Aktualności / Blog

MAŁOPOLSKA ? WSPARCIE NA RZECZ ŁĄCZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO Z PRYWATNYM ……..

w Blog    18.03.2016

ORGANIZATOR : RPO MP
PROGRAM – MAŁOPOLSKA ? WSPARCIE NA RZECZ ŁĄCZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO Z PRYWATNYM ……..

KWOTA: Wsparcie do 2 000 000 PLN, Refundacja do 85%
DLA KOGO – przedsiębiorców i pracodawców, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszenia, jednostek organizacyjnych JST posiadające osobowość prawną, partnerów społecznych i gospodarczych , organizacje pozarządowe.

NA CO – aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy, w ramach działania podejmowane będą interwencje mające na celu umożliwienie powrotu lub wejścia na rynek pracy osobom, które pełnią funkcje opiekuńcze nad małymi dziećmi (do lat 3).

RPO MP8.5
Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym PLANOWANY data naboru wniosków od 04.04.2016 do 18.04.2016

Region małopolskie
Wsparcie do 2 000 000 PLN
Refundacja do 85 %
Wspieranie rozwiązań na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym jest jednym z kluczowych warunków dla wspierania zatrudnienia. Komplementarnie do projektów mających na celu aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy, w ramach działania 8.5 podejmowane będą interwencje mające na celu umożliwienie powrotu lub wejścia na rynek pracy osobom, które pełnią funkcje opiekuńcze nad małymi dziećmi (do lat 3).
Konkurs skierowany do :
przedsiębiorców i pracodawców,
jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszenia,
jednostek organizacyjnych JST posiadające osobowość prawną,
partnerów społecznych i gospodarczych ,
organizacje pozarządowe.
Zakres wsparcia udzielonego na rzecz dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 obejmuje następujące działania:
a) tworzenie nowych miejsc opieki, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo tworzonych formach opieki przewidzianych ustawą (Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1457). Zgodnie z treścią RPO wsparcie może dotyczyć miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennego opiekuna),
b) dostosowanie miejsc opieki na dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami;
c) sfinansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi lub wynagrodzenia dziennego opiekuna dla opiekunów dzieci. Wsparcie dostępne jedynie dla osób pozostających bez pracy (bezrobotnych oraz biernych zawodowo) pozostających poza rynkiem pracy ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3. Pokrycie kosztów obejmuje opiekę nad konkretnym dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym lub wynagrodzenie opiekuna dziennego w części odpowiadającej kosztom opieki nad dzieckiem skierowanym w ramach projektu przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Sfinansowanie powyższych kosztów nie może stanowić kosztów związanych z zapewnieniem finansowania działalności bieżącej nowoutworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.
Ponadto jedynie w ramach inicjatywy na rzecz tworzenia warunków dla rozwoju opieki nad dziećmi do lat 3 przez dziennego opiekuna możliwe będzie:
a) podnoszenie kompetencji osób zamierzających pełnić funkcję opiekuna dziennego poprzez sfinansowanie kosztów przeszkolenia zawodowego,
b) działania informacyjno ? promocyjne dotyczące korzystania z tej formy opieki oraz pełnienia funkcji opiekuna (wyłącznie w połączeniu z innymi formami wsparcia). W ramach projektów ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 możliwe są m.in. następujące kategorie działań:
a) dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym  do wymogów budowalnych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacja kuchni, stołówek, szatni zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania itp.;
b) zakup i montaż wyposażenia (w tym m.in. meble, wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie sanitarne, zabawki);
c) zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania;
d) wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem;
e) modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci;
f) zapewnienie  bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, w tym: koszty wynagrodzenia personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi do lat 3, koszty żywienia dzieci;
g) inne wydatki, o ile są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania miejsca opieki nad dziećmi do lat 3.

 

KATEgorie

ostatnie posty

Wsparcie finansowe dla innowacyjnych MŚP

Jeśli zamierzasz postawić na ...

09.11.2023

Dotacje dla rolników jeszcze w 2023 roku

Nie zwlekaj. Skorzystaj ze ...

09.11.2023

Skorzystaj ze środków z KPO

Czym jest Krajowy Plan ...

14.06.2023

Trwają nowe nabory na środki finansowe

Zachęcamy do zapoznania się ...

10.05.2023

Popularne tagi

PANEL KLIENTA

Zadzwoń do konsultanta