Aktualności / Blog

Program ?Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój?

w Blog    18.11.2015

NOWE ŚRODKI FINANSOWE z UE NA :

?Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój?

Wysokość wsparcia :

? 300 tys.zł, w przypadku rolnika, domownika lub małżonka rolnika, rozpoczynającego
działalność objętą wsparciem,
? 3 mln w przypadku przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych;
? 15 mln, w przypadku przedsiębiorstwa będącego związkiem grup producentów rolnych
lub zrzeszeniem organizacji producentów w rozumieniu przepisów ustawy o grupach
producentów rolnych i ich związkach.

Na co wsparcie:

Do kosztów kwalifikowalnych operacji, które kwalifikują się do wsparcia,
zalicza się koszty:
1) zakupu (wraz z instalacją) lub leasingu zakończonego przeniesieniem prawa
własności:
a) maszyn lub urządzeń do:
? magazynowania lub przygotowania produktów rolnych do przetwarzania;
? przetwarzania produktów rolnych;
? magazynowania produktów rolnych lub półproduktów oraz przygotowania ich do
sprzedaży;
b) aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem
produkcji lub magazynowania;
c) oprogramowania służącego do zarządzania przedsiębiorstwem lub sterowania
procesem produkcji, lub magazynowania;
d) wdrożenia systemów zarządzania jakością;
e) rat zapłaconych z tytułu wykonania umowy leasingu, jeżeli przeniesienie
własności rzeczy na beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, lecz
nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną;
f) opłat za patenty i licencje;
2) ?Koszty budowlane? będą kwalifikowane wyłącznie w zakresie niezbędnym do
wdrożenia inwestycji polegającej na zakupie maszyn i urządzeń,
3) Do kosztów kwalifikowalnych zaliczyć można koszty ogólne w wysokości
nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych, obejmujące
m.in. koszty:
a) przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:
– kosztorysów;
– projektów technologicznych, architektonicznych lub budowlanych;
b) przygotowania biznesplanu;
c) sprawowania nadzoru inwestorskiego, autorskiego, urbanistycznego,
architektonicznego,

UWAGA!!
zakup środków transportu i używanych maszyn, urządzeń lub sprzętu jest
całkowicie wykluczony z finansowania.

Pomoc przyznaje się:
osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, jeżeli: wykonuje działalność w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych w ramach co najmniej jednego z rodzajów działalności wymienionych w załączniku nr 1do niniejszego poradnika
rolnikowi będącemu osobą fizyczną, domownikowi lub małżonkowi tego rolnika,jeżeli:podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie;
podejmuje wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych;
działa jako przedsiębiorca prowadzący mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo;
jest zdolny do zrealizowania operacji oraz osiągnięcia i zachowania celu:
ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie widencji
producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie
płatności;zobowiąże się, że po złożeniu ostatniego wniosku o płatność do dnia, w którym
upłynie 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej, będzie: nabywał co najmniej 50% całkowitej ilości produktów rolniczych przeznaczonych do produkcji lub sprzedaży hurtowej na podstawie co najmniej 3 – letnich umów, obejmujących mechanizm ustalania cen nabycia produktów rolnych, zawieranych bezpośrednio z:
producentami rolnymi;
grupami, organizacjami producentów lub wstępnie uznanymi grupami producentów owoców i warzyw;
związkami grup lub zrzeszeniami organizacji producentów;
podmiotami wstępnie przetwarzającymi produkty rolne;
wykorzystywał do zamrażania i przechowywania co najmniej 50 % ilości produktów rolnych w ramach świadczenia usług w tym zakresie na podstawie co najmniej 3-letnich umów, zawieranych z producentami rolnymi lub podmiotami, które nabywają te produkty na podstawie umów zawartych z producentami rolnymi;
przetwarzał co najmniej 50% ilości produktów rolnych na podstawie co najmniej 3 -letnich umów o świadczenie usług innych niż wymienione powyżej, zawieranych z producentami rolnymi lub podmiotami, które nabywają te produkty na podstawie umów zawartych z producentami rolnymi
Warunki:
Wnioskodawca posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o
krajowym systemie ewidencji producentów ? zdolność do realizacji i utrzymania planowego przedsięwzięcia ? udzielenie pomocy jest możliwe jedynie w przypadku, gdy realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych (tzw. Efekt dead weight); – deklaracja zaopatrywania się (po zakończeniu realizacji operacji) w min. 50%całkowitej ilości surowców do produkcji na podstawie umów min. 3-letnich :zawieranych z rolnikami, grupami, organizacjami producentów, związkami grup,
zrzeszeniami organizacji producentów, podmiotami wstępnie przetwarzającymi produkty rolne ? umowy zawierają mechanizm ustalania cen;
Warunki:
?Operacje nie mogą dotyczyć sprzedaży detalicznej ( z wyjątkiem rolników)
?Operacje nie mogą dotyczyć uboju na dużą skalę
?Wsparcie nie może dotyczyć budowy nowych zakładów sektorów PKD wskazanych
w załączniku nr 2 do rozporządzenia wykonawczego (nie dotyczy rolników)
?Przez nowy zakład rozumie się: budowę nowych zakładów obejmujących budynki lub
budowle wraz z instalacjami, w których w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy
nie jest prowadzona działalność w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu
żywności, a rozpocznęcie prowadzenia działalności nastąpiłoby w wyniku realizacji
operacji.

