Aktualności / Blog

MAŁOPOLSKA – NOWE ŚRODKI FINANSOWE !!! WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA , WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

w Blog    26.02.2016

MAŁOPOLSKA – WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA , WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

PLANOWANY: data naboru wniosków od 01.04.2016 do 08.04.2016
O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty:

podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych oraz   kontrolę i nadzór nad tymi politykami;
administracja publiczna;
jednostki samorządu terytorialnego;
ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego;
instytucje rynku pracy;
instytucje pomocy i integracji społecznej;
szkoły i placówki systemu oświaty;
uczelnie;
przedsiębiorstwa;
organizacje pozarządowe;
podmioty ekonomii społecznej;
partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER;
federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Celem konkursu jest wypracowanie oraz wdrożenie nowych rozwiązań, powstałych we współpracy z partnerami zagranicznymi w obszarach tematycznych, w których organizowany jest konkurs.
Przedmiotem konkursu są projekty na funkcjonowanie sieci współpracy w obszarze wsparcia EFS, umożliwiających wymianę doświadczeń i wzajemne uczenie się we współpracy z partnerami zagranicznymi.
Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w ramach sześciu tematów:
1. Modernizacja instytucji działających na rynku pracy, takich jak publiczne i prywatne służby zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie do potrzeb rynku pracy, w tym poprzez przedsięwzięcia służące zwiększaniu ponadnarodowej mobilności pracowników oraz systemy mobilności oraz lepszej współpracy instytucji i właściwych zaangażowanych podmiotów;
2. Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym;
3. Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia;
4. Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym  poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji;
5. Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami;
6. Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w sprawność administracji publicznej oraz efektywność usług publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym w celu przeprowadzenia reform, z uwzględnieniem lepszego stanowienia prawa i dobrego rządzenia.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

(ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 97% wydatków kwalifikowanych.

KATEgorie

ostatnie posty

Skorzystaj ze środków z KPO

Czym jest Krajowy Plan ...

14.06.2023

Trwają nowe nabory na środki finansowe

Zachęcamy do zapoznania się ...

10.05.2023

POZNAJ NASZ INTELIGENTNY SYSTEM DOTACJI

Zachęcamy do wypełnienia ...

01.08.2022

Popularne tagi

PANEL KLIENTA

Zadzwoń do konsultanta