Będą pieniądze na dobre pomysły

w Aktualności Fundusze Unijne    18.03.2015

Program ?Inteligentny rozwój”, który w okresie 2014?2020 zastąpi ?Innowacyjną gospodarkę” przyniesie biznesowi ponad 10 mld euro, w tym 8,6 mld euro z Unii.

Głównym celem tego wyczekiwanego przez biznes programu będzie wspieranie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. W szczególności ma się to objawić znaczącą pomocą finansową na rzecz współpracy biznesu (w szczególności mikro-, małych i średnich firm) i nauki.

Obie te sfery mają się skoncentrować przede wszystkim na pracach badawczo-rozwojowych (B+R), których efektem mają być komercyjne wdrożenia rynkowe. Projekty finansowane z ?Inteligentnego rozwoju” mają prowadzić wprost od pomysłu do rynku. Chodzi o stworzenie nowych, innowacyjnych produktów, usług i technologii. Premiowane będą projekty wpisujące się w tzw. inteligentne specjalizacje, a więc te dziedziny gospodarki i nauki, które stanowią potencjał rozwojowy kraju. Program ma też na celu promocję współpracy w formie konsorcjów naukowo-przemysłowych i klastrów.

Ważne instytucje

Programem będzie zarządzało Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, a funkcję instytucji pośredniczących spełnią: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) dla osi 1 i 4 oraz Ministerstwo Gospodarki dla osi 2 i 3.

NCBR będzie jednocześnie pełnić funkcję instytucji wdrażającej, a więc tej, która organizuje konkursy/nabory, wybiera projekty i zawiera umowy.

Ministerstwo Gospodarki sceduje te zadania głównie na Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, choć również na inne instytucje, w tym na Bank Gospodarstwa Krajowego czy Urząd Patentowy RP, o czym więcej na dole strony.

Z punktu widzenia przedsiębiorców i innych odbiorców pomocy najważniejsze będą więc dwie instytucje: NCBR i PARP.

NCBR zapowiedziało już w tym roku konkursy w obu podległych mu częściach programu. Chodzi m.in. o tzw. szybką ścieżkę dla małych i średnich przedsiębiorstw dotyczącą badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz programy: Innolot, Innomed i Demonstrator, które po okresie pilotażu w ostatnich latach będą teraz częściami ?Inteligentnego rozwoju”.

PARP nie ogłosiła harmonogramu konkursów w ?Inteligentnym rozwoju”, ale wskazała już, czym się będzie głównie zajmować. W obszarze proinnowacyjnych usług dla przedsiębiorstw będą to m.in. bony na innowacje, ochrona własności przemysłowej i umiędzynarodowienie krajowych klastrów. W obszarze współpracy w ramach krajowego systemu innowacji będzie to laboratorium analiz i pilotaży nowych instrumentów ? INNO_LAB. W obszarze wdrożeń wyników prac B+R będzie to działanie ?Badania na rynek”.

W dziedzinie promocji i umiędzynarodowienia innowacyjnych przedsiębiorstw będzie to wsparcie MŚP w promocji marek produktowych Go to Brand.PL oraz polskie mosty technologiczne.

W obszarze finansowania innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka będą to inwestycje w innowacyjne start-upy ? Starter, inwestycje grupowe aniołów biznesu ? Biznest, Fundusz Pożyczkowy Innowacji oraz wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego ? 4 Stock.

Formy finansowania

Odbiorcy pomocy z programu otrzymają ją w formie bezzwrotnych dotacji, ale też w formie zwrotnej pożyczki czy np. wejść kapitałowych. Dofinansowanie będzie wypłacane w formie refundacji, zwrotu całości lub części wydatków rzeczywiście poniesionych przez realizatora projektu i sfinansowanych z jego własnych środków lub zaliczki wypłacanej na poczet planowanych wydatków.

Obrady komitetu

Na jutro zaplanowano pierwsze posiedzenie tzw. komitetu monitorującego. Jest to ciało doradczo-opiniodawcze złożone z przedstawicieli administracji centralnej, regionalnej oraz partnerów społeczno-gospodarczych wspierające resort infrastruktury i rozwoju w realizacji programu)

Przedmiotem obrad będą m.in. kryteria wyboru projektów dla trzech działań w pierwszej części (tzw. osi) programu: badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (szybka ścieżka), prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej (Demonstrator), sektorowe programy B+R.

Planowane jest również powołanie grupy roboczej do spraw wdrażania programu oraz przekazanie informacji na temat tzw. szczegółowego opisu osi priorytetowych programu.

Źródło: http://funduszeeuropejskie.rp.pl/

 

KATEgorie

ostatnie posty

Skorzystaj ze środków z KPO

Czym jest Krajowy Plan ...

14.06.2023

Trwają nowe nabory na środki finansowe

Zachęcamy do zapoznania się ...

10.05.2023

POZNAJ NASZ INTELIGENTNY SYSTEM DOTACJI

Zachęcamy do wypełnienia ...

01.08.2022

Popularne tagi

PANEL KLIENTA

Zadzwoń do konsultanta