Aktualności / Blog

Rozwój produktów i usług w MŚP Dolnośląskie

w Blog    20.11.2015

Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP
Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP ? Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014?2020 (RPO WD) ? realizowane w ramach Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje
Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP jako cel główny wskazuje zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MSP
Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP realizowane jest za pośrednictwem 2 poddziałań, skierowanych do różnych grup Beneficjentów oraz wskazuje różne typy projektów im dedykowanych:
Poddziałanie nr 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP ? konkursy horyzontalne
Poddziałanie nr 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP ? ZIT AW
Typy projektów:
W ramach działania realizowane będą działania przyczyniające się do rozwoju mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorstw poprzez wsparcie inwestycyjne (dotacyjne) i instrumenty finansowe.
Końcowy podział typów projektów na dotacje i zwrotne instrumenty finansowe ? do uzupełnienia po ewaluacji ex-ante IF i decyzji ZW w tym zakresie.
W ramach dotacji:
1.5.A. Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MSP, np.:
wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług;
dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.
W ramach powyższych kierunków wsparcia, możliwa będzie także dofinanowanie inwestycji prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko, np. ograniczające materiało-, wodochłonność procesu produkcyjnego oraz wprowadzania nowoczesnych rozwiązań (technologii) dotyczących przeciwdziałaniu zmianom klimatu (np. rozwój zeroemisyjnych i niskoemisyjnych technologii), co w konsekwencji zapewni ograniczenie negatywnych skutków środowiskowych (z wyłączeniem wprowadzania technologii mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie).
W ramach powyższego schematu preferencje uzyskają projekty:
realizowane w ramach inteligentnych specjalizacji regionu;
wnoszące większy niż wymagany minimalny wkład własny;
1.5.B. Wsparcie na inwestycje w zakresie wdrożenia wyników prac B+R w działalności przedsiębiorstw (np. uruchomienia masowej produkcji w przedsiębiorstwach) wynikających m.in. z działania 1.2 (wdrożenie wyników prac B+R w działalności przedsiębiorstwa).
W ramach powyższego schematu preferencje uzyskają projekty:
wnoszące większy niż wymagany minimalny wkład własny;
wsparcie na inwestycje prowadzące do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko (ograniczające negatywne skutki środowiskowe).
W ramach zwrotnych instrumentów finansowych:
1.5.C. Wsparcie dotyczące zwiększenia konkurencyjności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, np:
a) wsparcie na rozwój/rozbudowę istniejącego przedsiębiorstwa (MSP) np.:
poprzez zakup sprzętu produkcyjnego, nowoczesnych maszyn i urządzeń;
poprzez inwestycje prowadzące do zwiększenia skali działalności firmy lub wzrostu zasięgu oferty firmy.
b) wsparcie na inwestycje prowadzące do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko (ograniczające negatywne skutki środowiskowe), np.:
ograniczające materiało- i wodochłonność procesu produkcyjnego);
wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań (technologii) dotyczących przeciwdziałaniu zmianom klimatu (np. rozwój zeroemisyjnych i niskoemisyjnych technologii) z wyłączeniem wprowadzenia technologii mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie.
Beneficjenci:
W zakresie projektów typu 1.5.A. i 1.5 B:
MŚP
zgrupowania i partnerstwa MŚP
W zakresie projektów typu 1.5.C.:
podmiot/-y wdrażający instrument finansowy.
Instytucja Pośrednicząca:
Poddziałanie nr 1.5.1 ? Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
Poddziałanie nr 1.5.2 ? Związek ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej
Maksymalny poziom wsparcia:
Zgodnie z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącego zasad udzielania tej pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia.
Minimalna i maksymalna wartość projektu:
W przypadku dotacji:
– dla projektów dotyczących wdrożenia prac B+R w działalności przedsiębiorstwa ? maksymalna wartość projektu: 25 mln PLN
Planowany termin naboru:
opublikowanie ogłoszenia o konkursie:wrzesień 2015 ? Poddziałanie 1.5.1 ? horyzontalne ? 1.5.A. Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MSP

KATEgorie

ostatnie posty

Skorzystaj ze środków z KPO

Czym jest Krajowy Plan ...

14.06.2023

Trwają nowe nabory na środki finansowe

Zachęcamy do zapoznania się ...

10.05.2023

POZNAJ NASZ INTELIGENTNY SYSTEM DOTACJI

Zachęcamy do wypełnienia ...

01.08.2022

Popularne tagi

PANEL KLIENTA

Zadzwoń do konsultanta