Aktualności / Blog

Program ?Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój?

w Blog    18.11.2015

NOWE ŚRODKI FINANSOWE z UE NA :

?Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój?

Wysokość wsparcia :

? 300 tys.zł, w przypadku rolnika, domownika lub małżonka rolnika, rozpoczynającego
działalność objętą wsparciem,
? 3 mln w przypadku przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych;
? 15 mln, w przypadku przedsiębiorstwa będącego związkiem grup producentów rolnych
lub zrzeszeniem organizacji producentów w rozumieniu przepisów ustawy o grupach
producentów rolnych i ich związkach.

Na co wsparcie:

Do kosztów kwalifikowalnych operacji, które kwalifikują się do wsparcia,
zalicza się koszty:
1) zakupu (wraz z instalacją) lub leasingu zakończonego przeniesieniem prawa
własności:
a) maszyn lub urządzeń do:
? magazynowania lub przygotowania produktów rolnych do przetwarzania;
? przetwarzania produktów rolnych;
? magazynowania produktów rolnych lub półproduktów oraz przygotowania ich do
sprzedaży;
b) aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem
produkcji lub magazynowania;
c) oprogramowania służącego do zarządzania przedsiębiorstwem lub sterowania
procesem produkcji, lub magazynowania;
d) wdrożenia systemów zarządzania jakością;
e) rat zapłaconych z tytułu wykonania umowy leasingu, jeżeli przeniesienie
własności rzeczy na beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, lecz
nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną;
f) opłat za patenty i licencje;
2) ?Koszty budowlane? będą kwalifikowane wyłącznie w zakresie niezbędnym do
wdrożenia inwestycji polegającej na zakupie maszyn i urządzeń,
3) Do kosztów kwalifikowalnych zaliczyć można koszty ogólne w wysokości
nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych, obejmujące
m.in. koszty:
a) przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:
– kosztorysów;
– projektów technologicznych, architektonicznych lub budowlanych;
b) przygotowania biznesplanu;
c) sprawowania nadzoru inwestorskiego, autorskiego, urbanistycznego,
architektonicznego,

UWAGA!!
zakup środków transportu i używanych maszyn, urządzeń lub sprzętu jest
całkowicie wykluczony z finansowania.

Pomoc przyznaje się:
osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, jeżeli: wykonuje działalność w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych w ramach co najmniej jednego z rodzajów działalności wymienionych w załączniku nr 1do niniejszego poradnika
rolnikowi będącemu osobą fizyczną, domownikowi lub małżonkowi tego rolnika,jeżeli:podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie;
podejmuje wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych;
działa jako przedsiębiorca prowadzący mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo;
jest zdolny do zrealizowania operacji oraz osiągnięcia i zachowania celu:
ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie widencji
producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie
płatności;zobowiąże się, że po złożeniu ostatniego wniosku o płatność do dnia, w którym
upłynie 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej, będzie: nabywał co najmniej 50% całkowitej ilości produktów rolniczych przeznaczonych do produkcji lub sprzedaży hurtowej na podstawie co najmniej 3 – letnich umów, obejmujących mechanizm ustalania cen nabycia produktów rolnych, zawieranych bezpośrednio z:
producentami rolnymi;
grupami, organizacjami producentów lub wstępnie uznanymi grupami producentów owoców i warzyw;
związkami grup lub zrzeszeniami organizacji producentów;
podmiotami wstępnie przetwarzającymi produkty rolne;
wykorzystywał do zamrażania i przechowywania co najmniej 50 % ilości produktów rolnych w ramach świadczenia usług w tym zakresie na podstawie co najmniej 3-letnich umów, zawieranych z producentami rolnymi lub podmiotami, które nabywają te produkty na podstawie umów zawartych z producentami rolnymi;
przetwarzał co najmniej 50% ilości produktów rolnych na podstawie co najmniej 3 -letnich umów o świadczenie usług innych niż wymienione powyżej, zawieranych z producentami rolnymi lub podmiotami, które nabywają te produkty na podstawie umów zawartych z producentami rolnymi
Warunki:
Wnioskodawca posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o
krajowym systemie ewidencji producentów ? zdolność do realizacji i utrzymania planowego przedsięwzięcia ? udzielenie pomocy jest możliwe jedynie w przypadku, gdy realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych (tzw. Efekt dead weight); – deklaracja zaopatrywania się (po zakończeniu realizacji operacji) w min. 50%całkowitej ilości surowców do produkcji na podstawie umów min. 3-letnich :zawieranych z rolnikami, grupami, organizacjami producentów, związkami grup,
zrzeszeniami organizacji producentów, podmiotami wstępnie przetwarzającymi produkty rolne ? umowy zawierają mechanizm ustalania cen;
Warunki:
?Operacje nie mogą dotyczyć sprzedaży detalicznej ( z wyjątkiem rolników)
?Operacje nie mogą dotyczyć uboju na dużą skalę
?Wsparcie nie może dotyczyć budowy nowych zakładów sektorów PKD wskazanych
w załączniku nr 2 do rozporządzenia wykonawczego (nie dotyczy rolników)
?Przez nowy zakład rozumie się: budowę nowych zakładów obejmujących budynki lub
budowle wraz z instalacjami, w których w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy
nie jest prowadzona działalność w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu
żywności, a rozpocznęcie prowadzenia działalności nastąpiłoby w wyniku realizacji
operacji.

