Fundusz pożyczkowy dla kobiet

w Aktualności Fundusze Unijne    03.03.2015

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz.U 2014 poz. 1609).

(Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 18 listopada 2014 r.
Obecnie trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji wdrożeniowej niezbędnej do uruchomienia naboru wniosków o udzielenie pożyczki dla kobiet. Nabór wniosków o udzielenie pożyczki dla kobiet zostanie uruchomiony najprawdopodobniej w I kwartale 2015 r.)

Podmioty uprawnione do ubiegania się o pożyczkę

Kobiety zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które:

1) są przedsiębiorcami wykonującymi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub

2) zamierzają podjąć działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

(Fundusz pożyczkowy dla kobiet będzie miał charakter pilotażowy tzn. pożyczki będą udzielane jedynie na realizację przedsięwzięć zlokalizowanych na obszarze wybranych powiatów.
Wykaz tych powiatów znajdować się będzie w treści dokumentacji konkursowej.)

Pożyczka nie może zostać udzielona kobiecie zamierzającej podjąć lub wykonującej działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej.

 

Przedsięwzięcia kwalifikujące się do współfinansowania ze środków pożyczki

Przedsięwzięcia, których celem jest:

1) uruchomienie działalności gospodarczej przez podmiot, który nie prowadzi jeszcze sprzedaży produktów lub usług i nie generuje zysków;

2) rozwój działalności gospodarczej.

 

Rodzaje wydatków kwalifikujących się do współfinansowania ze środków pożyczki

Wydatki niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej, poniesione w okresie realizacji przedsięwzięcia na:

1) pokrycie ceny nabycia albo kosztu wytworzenia środków trwałych, z wyłączeniem nieruchomości;

2) zakup usług, z wyłączeniem usług doradczych;

3) zakup wartości niematerialnych i prawnych;

4) adaptację obiektów biurowych, produkcyjnych, usługowych lub handlowych;

5) zakup materiałów i wyposażenia;

6) ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy pożyczki.

Do wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką dla kobiet nie zalicza się wydatków na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania przedsiębiorcy, w tym zobowiązań publicznoprawnych.

 

Limity kwot pożyczki

Wielkość pożyczki nie może przekroczyć 95% wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką.

Kwota pożyczki dla kobiet nie może być niższa niż 20 000 zł i nie może przekroczyć 40 000 zł.

Przedsiębiorca może uzyskać pożyczkę dla kobiet tylko raz w okresie realizacji projektu ? Fundusz pożyczkowy dla kobiet.

 

Oprocentowanie pożyczki

Oprocentowanie pożyczki dla kobiet jest stałe i wynosi 2% w stosunku rocznym.


Karencja w spłacie pożyczki

Przedsiębiorca ma prawo do zawieszenia spłaty kapitału i odsetek.

Karencja w spłacie pożyczki dla kobiet nie może przekraczać jednego roku od dnia zakończenia przedsięwzięcia objętego pożyczką.

W okresie karencji odsetki nie są kapitalizowane.


Okres realizacji przedsięwzięcia oraz okres spłaty pożyczki

Pożyczka dla kobiet jest udzielana na okres nieprzekraczający 5 lat, przy czym okres realizacji przedsięwzięcia objętego pożyczką nie może przekroczyć 12 miesięcy od dnia następnego po dniu zawarcia umowy pożyczki dla kobiet.

Źródło: http://www.parp.gov.pl

KATEgorie

ostatnie posty

Wsparcie finansowe dla innowacyjnych MŚP

Jeśli zamierzasz postawić na ...

09.11.2023

Dotacje dla rolników jeszcze w 2023 roku

Nie zwlekaj. Skorzystaj ze ...

09.11.2023

Skorzystaj ze środków z KPO

Czym jest Krajowy Plan ...

14.06.2023

Trwają nowe nabory na środki finansowe

Zachęcamy do zapoznania się ...

10.05.2023

Popularne tagi

PANEL KLIENTA

Zadzwoń do konsultanta