Aktualności / Blog

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

w Blog    15.10.2015

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

4.1.2 ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII ? RIT SUBREGIONU

PÓŁNOCNEGO W RAMACH IV OSI PRIORYTETOWEJ

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA

ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014- 2020

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 

Budowę przebudowę infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.

 

 

2. O dofinansowanie mogą się ubiegać następujące typy podmiotów:

a) Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

b) Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;

c) Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej);

d) Podmiot y wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną;

e) Szkoły wyższe;

f) Organizacje pozarządowe;

g) Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;

h) Towarzystwa budownictwa społecznego.

 

3. Wymienione powyżej podmioty mogą realizować przedsięwzięcia w ramach projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o

zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w

perspektywie finansowej 2014 ? 2020 , jak również w

ramach projektów hybrydowych w rozumieniu art. 34 ww. ustawy.

 

W przypadku realizacji przedsięwzięć w ramach projektów partnerskich/projektów hybrydowych partner spoza sektora finansów publicznych/partner prywatny nie musi wpisywać się w katalog podmiotów określony w ust. 2. 4.

 

Ograniczenia i limity w realizacji projektów, w tym również szczególne warunki dostępu dla konkursu:

a) Aplikować o dofinansowanie mogą wnioskodawcy, których projekty będą realizowane na terenie Subregionu Północnego.

b) Brak wsparcia dla instalacji do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej o mocy zainstalowanej:

  • en. wodna (powyżej 5 MWe),
  • en. wiatru (powyżej 5 MWe),
  • en. słoneczna (powyżej 2 Mwe/MWht),
  • en. geotermalna (powyżej 2 Mwht),
  • en. biogazu (powyżej 1 MWe),
  • en. biomasy (powyżej 5 Mwht/MWe)

W przypadku kogeneracji (proces technologicznyjednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i użytkowego ciepła w elektrociepłowni. Ze względu na mniejsze zużycie paliwa, zastosowanie kogeneracji daje duże oszczędności ekonomiczne i jest korzystne pod względem ekologicznym ? w porównaniu z odrębnym wytwarzaniem ciepła w klasycznej ciepłowni i energii elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej) ? projekty, których moc zainstalowana energii elektrycznej wynosi powyżej 1 MW.

 

 

c) Brak wsparcia dla projektów dotyczących współspalania biomasy.

d) Współfinansowanie projektów, które mają znaczący wpływ na stan lub potencjał jednolitych części wód i które mogą być zrealizowane tylko po spełnieniu warunków określonych w artykule 4.7 Ramowej Dyrektywy Wodnej (znajdujących się na listach nr 2 będących załącznikami do Masterplanów dla dorzeczy Odry i Wisły) nie będzie dozwolone do czasu przedstawienia wystarczających dowodów na spełnienie warunków określonych w artykule 4.7 Ramowej Dyrektywy Wodnej w drugim cyklu Planów Gospodarowania Wodami w Dorzeczach.

 

Sposób sporządzenia i dostarczenia wniosku

 

1. Termin składania wniosków o dofinansowanie, tj. czas trwania naboru, ustala się na: 28 października 2015 r. ? 04 marca 2016r.

 

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% kosztów ponoszonych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

30 522 482,93 PLN 

KATEgorie

ostatnie posty

Wsparcie finansowe dla innowacyjnych MŚP

Jeśli zamierzasz postawić na ...

09.11.2023

Dotacje dla rolników jeszcze w 2023 roku

Nie zwlekaj. Skorzystaj ze ...

09.11.2023

Skorzystaj ze środków z KPO

Czym jest Krajowy Plan ...

14.06.2023

Trwają nowe nabory na środki finansowe

Zachęcamy do zapoznania się ...

10.05.2023

Popularne tagi

PANEL KLIENTA

Zadzwoń do konsultanta