Etapy realizacji projektu
Projekty:
? Jednoetapowe,
? Max. Dwuetapowe ? w przypadku, gdy kwota pomocy finansowej nie przekracza 3mln
? Max. Czteroetapowe ? w przypadku, gdy kwota pomocy finansowej przekracza 3 mln pln
? Max.5 etapów ? dla zadańbędących przedmiotem leasingu

UWAGA:
Zakończenie realizacji projektu i złożenie wniosku o płatność ostateczną nie
później niż do dnia 30 czerwca 2023r.

Etapy realizacji :
Leasing
Zadania objęte leasingiem:
? Maksymalny termin realizacji projektu ? 60 miesięcy
? Maksymalna liczba etapów ? 5
? Termin złożenia pierwszego wniosku o płatność ? w ciągu 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy przyznania pomocy
? Maksymalna liczba wniosków o płatność w ciągu roku – 2

Kryteria wyboru
O kolejności przysługiwania pomocy zdecyduje suma uzyskanych punktów
przyznanych na podstawie kryteriów wyboru określonych w rozporządzeniu.
Przetwórcy
? Grupa producentów rolnych, związek grup, organizacja producentów, zrzeszenie
organizacji, spółdzielnia(5),
? Nabywanie surowców do produkcji na poziomie powyżej 75%(5),
? Innowacyjność , ochrona środowiska lub przeciwdziałaniem zmianom klimatu(5),
? Uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości (3),
? Przetwarzanie produktów rolnych pochodzących bezpośrednio od producentów
ekologicznych ? min. 10% surowców (5),
? Realizacja w gminach należących do powiatów o najwyższym poziomie bezrobocia w
kraju (do 4 przy najwyższym bezrobociu),
? Operacja dotyczy wybranych sektorów (2).
Minimalna liczba punktów kwalifikująca do ubiegania się o wsparcie ? 6,5 pkt.
Kryteria wyboru

Rolnicy
? „Młody rolnik”(3)
? Innowacyjność , ochrona środowiska lub przeciwdziałaniem zmianom klimatu(5),
? Uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości (3),
? Przetwarzanie produktów rolnych pochodzących bezpośrednio od producentów
ekologicznych ? min. 10% surowców(5),
? Realizacja inwestycji w gminach należących do powiatów o najwyższym poziomie bezrobocia w kraju (do 4 przy najwyższym bezrobociu),
? Operacja dotyczy wybranych sektorów (2).
Minimalna liczba punktów kwalifikująca do ubiegania się o wsparcie ? 5 punktów.

Zaliczki
Zaliczka może zostać przyznana do wysokości 50% kwoty pomocy.
Tryb ubiegania się o wypłatę zaliczki:
? Łącznie z wnioskiem o przyznanie pomocy,
? Wniosek o zaliczkę (30 dni od Umowy o przyznaniu pomocy).

