Aktualności / Blog

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

w Blog    15.10.2015

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

4.1.2 ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII RIT SUBREGIONU

PÓŁNOCNEGO W RAMACH IV OSI PRIORYTETOWEJ

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA

ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014- 2020

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 

Budowę przebudowę infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.

 

 

2. O dofinansowanie mogą się ubiegać następujące typy podmiotów:

a) Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

b) Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;

c) Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej);

d) Podmiot y wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną;

e) Szkoły wyższe;

f) Organizacje pozarządowe;

g) Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;

h) Towarzystwa budownictwa społecznego.

 

3. Wymienione powyżej podmioty mogą realizować przedsięwzięcia w ramach projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o

zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w

perspektywie finansowej 2014 – 2020 , jak również w

ramach projektów hybrydowych w rozumieniu art. 34 ww. ustawy.

 

W przypadku realizacji przedsięwzięć w ramach projektów partnerskich/projektów hybrydowych partner spoza sektora finansów publicznych/partner prywatny nie musi wpisywać się w katalog podmiotów określony w ust. 2. 4.

 

Ograniczenia i limity w realizacji projektów, w tym również szczególne warunki dostępu dla konkursu:

a) Aplikować o dofinansowanie mogą wnioskodawcy, których projekty będą realizowane na terenie Subregionu Północnego.

b) Brak wsparcia dla instalacji do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej o mocy zainstalowanej:

  • en. wodna (powyżej 5 MWe),
  • en. wiatru (powyżej 5 MWe),
  • en. słoneczna (powyżej 2 Mwe/MWht),
  • en. geotermalna (powyżej 2 Mwht),
  • en. biogazu (powyżej 1 MWe),
  • en. biomasy (powyżej 5 Mwht/MWe)

W przypadku kogeneracji (proces technologicznyjednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i użytkowego ciepła w elektrociepłowni. Ze względu na mniejsze zużycie paliwa, zastosowanie kogeneracji daje duże oszczędności ekonomiczne i jest korzystne pod względem ekologicznym – w porównaniu z odrębnym wytwarzaniem ciepła w klasycznej ciepłowni i energii elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej) – projekty, których moc zainstalowana energii elektrycznej wynosi powyżej 1 MW.

 

 

c) Brak wsparcia dla projektów dotyczących współspalania biomasy.

d) Współfinansowanie projektów, które mają znaczący wpływ na stan lub potencjał jednolitych części wód i które mogą być zrealizowane tylko po spełnieniu warunków określonych w artykule 4.7 Ramowej Dyrektywy Wodnej (znajdujących się na listach nr 2 będących załącznikami do Masterplanów dla dorzeczy Odry i Wisły) nie będzie dozwolone do czasu przedstawienia wystarczających dowodów na spełnienie warunków określonych w artykule 4.7 Ramowej Dyrektywy Wodnej w drugim cyklu Planów Gospodarowania Wodami w Dorzeczach.

 

Sposób sporządzenia i dostarczenia wniosku

 

1. Termin składania wniosków o dofinansowanie, tj. czas trwania naboru, ustala się na: 28 października 2015 r. – 04 marca 2016r.

 

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% kosztów ponoszonych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

30 522 482,93 PLN 

KATEgorie

ostatnie posty

Popularne tagi

Call Now ButtonZadzwoń do konsultanta