Aktualności / Blog

MAŁOPOLSKA – NOWE ŚRODKI

w Blog    20.10.2017

MAŁOPOLSKI FUNDUSZ EKONOMII SPOŁECZNEJ

Od września 2017 roku w ramach projektu ?Małopolskie pożyczki? ze środków województwa małopolskiego i Unii Europejskiej.

DLA KOGO?

Mikro, Małe i Średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność i realizujące finansowane przedsięwzięcia rozwojowe na terenie woj. małopolskiego.

KWOTA POŻYCZKI

od 10 tys. zł do 500 tys. zł,
do 100% brutto nakładów na przedsięwzięcie,
brak wymaganego wkładu własnego!

do 7 lat, czyli 84 m-cy,
w tym możliwość udzielenia karencji w spłacie kapitału do 6 m-cy

oprocentowanie jest stałe w całym okresie finansowania i wynosi:

? 1,83% w skali roku (z pomocą de minimis) dla przedsiębiorstw realizujących projekty na terenach o niskiej aktywności gospodarczej (powiaty: dąbrowski, tarnowski, brzeski, gorlicki, nowosądecki, limanowski, proszowicki) lub w zakresie Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji (patrz załączniki),
? 2,83% w skali roku dla pozostałych przedsiębiorstw, ustalane jest według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008 r. lub komunikatu zastępującego) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka.

Brak prowizji i opłat – nie są pobierane żadne opłaty za udzielenie i obsługę pożyczki!

weksel własny in blanco oraz dodatkowo co najmniej jedno z poniższych form zabezpieczenia:
poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych,
przewłaszczenie na zabezpieczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, w szczególności będących przedmiotem inwestycji,
hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
W przypadku pożyczek do 50.000 zł preferowane zabezpieczenie w formie poręczenia dwóch osób fizycznych.

KATEgorie

ostatnie posty

POZNAJ NASZ INTELIGENTNY SYSTEM DOTACJI

Zachęcamy do wypełnienia ...

01.08.2022

Środki na podstawową opiekę zdrowotną

Cel naboru: Celem programu ...

21.02.2022

Środki Dla Start-up

Jeśli szukasz środków na ...

04.11.2021

Popularne tagi

Zadzwoń do konsultanta