Wypłata zaliczki:
? Jednorazowo albo w transzach,
? Pod warunkiem ustanowienia zabezpieczenia odpowiadającego 100% wypłacanej transzy/zaliczki,
? Na wyodrębniony rachunek przeznaczony do obsługi zaliczki.

Zaliczki
Rozliczenie zaliczki:
? Wypłacanej jednorazowo:
– z pierwszym wnioskiem o płatność,
– proporcjonalnie,
– z ostatnim wnioskiem o płatność,

Wypłacanej w transzach:
– z wnioskiem o płatność rozliczającym daną transzę.
Kwota pomocy do wypłaty zostanie pomniejszona o kwotę odsetek naliczonych przez bank od wypłaconej zaliczki.Wypłata kolejnej transzy możliwa będzie po rozliczeniu nwe
wniosku o płatność dotychczas otrzymanej zaliczki ( minimum 60%)

Zaliczki
Zabezpieczenie wypłaty zaliczki:
? 100% wypłacanej zaliczki/transzy,
? Wystawione przez instytucję uprawnioną do gwarantowania
długu celnego,
? Rozszerzony katalog zabezpieczeń wypłaty zaliczki (projekt rozporządzenia zaliczkowego):
– gwarancja bankowa,
– gwarancja ubezpieczeniowa,
poręczenie bankowe,
weksel z poręczeniem wekslowym banku.dokument proces podmiot

Wniosek o płatność
Weryfikacja wniosku
– w terminie 3 miesięcy
– 2 uzupełnienia po 14 dni,
przedłużenie terminu 30 dni
Realizacja operacji
Ponoszenie kosztów kwalifikowalnych ? po zawarciu Umowy, a w przypadku podmiotów
prowadzących działalność przetwórczą
przed dniem zawarcia Umowy, lecz nie wcześniej niż od dnia, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy.

Postępowanie ofertowe
Przeprowadzone dla zadań , których planowany koszt w kwocie netto przekracza 20 tys. Złotych.
Rzetelne badania rynku na podstawie zebranych ofert odzwierciedlających ceny rynkowe, polega na porównaniu cen u co najmniej trzech potencjalnych dostawców towarów lub usługodawców.
Wybór najkorzystniejszej oferty powinien zostać dokonany na podstawie co najmniej 3 ofert. Najkorzystniejsza oferta powinna przedstawiać najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym.

Umowa o przyznanie pomocy
Planowane do realizacji i utrzymania w okresie związania celem wskaźniki osiągnięcia celu operacji:
? Utrzymanie poziomu umów długoterminowych zawartych z producentami rolnymi na zakup surowca/przyjęcie do usługowego przetwarzania i/lub przechowywania ilość i powyżej 50%
? Utrzymanie statusu grupy producentów rolnych, związku grup producentów lub zrzeszenia organizacji producentów przez cały okres związania celem,
? Prowadzenie w okresie związania celem działalności gospodarczej założonej w związku z realizacją operacji ? dotyczy rolników, domowników lub małżonków rolników.

Informacje  szczegółowe  o możliwości uzyskania środków pod numerami tel.

+48/ 887188288,  726301400,  517497545,  727468777,    665012753

lub adresami e-mail:
michal.swiatek@dot24.eu ;  joanna.adamczyk@dot24.eu   : paulina.skruch@dot24.eu : halina.jastrzebska@dot24.eu

KATEgorie

ostatnie posty

Wsparcie finansowe dla innowacyjnych MŚP

Jeśli zamierzasz postawić na ...

09.11.2023

Dotacje dla rolników jeszcze w 2023 roku

Nie zwlekaj. Skorzystaj ze ...

09.11.2023

Skorzystaj ze środków z KPO

Czym jest Krajowy Plan ...

14.06.2023

Trwają nowe nabory na środki finansowe

Zachęcamy do zapoznania się ...

10.05.2023

Popularne tagi

PANEL KLIENTA

Zadzwoń do konsultanta