Aktualności / Blog

Innowacje w MŚP ? mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa ŚLĄSKIE

w Blog    16.11.2015

Innowacje w MŚP ? mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.   od 2015-11-16  do 2016-01-11
Dofinansowaniem objęte będą projekty wprowadzające nowe lub ulepszone rozwiązania w odniesieniu do produktu (towaru lub usługi), procesu, z możliwością zastosowania innowacji nietechnologicznych jako wspomagające wraz z możliwością promocji innowacyjnych rozwiązań.

Minimalna wartość dofinansowania o którą musi aplikować wnioskodawca to 100 000,00 PLN.
W ramach  działania Beneficjent będzie mógł uzyskać wsparcie maksymalnie w wysokości 2 000 000,00 pln.
Wysokość dofinansowania dla mikro i małych firm ma wynieść ok. 45% .
Większe dofinansowanie będą mogły otrzymać projekty realizujące badania nad innowacyjnymi projektami (działanie 1.2) i mieszczące się w tzw. inteligentnych specjalizacjach dla Województwa Śląskiego (do 80% wydatków).
W ramach działania  realizowane będą działania przyczyniające się do rozwoju innowacyjności w mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstwach.
Wsparcie uzyskają projekty koncentrujące się na pozyskaniu i implementacji (wdrożenia i integracji systemu) innowacji produktowych i procesowych z możliwością zastosowania innowacji nie technologicznych jako wspomagające wraz z możliwością ich promocji na arenie krajowej i międzynarodowej.
Działanie  obejmuje rozwój/rozbudowę przedsiębiorstwa, w szczególności inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług. Inwestycje w rozwój przedsiębiorstw, zwiększające skalę ich działalności, spowodują wzrost zasięgu oferty firm (nowe rynki zbytu).

Oś priorytetowa :  Konkurencyjność MŚP

Działanie  Innowacje w MŚP
Poziom dofinansowania 50,00 %
Oś Priorytetowa III ?Konkurencyjność MŚP?, Działanie ?Innowacje w MŚP? RPO WSL 2014-2020 Śląskie – program  obejmujący typ projektów:
1. Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych .

 •              O dofinansowanie mogą ubiegać się: Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa zarejestrowane w CEiDG lub KRS (zgodnie z definicją zawartą w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), które na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie prowadzą działalność gospodarczą.
  Minimalna wartość dofinansowania ? 100 000,00 PLN
  Maksymalna wartość dofinansowania ? 2 000 000,00 PLN
  Maksymalna wartość projektu ? 10 000 000,00 PLN
  Maksymalny poziom dofinansowania: w ramach Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej:
  45% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw i Małych Przedsiębiorstw
   35% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Średnich Przedsiębiorstw
  w ramach pomocy de minimis: 50% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw i Małych i Średnich Przedsiębiorstw
  Konkurs ma charakter zamknięty.
  Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od dnia 16.11.2015r. do dnia 11.01.2016r.
  Wnioskodawca w ramach katalogu kosztów kwalifikowalnych może ponieść wydatki związane z wprowadzeniem udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami.
  Działanie 1.1 Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza
  Koszty kwalifikowane :
  Wydatki związane z przygotowaniem projektu,
  Usługi dot. zarządzania i nadzoru nad projektem, m.in.:
  Wydatki związane z pracami budowlanymi, instalacyjnymi i adaptacyjnymi, m.in.:
  Wydatki związane z nabyciem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, m.in.:
  Wydatki związane z zakupem nieruchomości,
  Wydatki na informację i promocję.
  Szkolenia (w ramach cross-financingu). Limit wydatków w ramach cross-financingu dla projektu został
  określony na poziomie max. 10% wszystkich wydatków kwalifikowanych projektu
  Inne koszty bezpośrednie, których nie można zaklasyfikować do żadnej z powyższych kategorii.
 • B. Wydatki niekwalifikowalne:
  ? wydatki wskazane w rozdziale 9 niniejszych Wytycznych;
  ? wydatki związane z akredytacją laboratoriów,
  ? wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury B+R,
  ? wydatki związane z infrastrukturą dydaktyczną oraz infrastrukturą wykorzystywaną do świadczenia usług
  zdrowotnych,
  ? wydatki dot. regionalnych agend badawczo-rozwojowych,
  ? materiały i inne środki nie stanowiące środków trwałych,
  ? nabycie środków transportu,
  ? nabycie używanych środków trwałych.

