałego,
? wydatki na utrzymanie utworzonej infrastruktury i wydatki bieżące, tj. ponoszone po zakończeniu etapu
realizacji inwestycji,
? opłaty za usługi dodatkowe, tj. prowadzenie serwisu www (np. hosting), kont poczty elektronicznej, serwerów, rejestracja i utrzymanie domen ponoszone po okresie realizacji projektu,
? wydatki na kursy i szkolenia mające na celu podniesienie umiejętności obywateli w zakresie korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej,
? wydatki na geodezyjne pomiary terenowe w rozumieniu § 2 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wykonane w celu utworzenia cyfrowych zasobów.
? wydatki na dostęp do Internetu (np. abonament).

KATEgorie

ostatnie posty

Skorzystaj ze środków z KPO

Czym jest Krajowy Plan ...

14.06.2023

Trwają nowe nabory na środki finansowe

Zachęcamy do zapoznania się ...

10.05.2023

POZNAJ NASZ INTELIGENTNY SYSTEM DOTACJI

Zachęcamy do wypełnienia ...

01.08.2022

Popularne tagi

PANEL KLIENTA

Zadzwoń do konsultanta