Aktualności / Blog

Prowadzisz firmę w województwie wielkopolskim? Zapoznaj się z aktualnymi formami dofinansowania

w Blog    24.03.2018

Prowadzisz firmę w województwie wielkopolskim? Zapoznaj się z aktualnymi formami dofinansowania

Szanowni Państwo,
Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące dostępnych w 2018 roku działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolski na lata 2014 ? 2020.

Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu

Planowany termin ogłoszenia naboru: sierpień 2018
Dostępna alokacja środków w ramach konkursu: 90 000 000 PLN
Maksymalna kwota dofinansowania: 1 mln PLN lub 5 mln PLN
Maksymalny poziom dofinansowania: 55% wydatków kwalifikowanych projektu (mikro i małe przedsiębiorstwa), 45% ? średnie przedsiębiorstwa
Minimalny wkład własny beneficjenta: odpowiednio 45% i 55%

Typ beneficjenta: mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa

Głównym celem poddziałania 1.5.2 jest wzrost innowacyjności wielkopolskich firm, poprzez wdrożenie zaawansowanych technologii przyczyniających się do rozwoju produktów i usług.
Dotacje można otrzymać na inwestycję początkową, dot. wysoko innowacyjnych przedsięwzięć (innowacje produktowe, procesowe i nietechnologiczne). Są to dotacje przede wszystkim na:
? środki trwałe,
? wartości niematerialne i prawne (inwestycje w transfer technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej).
Kosztami kwalifikowanymi są m.in.:
? koszty związane z zakupem lub wynajmem aktywów trwałych oraz WNiP (środki trwałe i wartości niematerialne i prawne), a także koszty ich dostawy, montażu, wdrożenia, uruchomienia,
? koszty prac budowlanych.
Koszty niekwalifikowane:
? koszty zużycia środków trwałych i WNiP,
? koszt zakupu środków transportu innych niż samochody specjalne oraz pozostały tabor bezszynowy (rodzaj 743 oraz podgrupa 76 Klasyfikacji Środków Trwałych),
? koszty zakupu używanych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
? koszty operacyjne, ponoszone przez Wnioskodawcę w związku z prowadzoną działalnością (opłata za media, najem/dzierżawa pomieszczeń itd.),
? koszty zakupu nieruchomości,
? koszty związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej,
? koszty związane z promocją projektu,
? koszty płac.
Ocena merytoryczna ? punktowane:
o Sprawdzenie, czy projekt wpływa pozytywnie na zrównoważony rozwój, równość szans i niedyskryminację, równouprawnienie płci? (0-3 pkt)
o Ocena realności osiągnięcia wskaźników. (0-3 pkt)
o Sprawdzenie, czy projekt spełnia kryteria innowacyjności produktowej, procesowej i/lub nietechnologicznej (1-6 pkt)
o Ocena opisu/uzasadnienie potrzeby zrealizowania projektu (0-5 pkt)
o Czy projekt wpisuje się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje*? (0- 3 pkt)
o Ocena wprowadzenia nowego produktu/usługi do oferty Wnioskodawcy ? czy jest wprowadzany, czy nie (0- 3 pkt)
o Ocena wprowadzenia nowego procesu do firmy ? czy jest wprowadzany, czy nie (0-2 pkt)
o Sprawdzenie czy Wnioskodawca działa w branży ekoinnowacyjnej (0- 2 pkt)
o Ocena, czy projekt zakłada wdrożenie ICT (Technologie informacyjne i komunikacyjne)? (0-2 pkt)
o Sprawdzenie, czy projekt zakłada wykorzystanie elementów prowadzonych lub zakupionych przez przedsiębiorcę wyników prac B+R (0-4 pkt)
o Ocena wpływu projektu na wzrost produktywności i efektywności przedsiębiorstwa (0-5 pkt)
o Czy projekt jest realizowany na obszarze OSI (Wiejskie obszary funkcjonalne wymagające wsparcia procesów rozwojowych)? (0-2 pkt).
Kto otrzyma dofinansowanie?
? Projekt zostanie umieszczony na liście rankingowej, jeśli spełni wszystkie kryteria formalne oraz kryteria merytoryczne obligatoryjne oraz 60% punktów w kryteriach punktowanych. Aby pozyskać dofinansowanie, trzeba zdobyć jak największą liczbę punktów. Im wyższa ogólna punktacja, tym większa szansa na dofinansowanie. Maksymalnie do zdobycia jest 40 punktów, wymagane minimum, to 24 pkt.

*Regionalne inteligentne specjalizacje dla województwa Wielkopolskiego:

1. Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów
2. Wnętrza przyszłości ? branża meblarska
3. Przemysł jutra ? w Wielkopolsce koncentruje się branża produkcji i naprawy maszyn oraz urządzeń takich jak pojazdy i środki transportu, szczególnie przemysł motoryzacyjny.
4. Wyspecjalizowane procesy logistyczne ? logistyka, transport i gospodarka magazynowa
5. Rozwój oparty na ICT
6. Nowoczesne technologie medyczne

KATEgorie

ostatnie posty

Wsparcie finansowe dla innowacyjnych MŚP

Jeśli zamierzasz postawić na ...

09.11.2023

Dotacje dla rolników jeszcze w 2023 roku

Nie zwlekaj. Skorzystaj ze ...

09.11.2023

Skorzystaj ze środków z KPO

Czym jest Krajowy Plan ...

14.06.2023

Trwają nowe nabory na środki finansowe

Zachęcamy do zapoznania się ...

10.05.2023

Popularne tagi

PANEL KLIENTA

Zadzwoń do konsultanta