Działanie 1.2 Badania Rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach
Koszty kwalifikowalne:
Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej:
? koszty nabycia nowych środków trwałych :
? koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych:
? koszty nabycia nowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w formie leasingu
finansowego poniesione w okresie realizacji projektu: kwalifikowalne są jedynie raty kapitałowe leasingu
finansowego z obowiązkiem wykupu aktywów przez beneficjenta po wygaśnięciu umowy leasingu;
? koszty wynagrodzeń:
? koszty aparatury naukowo-badawczej i sprzętu:
koszty budynków i gruntów w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby
projektu (do wysokości 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu):
Koszty poniesione na:
? badania wykonane na podstawie umowy (podwykonawstwo),
? wiedzę techniczną i patenty zakupione lub użytkowane na podstawie licencji, uzyskane od osób trzecich na warunkach rynkowych tj. Wartości niematerialne i prawne w formie patentów, licencji, know-how i nieopatentowanej wiedzy technicznej,
? nabycie usług doradczych i usług równorzędnych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby działalności
badawczej.
? koszty ogólne ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu (ich wielkości nie można
jednoznacznie przyporządkować do konkretnego zadania badawczego) tj.:
? koszty wynajmu, czynszu sprzątania i ochrony pomieszczeń,
? koszty adaptacji pomieszczeń dla celów realizacji projektu,
? koszty utrzymania infrastruktury,
? koszty mediów (elektryczności, gazu, ogrzewania, wody), utylizacji odpadów, okresowej konserwacji i
przeglądu urządzeń,
? koszty wynagrodzeń personelu zarządzającego, administracyjnego, technicznego i pomocniczego
związanego ze stałą działalnością jednostki i tylko w pośredni sposób związanego z realizacją projektu
(kierownicy jednostki, księgowość, kadry, BHP),
? usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, kurierskie,
? koszty materiałów biurowych i piśmienniczych, usług drukarskich i ksero,
? koszty urządzeń i sprzętu biurowego,
? koszty ubezpieczeń majątkowych.
Koszty rozliczane metodą ryczałtową w ramach kosztów pośrednich nie mogą zostać wykazane w ramach
kosztów bezpośrednich projektu. Koszty ogólne rozliczane są ryczałtem, jako procent od pozostałych kosztów kwalifikowanych z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa. Obowiązująca stawka ryczałtu: max. 10%.
? koszty operacyjne, w tym koszty materiałów, dostaw i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu:
? materiały, np. surowce, półprodukty, odczynniki;
? sprzęt laboratoryjny (co do zasady wszystkie zakupy niespełniające wymogu środka trwałego zgodnie z
ustawą o rachunkowości oraz z przyjętą polityką rachunkowości);
? koszty utrzymania linii technologicznych, instalacji doświadczalnych itp. w okresie i w proporcji
wykorzystania w projekcie;
? wynajem powierzchni laboratoryjnej, elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej,
? koszty promocji projektu (publikacje, koszt strony internetowy itp.) ? wydatki kwalifikowalne w wysokości do 5% wartości pozostałych rzeczywiście poniesionych wydatków kwalifikowalnych nieobjętych limitami procentowymi.
? koszty szkoleń związanych z realizacją projektu w tym m.in. szkolenia dla osób zaangażowanych w
realizację projektu bezpośrednio związanych z przedmiotem projektu ? wydatki kwalifikowalne w wysokości do 5% wartości pozostałych rzeczywiście poniesionych wydatków kwalifikowalnych nieobjętych limitami procentowymi;
? koszty usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji.
Rozliczenie wydatków: Koszty budynków i gruntów, dodatkowe koszty ogólne, koszty promocji projektu (w ramach kategorii koszty operacyjne) oraz koszty szkoleń może nastąpić jedynie w ramach wniosku o płatność końcową na podstawie rzeczywiście poniesionych kosztów.