Etapy realizacji projektu
Projekty:
? Jednoetapowe,
? Max. Dwuetapowe ? w przypadku, gdy kwota pomocy finansowej nie przekracza 3mln
? Max. Czteroetapowe ? w przypadku, gdy kwota pomocy finansowej przekracza 3 mln pln
? Max.5 etapów ? dla zadańbędących przedmiotem leasingu

UWAGA:
Zakończenie realizacji projektu i złożenie wniosku o płatność ostateczną nie
później niż do dnia 30 czerwca 2023r.

Etapy realizacji :
Leasing
Zadania objęte leasingiem:
? Maksymalny termin realizacji projektu ? 60 miesięcy
? Maksymalna liczba etapów ? 5
? Termin złożenia pierwszego wniosku o płatność ? w ciągu 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy przyznania pomocy
? Maksymalna liczba wniosków o płatność w ciągu roku – 2

Kryteria wyboru
O kolejności przysługiwania pomocy zdecyduje suma uzyskanych punktów
przyznanych na podstawie kryteriów wyboru określonych w rozporządzeniu.
Przetwórcy
? Grupa producentów rolnych, związek grup, organizacja producentów, zrzeszenie
organizacji, spółdzielnia(5),
? Nabywanie surowców do produkcji na poziomie powyżej 75%(5),
? Innowacyjność , ochrona środowiska lub przeciwdziałaniem zmianom klimatu(5),
? Uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości (3),
? Przetwarzanie produktów rolnych pochodzących bezpośrednio od producentów
ekologicznych ? min. 10% surowców (5),
? Realizacja w gminach należących do powiatów o najwyższym poziomie bezrobocia w
kraju (do 4 przy najwyższym bezrobociu),
? Operacja dotyczy wybranych sektorów (2).
Minimalna liczba punktów kwalifikująca do ubiegania się o wsparcie ? 6,5 pkt.
Kryteria wyboru

Rolnicy
? „Młody rolnik”(3)
? Innowacyjność , ochrona środowiska lub przeciwdziałaniem zmianom klimatu(5),
? Uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości (3),
? Przetwarzanie produktów rolnych pochodzących bezpośrednio od producentów
ekologicznych ? min. 10% surowców(5),
? Realizacja inwestycji w gminach należących do powiatów o najwyższym poziomie bezrobocia w kraju (do 4 przy najwyższym bezrobociu),
? Operacja dotyczy wybranych sektorów (2).
Minimalna liczba punktów kwalifikująca do ubiegania się o wsparcie ? 5 punktów.

