Aktualności / Blog

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej

w Blog    20.11.2015

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej

Maksymalna wysokość zwrotu kosztów to 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia.
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych może zostać przyznany Pracodawcy, który zobowiązał się do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej przez okres co najmniej 36 miesięcy i złożył wniosek o przyznanie refundacji.
O tym, z jakich form wsparcia możesz skorzystać, zatrudniając osoby niepełnosprawne, przeczytasz poniżej, a szersze informacje na ten temat są zawarte w poniższym dziale.
Zatrudniając osobę niepełnosprawną, możesz starać się o:
zwrot kosztów:
a) adaptacji pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych na przystosowanie tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób;
b) adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy;
c) zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności;
d) rozpoznania przez służby medycyny pracy potrzeb, o których mowa w pkt a-c;
miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego (o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych prowadzonych przez PEFRON);
refundację kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego osobie niepełnosprawnej;
zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy stworzonego dla osoby niepełnosprawnej;
zwrot kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych;
refundację z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy;
refundację z tytułu zatrudnienia w ramach robót publicznych osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy;
refundację z tytułu przyjęcia na przygotowanie zawodowe dorosłych osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy.
Przy rozpatrzeniu wniosku uwzględnia się:
potrzeby lokalnego rynku pracy,
liczbę osób niepełnosprawnych o określonych kwalifikacjach, zarejestrowanych w urzędzie pracy jako bezrobotne albo poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu ,
koszty wyposażenia stanowiska pracy,
wkład Pracodawcy w wyposażenie tworzonego stanowiska pracy,
wysokość posiadanych środków Funduszu przyznanych na ten cel w danym roku.
Refundacja może nastąpić dopiero po zawarciu umowy dotyczącej zwrotu kosztów  wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej po:
dostarczeniu zabezpieczenia do umowy zgodnie z wybraną formą wynikającą z zawartej umowy,
udokumentowaniu i rozliczeniu poniesionych kosztów wyposażenia stanowiska pracy,
kserokopia polisy ubezpieczeniowej urządzeń lub maszyn stanowiących wyposażenie nowego stanowiska pracy o wartości przekraczającej 5 000,00 zł,
przedstawieniu dokumentów potwierdzających zatrudnienie osoby niepełnosprawnej (kserokopia umowy o pracę, zgłoszenie do ZUS druk ZUS-ZUA z potwierdzeniem zgłoszenia),
uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowej  Inspekcji Pracy o przystosowaniu do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osoby niepełnosprawnej.
Zwracane są koszty różnicy pomiędzy wydatkami na normalne i dostosowane do danej osoby rozwiązanie, np. zakup lub adaptacja urządzeń i pomieszczeń służących osobie niepełnosprawnej.

Etat dla osoby niepełnosprawnej należy utrzymać przez 36 miesięcy.

 

KATEgorie

ostatnie posty

Wsparcie finansowe dla innowacyjnych MŚP

Jeśli zamierzasz postawić na ...

09.11.2023

Dotacje dla rolników jeszcze w 2023 roku

Nie zwlekaj. Skorzystaj ze ...

09.11.2023

Skorzystaj ze środków z KPO

Czym jest Krajowy Plan ...

14.06.2023

Trwają nowe nabory na środki finansowe

Zachęcamy do zapoznania się ...

10.05.2023

Popularne tagi

PANEL KLIENTA

Zadzwoń do konsultanta