B. Wydatki niekwalifikowalne:
Za koszty niekwalifikowalne uznaje się wszystkie wydatki, które nie zostały wymienione w katalogu wydatków kwalifikowalnych odnoszących się do działania 1.2 w tym:
? wydatki wskazane w rozdziale 9 niniejszych Wytycznych a także wynikające z przepisów
unijnych/krajowych (m.in. Wytycznych oraz Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju dotyczących
zasad kwalifikowania wydatków),
? wydatki niezaplanowane w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie,
? wydatki poniesione niezgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie,
? podatek VAT od towarów i usług,
? inne niż część kapitałowa części raty leasingowej – m.in. podatek, marża finansującego, odsetki
od refinansowania kosztów, opłaty ubezpieczeniowe, koszty ogólne,
? wydatek poniesiony w formie płatności gotówkowej,
? wydatek poniesiony z rachunku bankowego, którego posiadaczem nie jest beneficjent,
? wydatek poniesiony w formie kompensaty,
? zakup środków transportu,
? wydatki poniesione na badania podstawowe,
? wniesienie wkładu niepieniężnego,
? zakup nieruchomości zabudowanej oraz niezabudowanej,
? wydatki poniesione w ramach cross-financingu, jeśli regulamin konkursu ich nie przewiduje
? zakup używanego środka trwałego (w tym również zakup środka trwałego składającego się z co najmniej
jednego używanego elementu ? np. w sytuacji, gdy środkowi trwałemu nadano jedynie nową tabliczkę
znamionową; natomiast w przypadku wytworzenia środka trwałego składającego się z nowych i używanych elementów niekwalifikowalne są elementy używane).
? wydatki poniesione na nabycie nieruchomości zabudowanej lub niezabudowanej,
? wydatki na nabycie analiz, opinii, ekspertyz związanych z bieżącą (stałą lub okresową) działalnością
działalnością
beneficjenta.
C. Dodatkowe zasady rozliczania kosztów i kwalifikowalność projektu
Dodatkowe zasady rozliczania i kwalifikowalności projektu zostaną uzupełniane i sukcesywnie wprowadzane do treści niniejszych wytycznych.
Działanie 1.3 Profesjonalizacja IOB
Typ projektu 1, tj. ?Wsparcie profesjonalizacji wysokospecjalistycznych usług doradczych świadczonych przez IOB dla przedsiębiorców?

Wydatki kwalifikowalne:
? Wydatki związane z przygotowaniem projektu, m.in.:
? Usługi dot. zarządzania i nadzoru nad projektem, m.in.:
? Wydatki związane z pracami budowlanymi, instalacyjnymi i adaptacyjnymi, m.in.:
? Wydatki związane z nabyciem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, m.in.:
? Wydatki na informację i promocję.

B. Wydatki niekwalifikowalne:
? nabycie środków transportu,
? zakup gruntu i nieruchomości,
? nabycie używanych środków trwałych.

Działanie 1.3 Profesjonalizacja IOB
Typ projektu 3, tj. ?Zarzadzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji.?

Wydatki kwalifikowalne:
? Wydatki związane z przygotowaniem projektu, m.in.:
? dokumentacja aplikacyjna i przetargowa (np. studium wykonalności/biznes plan lub ich elementy),
? wydatki poniesione na instrumenty zabezpieczające realizację umowy o dofinansowanie,
? opracowania dotyczące analizy potrzeb.
? Wydatki związane z organizacją i udziałem w spotkaniach informacyjnych, debatach społecznych,konferencjach, obserwatoriach, m.in.:
? podróże służbowe osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację działań zaplanowanych w projekcie np. uczestniczących w spotkaniach informacyjnych, debatach społecznych, konferencjach, obserwatoriach
itp.,
? usługi prawnicze, eksperckie, doradcze związane ze świadczeniem usługi,
? nabycie fabrycznie nowych środków trwałych wykorzystywanych do świadczeniu usług
doradczych/szkoleniowych (sprzęt, wyposażenie biurowe),
? nabycie wartości niematerialnych i prawnych (oprogramowanie, licencje),
? tłumaczenie, druk materiałów i ich publikacja.
? Wydatki związane z angażowaniem personelu stosunek pracy. Koszty związane z wynagrodzeniem osób bezpośrednio realizujących zadania w projekcie, zatrudnionych w ramach umowy o pracę są kwalifikowane pod warunkiem, że ich zakresy czynności są przypisane wyłącznie do projektu .
? Wydatki związane z angażowaniem personelu – stosunek cywilnoprawny, samozatrudnienie oraz inne formy zaangażowania. ? Koszty związane z angażowaniem personelu realizującego zadania w projekcie są kwalifikowane.
? Wydatki związane z opracowaniem, przygotowaniem i rozpowszechnianiem raportów, analiz, modeli specjalistycznych,
? Wydatki na informację i promocję Koszty dot. oznaczeń, bilbordów i tablic informacyjno-promocyjnych
? Szkolenia (w ramach cross-financingu). Limit wydatków w ramach cross-financingu dla projektu został określony na poziomie max. 10% wszystkich wydatków kwalifikowanych projektu.