Zaliczki
Zaliczka może zostać przyznana do wysokości 50% kwoty pomocy.
Tryb ubiegania się o wypłatę zaliczki:
? Łącznie z wnioskiem o przyznanie pomocy,
? Wniosek o zaliczkę (30 dni od Umowy o przyznaniu pomocy).

Wypłata zaliczki:
? Jednorazowo albo w transzach,
? Pod warunkiem ustanowienia zabezpieczenia odpowiadającego 100% wypłacanej transzy/zaliczki,
? Na wyodrębniony rachunek przeznaczony do obsługi zaliczki.

Zaliczki
Rozliczenie zaliczki:
? Wypłacanej jednorazowo:
– z pierwszym wnioskiem o płatność,
– proporcjonalnie,
– z ostatnim wnioskiem o płatność,

Wypłacanej w transzach:
– z wnioskiem o płatność rozliczającym daną transzę.
Kwota pomocy do wypłaty zostanie pomniejszona o kwotę odsetek naliczonych przez bank od wypłaconej zaliczki.Wypłata kolejnej transzy możliwa będzie po rozliczeniu nwe
wniosku o płatność dotychczas otrzymanej zaliczki ( minimum 60%)

Zaliczki
Zabezpieczenie wypłaty zaliczki:
? 100% wypłacanej zaliczki/transzy,
? Wystawione przez instytucję uprawnioną do gwarantowania
długu celnego,
? Rozszerzony katalog zabezpieczeń wypłaty zaliczki (projekt rozporządzenia zaliczkowego):
– gwarancja bankowa,
– gwarancja ubezpieczeniowa,
poręczenie bankowe,
weksel z poręczeniem wekslowym banku.dokument proces podmiot

Wniosek o płatność
Weryfikacja wniosku
– w terminie 3 miesięcy
– 2 uzupełnienia po 14 dni,
przedłużenie terminu 30 dni
Realizacja operacji
Ponoszenie kosztów kwalifikowalnych ? po zawarciu Umowy, a w przypadku podmiotów
prowadzących działalność przetwórczą
przed dniem zawarcia Umowy, lecz nie wcześniej niż od dnia, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy.

Postępowanie ofertowe
Przeprowadzone dla zadań , których planowany koszt w kwocie netto przekracza 20 tys. Złotych.
Rzetelne badania rynku na podstawie zebranych ofert odzwierciedlających ceny rynkowe, polega na porównaniu cen u co najmniej trzech potencjalnych dostawców towarów lub usługodawców.
Wybór najkorzystniejszej oferty powinien zostać dokonany na podstawie co najmniej 3 ofert. Najkorzystniejsza oferta powinna przedstawiać najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym.

Umowa o przyznanie pomocy
Planowane do realizacji i utrzymania w okresie związania celem wskaźniki osiągnięcia celu operacji:
? Utrzymanie poziomu umów długoterminowych zawartych z producentami rolnymi na zakup surowca/przyjęcie do usługowego przetwarzania i/lub przechowywania ilość i powyżej 50%
? Utrzymanie statusu grupy producentów rolnych, związku grup producentów lub zrzeszenia organizacji producentów przez cały okres związania celem,
? Prowadzenie w okresie związania celem działalności gospodarczej założonej w związku z realizacją operacji ? dotyczy rolników, domowników lub małżonków rolników.

Informacje  szczegółowe  o możliwości uzyskania środków pod numerami tel.

+48/ 887188288,  726301400,  517497545,  727468777,    665012753

lub adresami e-mail:
michal.swiatek@dot24.eu ;  joanna.adamczyk@dot24.eu   : paulina.skruch@dot24.eu : halina.jastrzebska@dot24.eu

KATEgorie

ostatnie posty

Skorzystaj ze środków z KPO

Czym jest Krajowy Plan ...

14.06.2023

Trwają nowe nabory na środki finansowe

Zachęcamy do zapoznania się ...

10.05.2023

POZNAJ NASZ INTELIGENTNY SYSTEM DOTACJI

Zachęcamy do wypełnienia ...

01.08.2022

Popularne tagi

PANEL KLIENTA

Zadzwoń do konsultanta