Aktualności / Blog

MAŁOPOLSKA – NOWE ŚRODKI FINANSOWE !!! WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA , WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

w Blog    26.02.2016

MAŁOPOLSKA – WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA , WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

PLANOWANY: data naboru wniosków od 01.04.2016 do 08.04.2016
O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty:

podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych oraz   kontrolę i nadzór nad tymi politykami;
administracja publiczna;
jednostki samorządu terytorialnego;
ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego;
instytucje rynku pracy;
instytucje pomocy i integracji społecznej;
szkoły i placówki systemu oświaty;
uczelnie;
przedsiębiorstwa;
organizacje pozarządowe;
podmioty ekonomii społecznej;
partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER;
federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Celem konkursu jest wypracowanie oraz wdrożenie nowych rozwiązań, powstałych we współpracy z partnerami zagranicznymi w obszarach tematycznych, w których organizowany jest konkurs.
Przedmiotem konkursu są projekty na funkcjonowanie sieci współpracy w obszarze wsparcia EFS, umożliwiających wymianę doświadczeń i wzajemne uczenie się we współpracy z partnerami zagranicznymi.
Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w ramach sześciu tematów:
1. Modernizacja instytucji działających na rynku pracy, takich jak publiczne i prywatne służby zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie do potrzeb rynku pracy, w tym poprzez przedsięwzięcia służące zwiększaniu ponadnarodowej mobilności pracowników oraz systemy mobilności oraz lepszej współpracy instytucji i właściwych zaangażowanych podmiotów;
2. Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym;
3. Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia;
4. Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym  poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji;
5. Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami;
6. Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w sprawność administracji publicznej oraz efektywność usług publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym w celu przeprowadzenia reform, z uwzględnieniem lepszego stanowienia prawa i dobrego rządzenia.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

(ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 97% wydatków kwalifikowanych.

KATEgorie

ostatnie posty

Wsparcie finansowe dla innowacyjnych MŚP

Jeśli zamierzasz postawić na ...

09.11.2023

Dotacje dla rolników jeszcze w 2023 roku

Nie zwlekaj. Skorzystaj ze ...

09.11.2023

Skorzystaj ze środków z KPO

Czym jest Krajowy Plan ...

14.06.2023

Trwają nowe nabory na środki finansowe

Zachęcamy do zapoznania się ...

10.05.2023

Popularne tagi

PANEL KLIENTA

Zadzwoń do konsultanta