B. Wydatki niekwalifikowalne:

? wydatki wskazane w rozdziale 9 niniejszych Wytycznych,
? infrastruktura o charakterze wyłącznie biurowym (w tym administracyjnym),
? materiały i inne środki nie stanowiące środków trwałych,
? nabycie używanych środków trwałych,
? nabycie środków transportu.
Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych

Wydatki kwalifikowalne:

? wydatki wskazane w rozdziale 9 niniejszych Wytycznych,
?  Wydatki związane z przygotowaniem projektu, m.in.:
? Wydatki na usługi dot. kosztów zarządzania i nadzoru nad projektem
? Wydatki związane z zakupem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
Wydatki związane z zakupem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
Wydatki związane z pracami budowlanymi, instalacyjnymi i adaptacyjnymi
Wydatki na usługi informatyczne, m.in.: Wydatki na opracowanie stron WWW, portali: utworzenie / rozbudowa / dostosowanie (np. do WCAG 2.0)/ grafika i treść.
? Wydatki, zlecone firmie zewnętrznej, związane z digitalizacją posiadanych zasobów,
? Wydatki związane z projektowaniem usług zorientowanych na użytkownika /UX (np. badanie użytkownika, prototypowanie usługi, audyt użyteczności),
Wydatki nabycia usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej w modelu IaaS (infrastruktura
informatyczna), SaaS (oprogramowanie) oraz PaaS (aplikacje/programy) ? w okresie rzeczowej realizacji inwestycji,
? Budowa platform dystrybucji treści cyfrowych.
Wydatki związane z angażowaniem personelu – stosunek pracy, dotyczące wynagrodzenia osób
realizujących zadania w projekcie związane z digitalizowaniem zasobów. Koszty zatrudnienia takich osób w ramach umowy o pracę
Wydatki związane z angażowaniem personelu – stosunek cywilnoprawny, samozatrudnienie oraz inne formy zaangażowania.
Wydatki na informację i promocję. Koszty dot. oznaczeń, bilbordów i tablic informacyjno-promocyjnych.
Szkolenia (w ramach cross-financingu). Limit wydatków w ramach cross-financingu dla projektu został określony na poziomie max. 10% wszystkich wydatków kwalifikowanych projektu.
Inne koszty bezpośrednie, których nie można zaklasyfikować do żadnej z powyższych kategorii.
B. Wydatki niekwalifikowalne:
? wydatki wskazane w rozdziale 9 niniejszych Wytycznych,
? nabycie używanego środka trwałego,
? wydatki na utrzymanie utworzonej infrastruktury i wydatki bieżące, tj. ponoszone po zakończeniu etapu
realizacji inwestycji,
? opłaty za usługi dodatkowe, tj. prowadzenie serwisu www (np. hosting), kont poczty elektronicznej, serwerów, rejestracja i utrzymanie domen ponoszone po okresie realizacji projektu,
? wydatki na kursy i szkolenia mające na celu podniesienie umiejętności obywateli w zakresie korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej,
? wydatki na geodezyjne pomiary terenowe w rozumieniu § 2 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wykonane w celu utworzenia cyfrowych zasobów.
? wydatki na dostęp do Internetu (np. abonament).

KATEgorie

ostatnie posty

Wsparcie finansowe dla innowacyjnych MŚP

Jeśli zamierzasz postawić na ...

09.11.2023

Dotacje dla rolników jeszcze w 2023 roku

Nie zwlekaj. Skorzystaj ze ...

09.11.2023

Skorzystaj ze środków z KPO

Czym jest Krajowy Plan ...

14.06.2023

Trwają nowe nabory na środki finansowe

Zachęcamy do zapoznania się ...

10.05.2023

Popularne tagi

PANEL KLIENTA

Zadzwoń do konsultanta