Aktualności / Blog

STWÓRZ SWOJĄ GRĘ KOMPUTEROWĄ Z DOTACJI UNIJNEJ !!!

w Blog    02.06.2017

STWÓRZ SWOJĄ GRĘ KOMPUTEROWĄ Z DOTACJI UNIJNEJ !!!

Obszary tematyczne, na których skupiać się będą działania programu to :

Projektowanie i wzornictwo w zakresie gier wideo

Platformy, silniki oraz techniki przetwarzania

Zastosowanie sztucznej inteligencji

Nowe narzędzia i mechanizmy interakcji

Cyfrowa dystrybucja i wieloosobowe rozgrywki online

Narzędzia i wiedza wspierające proces wytwórczy gier

Rozszerzenie zastosowań technologii i narzędzi na inne dziedziny

Do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem zalicza się między innymi :

Koszty personelu realizującego projekt w tym:

a) Koszty wynagrodzeń badaczy, techników i pozostałych pracowników pomocniczych w jakim są oni zatrudnieni przy danym projekcie,

b) Koszty osobowe związane z zarządzaniem projektu nie przekraczające 1% całkowitych wydatków kwalifikowalnych

Odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących celom badawczym

Koszt zakupu i dostosowania do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej (m.in. patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej).

Wdrożenie (dostosowanie) zakupionych wyników prac B+R jest możliwe tylko wprzypadku konieczności przeprowadzenia, uzupełniających/ dostosowujących technologie do specyfiki przedsiębiorstwa, eksperymentalnych prac rozwojowych.

Koszty związane z leasingiem, Koszty badań , Koszty opłat finansowych, doradztwa i innych usług związanych wyłącznie z realizacją projektu :

b. wydatki poniesione na instrumenty zabezpieczające realizację umowy o dofinansowanie, o ile ich poniesienie wymagane jest przez prawo krajowe lub unijne lub przez IZ PO,

c. wydatki poniesione na doradztwo związane z realizacją projektu jeżeli będą świadczone przez doradców zewnętrznych oraz nie będą miały charakteru ciągłego ani okresowego, ani też nie będą związane ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze itp.prawne, z wyjątkiem wydatków związanych z przygotowaniem i obsługą spraw sądowych, z zastrzeżeniem podrozdziału finansowe, techniczne,dopłaty notarialne opłaty administracyjne związane z uzyskiwaniem wszelkiego rodzaju pozwoleń czy zgód niezbędnych do realizacji projektu, o ile faktycznie zostały poniesione przez beneficjenta,wydatki poniesione z tytułu korzystania z infrastruktury udostępnionej w technologii chmury obliczeniowej..

Koszty ogólne i inne koszty operacyjne, w tym koszty materiałów, dostaw i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu;

koszty materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją projektu objętego pomocą. W ramach tej kategorii kwalifikowane są m.in. następujące rodzaje kosztów: materiały, np. surowce, półprodukty, wynajem powierzchni laboratoryjnej elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej;

koszty informacyjno ?promocyjne projektu

koszty zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego i wzoru przemysłowego do urzędów patentowych (z wyłączeniem kosztów związanych z postępowaniami sądowymi )

Koszty przygotowania dokumentacji projektu wydatek poniesiony na opracowanie dokumentacji związanej z przygotowaniem projektu, w tym inna dokumentacja techniczna lub finansowa niezbędna do realizacji projektu

Koszt podatku VAT

Cross financing

Do konkursu mogą przystąpić:

Przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa),

Konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców),

W których skład wchodzi co najmniej dwóch przedsiębiorców

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi

  400 tys.PLN.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi

   20 mln PLN.

WYPEŁNIJ AUDYT 

OBEJRZYJ – INFORMACJE O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH

NA NASZYM KANALE   You Tube

dot24.eu  

https://www.youtube.com/results?search_query=dot24.eu

SUBSKRYBUJ NASZ KANAŁ

BĘDZIESZ MÓGŁ  ŚLEDZIĆ  INFORMACJE  NA BIEŻĄCO

KATEgorie

ostatnie posty

Wsparcie finansowe dla innowacyjnych MŚP

Jeśli zamierzasz postawić na ...

09.11.2023

Dotacje dla rolników jeszcze w 2023 roku

Nie zwlekaj. Skorzystaj ze ...

09.11.2023

Skorzystaj ze środków z KPO

Czym jest Krajowy Plan ...

14.06.2023

Trwają nowe nabory na środki finansowe

Zachęcamy do zapoznania się ...

10.05.2023

Popularne tagi

PANEL KLIENTA

Zadzwoń do konsultanta