Aktualności / Blog

RUSZYŁY NOWE NABORY !!!

w Blog    24.02.2017

 Lokalne trasy turystyczne ? SPR

Kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST, posiadające osobowość prawną,
 • instytucje kultury
 • partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe),
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki,
 • uczelnie,
 • jednostki naukowe,
 • administracja rządowa,

W ramach przedmiotowego konkursu realizowane będą projekty dotyczące:

 • realizacji przedsięwzięć polegających na budowie, rozbudowie i promocji szlaków turystycznych i rekreacyjnych w subregionach (w tym tras rowerowych, biegowych, narciarskich tras biegowych itp.),
 • dodatkowo, wyłącznie jako niedominujący element szerszego projektu z zakresu tras turystycznych ? realizacji przedsięwzięć polegających na wsparciu infrastruktury towarzyszącej (m.in. miejsca postojowe wyposażone we wiaty zapewniające ochronę przed słońcem i deszczem, stojaki dla rowerów, ławki, stoły, kosze na śmieci, zaplecze sanitarne, tablice informacyjne z mapą, infokioski, urządzenia rekreacyjno ? gimnastyczne, parkingi).
 • Maksymalna wartość kosztów całkowitych projektu wynosi 5 000 000,00 euro.
 • Maksymalny dopuszczalny całkowity poziom dofinansowania projektu wynosi 65%, z zastrzeżeniem projektów objętych pomocą publiczną i/lub pomocą de minimis.
 • Maksymalna wartość kosztów całkowitych projektu wynosi 5 000 000,00 euro.
 • Maksymalny dopuszczalny całkowity poziom dofinansowania projektu wynosi 65%, z zastrzeżeniem projektów objętych pomocą publiczną i/lub pomocą de minimis.

 

Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe)

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną

Projekty składane w ramach konkursu muszą być ujęte w wykazie przedsięwzięć uzgodnionych dla danego subregionu, zatwierdzonym uchwałą forum subregionalnego, a następnie uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego

W ramach konkursu realizowane będą przedsięwzięcia dotyczące wymiany źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych  (paliwa stałe)*:

1)    inwestycje polegające na wymianie starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe, na źródła ciepła wykorzystujące paliwa stałe lub odnawialne źródła energii (OZE), wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji w budynku, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania ? wsparcie możliwe jest jedynie w przypadku, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest planowane w okresie realizacji programu, czyli do 2023 r.,

2)  inwestycje polegające na podłączeniu do sieci ciepłowniczej ? w sytuacji, gdy na obszarze objętym projektem lub częścią projektu podłączenie do sieci ciepłowniczej jest planowane w okresie realizacji programu, czyli do 2023 r., a projekt jest zgodny z planem rozwoju sieci ciepłowniczej.

*W ramach projektu dofinansowanie będzie udzielone właścicielom budynków jedno i wielorodzinnych wykorzystywanych na cele mieszkaniowe. W przypadku prowadzenia w części budynku wykorzystywanego na cele mieszkaniowe, działalności gospodarczej (np. wynajem pokoi, agroturystyka) będzie udzielona pomoc de minimis przez gminę, czyli pomoc na tzw. II poziomie.

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania projektu wynosi 98,5%. Szczegółowe zasady ustalenia dopuszczalnego poziomu dofinansowania i warunków wsparcia określa Regulamin. 16

1) w odniesieniu do wydatków poniesionych przez właścicieli budynków w związku z likwidacją kotłów i przyłączeniem nowego źródła ciepła (dla  źródła  i  instalacji wewnętrznej) maksymalny poziom dofinansowania wynosi 100%,

2) maksymalny poziom dofinansowania   wynosi   85%.

Do  tych  kosztów  mogą  należeć  m.in.  koszty pośrednie  oraz  działania  w  zakresie  zwiększania  świadomości  ekologicznej mieszkańców (obowiązkowy element projektu).

Udział kosztów kwalifikowalnych innych   nie  może  przekroczyć  10%  łącznych  kosztów kwalifikowanych projektu.

Maksymalna kwota dofinansowania obliczana jest w n/w sposób:

dofinansowanie na nowe urządzenie grzewcze do 350zł/kW mocy urządzenia nie więcej niż 8 000,00  zł/ kocioł w przypadku budynku jednorodzinnego,

nie  więcej  niż 10.000,00zł/ kocioł  w  przypadku  budynku  wielorodzinnego, dla którego jest  wprowadzane  wspólne  źródło  ciepła dla  więcej  niż  jednego lokalu;

dofinansowanie do instalacji wewnętrznej: –maksymalnie do 1000,00 zł w przypadku budynku jednorodzinnego ,do wielokrotności 1000,00zł zgodnej z liczbą odrębnych lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym i nie więcej niż 80,00zł/m2 ogrzewanej powierzchni,

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania projektu wynosi 98,5%. Szczegółowe zasady ustalenia dopuszczalnego poziomu dofinansowania i warunków wsparcia określa Regulamin. 16

1) w odniesieniu do wydatków poniesionych przez właścicieli budynków w związku z likwidacją kotłów i przyłączeniem nowego źródła ciepła (dla  źródła  i  instalacji wewnętrznej) maksymalny poziom dofinansowania wynosi 100%,

2) w odniesieniu do innych niż wskazane w pkt. 1 wydatków, maksymalny poziom dofinansowania   wynosi   85%.

Do  tych  kosztów  mogą  należeć  m.in.  koszty pośrednie  oraz  działania  w  zakresie  zwiększania  świadomości  ekologicznej mieszkańców (obowiązkowy element projektu).

Udział kosztów kwalifikowalnych innych  niż  wskazane  w  pkt.  1  nie  może  przekroczyć  10%  łącznych  kosztów kwalifikowanych projektu.

ZAPYTAJ O DOTACJE

Małgorzata 508278369

lub wypełnij audyt na naszej stronie …

 

KATEgorie

ostatnie posty

Wsparcie finansowe dla innowacyjnych MŚP

Jeśli zamierzasz postawić na ...

09.11.2023

Dotacje dla rolników jeszcze w 2023 roku

Nie zwlekaj. Skorzystaj ze ...

09.11.2023

Skorzystaj ze środków z KPO

Czym jest Krajowy Plan ...

14.06.2023

Trwają nowe nabory na środki finansowe

Zachęcamy do zapoznania się ...

10.05.2023

Popularne tagi

PANEL KLIENTA

Zadzwoń do konsultanta