Aktualności / Blog

Bony na innowacje dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw w całej Polsce

w Blog    16.11.2015

(REFUNDACJA KOSZTÓW)

Bony na innowacje dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw na zakup usług badawczych

Projekt wspiera projekty mające na celu udzielenie wsparcia na finansowanie usług dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw realizowanych przez jednostkę naukową, przyczyniających się do rozwoju ich produktów (wyrobów i usług).

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, realizujące projekt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Poziom i intensywność wsparcia:
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: 60 000,00 zł.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: 400 000,00 zł.
Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:
1) 80% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku mikro lub małego przedsiębiorcy,
2) 70% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku średniego przedsiębiorcy.

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego.
Projekty mogą dodatkowo obejmować zakup od wykonawcy usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznej, o ile będzie towarzyszyła usłudze, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Usługa dotycząca innowacji nietechnologicznej nie może przekroczyć 15% całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych projektu.
Kosztem kwalifikowalnym projektu jest także koszt materiałów pod warunkiem, że są niezbędne do realizacji usługi, polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi.

Wydatki kwalifikowane
Wydatki kwalifikowane to: zakup usługi, materiały niezbędne do wyświadczenia usługi, zakup usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznej, jeśli usługa ta towarzyszy usłudze związanej z opracowaniem.
Wydatki ?uzasadnione? ? to potrzebne i bezpośrednio związane z realizacją działań uznanych za kwalifikowane i zaplanowane w projekcie.
Wydatki ?racjonalne? ? ich wysokość musi być dostosowana do zakresu zaplanowanych czynności.
Wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić w dokumentacji aplikacyjnej sposób przeprowadzenia rozeznania rynku oraz wskazanie źródeł danych, na podstawie których określono kwoty poszczególnych wydatków.

Bony na innowacje dla MŚP ? kto może być wykonawcą usługi w ramach projektu?
Wykonawcą usługi na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mogą być jednostki naukowe, które posiadają przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa ww. ustawie oraz posiadają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Bony na innowacje dla MŚP ? 1 konkurs w roku 2015:  KONKURS TRWA zakończenie naboru wniosków ? 30 grudnia 2015 r.
Alokacja środków przewidziana na konkurs ? 46,1 mln PLN.
Czas trwania oceny wniosków:
ocena formalna: ok. 20 dni od daty zamknięcia naboru
ocena merytoryczna: ok. 40 dni od dnia zakończenia oceny formalnej
Łączny czas oceny: ok. 60 dni od daty zamknięcia naboru
zakres terytorialny: cała Polska

W ramach Poddziałania udzielane będzie wsparcie na zakup usługi badawczo-rozwojowej placówek naukowych -polegającej na opracowaniu:
a) nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, nowej lub znacząco ulepszonej technologii produkcji, nowego projektu wzorniczego;
b) nowej lub znacząco ulepszonej usługi.

Usługa ta może dotyczyć innowacji nietechnologicznych (organizacyjnych, marketingowych), jeśli będą towarzyszyły usłudze, o której mowa w pkt a) lub b). Istotne jest, aby projekt wpisywał się w zakres Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS)

Poniżej wykaz specjalizacji zamieszczonych w KIS
ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO
KIS1.TECHNOLOGIE INŻYNIERII MEDYCZNEJ, W TYM BIOTECHNOLOGIE MEDYCZNE
2 KIS 2. DIAGNOSTYKA I TERAPIA CHORÓB CYWILIZACYJNYCH ORAZ W MEDYCYNIE SPERSONALIZOWANEJ
5 KIS 3. WYTWARZANIE PRODUKTÓW LECZNICZYCH

BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA I ŚRODOWISKOWA
KIS 4. INNOWACYJNE TECHNOLOGIE, PROCESY I PRODUKTY SEKTORA ROLNO
– SPOŻYWCZEGO I LEŚNO-DRZEWNEGO
KIS 5. ŻYWNOŚĆ WYSOKIEJ JAKOŚCI
KIS 6. BIOTECHNOLOGICZNE PROCESY I PRODUKTY CHEMII SPECJALISTYCZNEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA
ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA
KIS 7. WYSOKOSPRAWNE, NISKOEMISYJNE I ZINTEGROWANE UKŁADY WYTWARZANIA, MAGAZYNOWANIA, PRZESYŁU I DYSTRYBUCJI ENERGII
INTELIGENTNE I ENERGOOSZCZĘDNE BUDOWNICTWO
ROZWIĄZANIA TRANSPORTOWE PRZYJAZNE ŚRODOWISKU
SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI
KIS 10. NOWOCZESNE TECHNOLOGIE POZYSKIWANIA, PRZETWÓRSTWA I
WYKORZYSTYWANIA SUROWCÓW NATURALNYCH ORAZ WYTWARZANIE ICH
SUBSTYTUTÓW
KIS 11. MINIMALIZACJA WYTWARZANIA ODPADÓW, W TYM NIEZDATNYCH DO
PRZETWORZENIA ORAZ WYKORZYSTANIE MATERIAŁOWE I ENERGETYCZNE ODPADÓW (RECYKLING I INNE METODY ODZYSKU)
KIS 12. INNOWACYJNE TECHNOLOGIE PRZETWARZANIA I ODZYSKIWANIA
WODY ORAZ ZMNIEJSZAJĄCE JEJ ZUŻYCIE
INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE (W UJĘCIU
HORYZONTALNYM)
KIS 13. WIELOFUNKCYJNE MATERIAŁY I KOMPOZYTY O ZAAWANSOWANYCH
WŁAŚCIWOŚCIACH, W TYM NANOPROCESY I NANOPRODUKTY
KIS 14. SENSORY (W TYM BIOSENSORY) I INTELIGENTNE SIECI SENSOROWE
KIS 15. INTELIGENTNE SIECI I TECHNOLOGIE GEOINFORMACYJNE
KIS 16. ELEKTRONIKA OPARTA NA POLIMERACH PRZEWODZĄCYCH
KIS 17. AUTOMATYZACJA I ROBOTYKA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH
KIS 18. OPTOELEKTRONICZNE SYSTEMY I MATERIAŁY
KIS 19. INTELIGENTNE TECHNOLOGIE KREACYJNE

 

KATEgorie

ostatnie posty

Wsparcie finansowe dla innowacyjnych MŚP

Jeśli zamierzasz postawić na ...

09.11.2023

Dotacje dla rolników jeszcze w 2023 roku

Nie zwlekaj. Skorzystaj ze ...

09.11.2023

Skorzystaj ze środków z KPO

Czym jest Krajowy Plan ...

14.06.2023

Trwają nowe nabory na środki finansowe

Zachęcamy do zapoznania się ...

10.05.2023

Popularne tagi

PANEL KLIENTA

Zadzwoń do konsultanta