Aktualności / Blog

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

w Blog    20.11.2015

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

DOPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY BR-DOP

Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy ? oznacza to zorganizowanie stanowiska pracy poprzez zakup sprzętu, maszyn, urządzeń, itp. niezbędnych do wykonywania pracy na danym stanowisku.
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy to pomoc finansowa udzielana przez powiatowy urząd pracy w związku ze stworzeniem lub przystosowaniem stanowiska pracy i zatrudnieniem na tym stanowisku skierowanego bezrobotnego.
KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ
podmiot prowadzący działalność gospodarczą,
niepubliczne przedszkole, niepubliczna szkoła,
producent rolny – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zamieszkująca lub mająca siedzibę na terytorium RP, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym  lub prowadząca dział specjalny produkcji rolnej,
o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych  lub w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych , zatrudniająca w okresie ostatnich 6 miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy.
WARUNKI :
Podmiot, producent rolny, niepubliczne przedszkole lub szkoła może otrzymać refundację, jeżeli:
podmiot działa na rynku, producent rolny posiada gospodarstwo rolne lub prowadzi dział specjalny produkcji rolnej, szkoła bądź przedszkole niepubliczne prowadzi działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty przez okres co najmniej 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku,
złoży stosowny wniosek wraz z załącznikami w PUP, właściwym ze względu na siedzibę wnioskodawcy lub ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego,
nie zalega z wypłacaniem wynagrodzeń oraz opłaceniem należności na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych, innych danin publicznych oraz nie posiada nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych,
nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy Kodeks karny lub ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
podmiot, przedszkole oraz szkoła w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku i w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia otrzymania refundacji nie zmniejszył wymiaru czasu pracy pracownika i nie rozwiązał stosunku pracy
z pracownikiem w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę,
producent rolny dołącza dokumenty potwierdzające zatrudnienie w okresie
6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy oraz dokumenty potwierdzające jego ubezpieczenie,
spełnia warunki określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej.
WYSOKOŚĆ
Starosta ze środków Funduszu Pracy może zrefundować koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości ustalonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień zawarcia umowy.
ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA
Podmiot, producent rolny, niepubliczne przedszkole i niepubliczna szkoła zamierzający wyposażyć lub doposażyć stanowisko pracy dla skierowanego bezrobotnego może złożyć do Starosty właściwego ze względu na siedzibę tego podmiotu, przedszkola, szkoły lub producenta rolnego albo ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego wniosek o refundację zawierający:
Oznaczenie podmiotu, przedszkola, szkoły lub producenta rolnego;
Liczbę wyposażanych lub doposażanych stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych;
Kalkulację wydatków na wyposażenie lub doposażenie poszczególnych stanowisk pracy i źródła ich finansowania;
Wnioskowaną kwotę refundacji;
Szczegółową specyfikację wydatków dotyczących wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, w tym środków niezbędnych do zapewniania zgodności stanowiska pracy z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii;
Rodzaj pracy, jaka będzie wykonywana przez skierowanego bezrobotnego;
Wymagane kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonywania pracy, jakie powinien posiadać skierowany bezrobotny, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust. 5 ustawy;
Proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu refundacji,
Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy.

Umowa o dokonanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy zobowiązuje w szczególności podmiot, przedszkole, szkołę, producenta rolnego do:
zatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres co najmniej 24 miesięcy,
utrzymania przez okres 24 miesięcy stanowisk pracy utworzonych w związku
z przyznaną refundacją, złożenia rozliczenia, zawierającego zestawienie kwot wydatkowanych na poszczególne pozycje ujęte w specyfikacji do wniosku; zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług
w ramach przyznanej refundacji, w terminie:
nie dłuższym niż 90 dni od dnia złożenia przez podmiot deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu – w przypadku, gdy z deklaracji za dany okres rozliczeniowy wynika kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego lub kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy,
30 dni od dnia dokonania przez urząd skarbowy zwrotu podatku na rzecz podmiotu – w przypadku, gdy z deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu, za dany okres wynika kwota do zwrotu.
zwrotu otrzymanych środków wraz odsetkami:
w wysokości proporcjonalnej do okresu niezatrudniania na utworzonych stanowiskach pracy skierowanych bezrobotnych,
(nie zatrudnienie na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres 24 miesięcy lub nie utrzymanie przez okres 24 miesięcy stanowiska pracy utworzonego w związku z przyznaną refundacją,
w całości, w przypadku naruszenia pozostałych warunków umowy,
REFUNDACJA:
Wypłata refundacji jest dokonywana na wniosek podmiotu, przedszkola, szkoły lub producenta rolnego po:
przedłożeniu rozliczenia zawierającego zestawienie kwot wydatkowanych
w okresie od dnia  zawarcia umowy do dnia zatrudnienia skierowanego bezrobotnego na poszczególne pozycje ujęte w specyfikacji wydatków,
stwierdzeniu przez urząd pracy utworzenia stanowiska pracy, jego wyposażenia lub doposażenia,
zatrudnieniu na dofinansowanym stanowisku pracy skierowanego bezrobotnego,
spełnieniu innych warunków określonych w zawartej umowie.

KATEgorie

ostatnie posty

Wsparcie finansowe dla innowacyjnych MŚP

Jeśli zamierzasz postawić na ...

09.11.2023

Dotacje dla rolników jeszcze w 2023 roku

Nie zwlekaj. Skorzystaj ze ...

09.11.2023

Skorzystaj ze środków z KPO

Czym jest Krajowy Plan ...

14.06.2023

Trwają nowe nabory na środki finansowe

Zachęcamy do zapoznania się ...

10.05.2023

Popularne tagi

PANEL KLIENTA

Zadzwoń do konsultanta