Aktualności / Blog

Pożyczka z Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

w Blog    06.11.2019

ARP

ARP wspierając przedsiębiorstwa w prowadzeniu i rozwijaniu działalności, a także w realizacji procesów restrukturyzacji, odgrywa ważną rolę w zwiększaniu konkurencyjności polskiego przemysłu. ARP finansuje przedsiębiorstwa z różnorodnych branż, przy czym specjalizuje się w finansowaniu przedsiębiorstw przemysłowych, a także świadczących usługi dla przemysłu. ? Indywidualne podejście do każdego projektu. ? Brak opłat za rozpatrzenie wniosku oraz ukrytych opłat. ? Przejrzyste procedury. ? Możliwość finansowania inwestycji brutto. ? Niska marża od 0,8%. ? Warunki finansowania dostosowane do potrzeb wnioskodawcy. ? Pożyczki udzielane na konkretny okres i procent. ? Niskie oprocentowanie. ? Krótki okres rozpatrywania wniosku o pożyczkę. ? Krótki okres pomiędzy oceną pozytywną wniosku a wypłatą środków. ? Niższe wymagania dotyczące zabezpieczenia oraz wkładu własnego (w porównaniu do kredytów bankowych). ? Pożyczki dedykowane również tym osobom, którym banki odmawiają finansowania. ?Sieć Otwartych Innowacji to projekt unijny dedykowany budowaniu kultury otwartych innowacji. Projekt wspiera transakcje transferu technologii do małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Zapewnia dofinansowanie zakupu innowacyjnych rozwiązań, których dawcami mogą być podmioty z całego świata. W ramach projektu istnieje możliwość refinansowania zakupu własności niematerialnej i prawnej tzw. WNiP w postaci patentów, licencji, know-how oraz wzorów użytkowych. ?Konkurs podzielony jest na miesięczne rundy i będzie trwał do 31 grudnia 2019 r. Granty są przeznaczone na koszty nabycia technologii lub uzyskania licencji do technologii, tj.: patentów, know-how oraz innych praw własności intelektualnej (zgłoszenia patentów, wzory użytkowe, zgłoszenia wzorów użytkowych, wzory przemysłowe, zgłoszenia wzorów przemysłowych, prawa autorskie, prawa do chronionych gatunków roślin, topografia układów scalonych). Wnioski konkursowe muszą spełniać warunki innowacyjności (rozwiązanie znane i stosowane w skali kraju przez mniej niż 3 lata lub skali międzynarodowej ? mniej niż 5 lat), a minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektów powinna wynosić 100 000,00 PLN, a maksymalna wartość grantów, jakie Wnioskodawca może otrzymać wynosi 200 000,00 EUR. ? Nabór wniosków o powierzenie grantu na doradztwo technologiczne, prawne oraz w zakresie wyceny wartości niematerialnych i prawnych będzie miał charakter naboru ciągłego do końca 2019 r. Rodzaje praw do nabywanej technologii, na które można otrzymać grant: – patenty lub zgłoszenia patentów; – wzory użytkowe lub zgłoszenia wzorów użytkowych; – wzory przemysłowe lub zgłoszenia wzorów przemysłowych; – prawa autorskie do utworów stanowiących oprogramowanie, z wyłączeniem praw autorskich do utworów stanowiących oprogramowanie do obsługi działalności administracyjnej lub organizacyjnej Wnioskodawcy (w tym w szczególności oprogramowania biurowego, oprogramowania księgowego, systemów operacyjnych komputerów osobistych, itp.); – prawa do chronionych odmian roślin; – topografia układów scalonych; – know-how. ? Wsparcie przeznaczone jest dla przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. – Minimalna wartość nabywanej technologii: 100.000 PLN – Maksymalna wartość nabywanej technologii: bez ograniczeń – Maksymalna wartość dofinansowania: 200.000 EUR – Maksymalny poziom dofinansowania: od 30% do 70% kosztów nabycia technologii, zgodnie z Mapą Pomocy Regionalnej na lata 2014-2020. ? Finansowanie średnich i dużych przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych planujących rozwój działalności. ? Przedmiotem finansowania realizacja projektów inwestycyjnych, uzupełnienie kapitału obrotowego lub pozostałe działania o charakterze rozwojowym (także nie mające charakteru inwestycji w rozumieniu księgowym). ? Celem finansowania umożliwienie wzrostu przedsiębiorstw przy wykorzystaniu środków finansowych alternatywnych lub uzupełniających dla finansowania bankowego. Warianty finansowania: A. Pożyczka inwestycyjna ? Klasyczne finansowanie rozwoju działalności firmy poprzez inwestycje w powiększenie lub modernizację majątku. ? Dopuszczalne finansowanie innych działań rozwojowych niż czysto inwestycyjne (które są kosztem w rozumieniu przepisów o rachunkowości) B. Finansowanie wkładu własnego do projektu unijnego ? Finansowanie kosztów kwalifikowanych projektu objętych dofinansowaniem z projektu unijnego, stanowiących wkład własny przedsiębiorcy. C. Pożyczka obrotowa ? Finansowanie działalności bieżącej, w oparciu o plan rozwoju przedsiębiorstwa. ? Finansowanie dedykowane na realizację kontraktów (zamówień). D. Finansowanie projektowe ? Finansowanie projektowe dla wydzielonego projektu rozwojowego. ? Możliwe finansowanie spółek celowych (SPV). ? Finansowanie dużych przedsiębiorstw przemysłowych znajdujących się w procesie restrukturyzacji. ? Przedmiotem finansowania wsparcie procesu restrukturyzacji, w tym dostarczenie dodatkowego kapitału i zmiana struktury finansowania. ? Celem finansowania kompleksowe przekształcenie firmy w sprawny i wydajny podmiot gospodarczy, zdolny do generowania zysku netto i do regulowania zobowiązań. Warianty finansowania: A. Restrukturyzacja zadłużenia ? Restrukturyzacja zadłużenia, możliwość dopasowania wysokości i terminów spłat do specyfiki prowadzonej działalności. ? Obniżenie kosztów finansowych poprzez eliminację krótkoterminowych (drogich) form finansowania. ? Poprawa płynności, pozyskanie dodatkowego finansowania i umożliwienie prowadzenia normalnej działalności bez istotnych ograniczeń wynikających ? z deficytu kapitału obrotowego (przy braku dostępnego finansowania bankowego). ? Spłata niektórych wierzycieli, jeżeli pozwala to uzyskać dostęp do zabezpieczeń o większej wartości (restrukturyzacja zabezpieczeń). B. Finansowanie planu restrukturyzacji ? Finansowanie planu działań restrukturyzacyjnych o charakterze operacyjnym (bez wprowadzania istotnych zmian co do sposobu i miejsca prowadzonej działalności). ? Ponadto cele jak w wariancie A. ? Finansowanie małych, średnich i dużych firm, prowadzących działalność w wybranych branżach innowacyjnych. ? Przedmiotem finansowania realizacja innowacyjnych projektów inwestycyjnych, uzupełnienie kapitału obrotowego lub dostarczenie środków na realizację kontraktów. ? Celem finansowania wspieranie rozwoju wybranych branż innowacyjnych. Warianty finansowania: A. Pożyczka na cele inwestycyjne ? Pożyczka przeznaczona cele inwestycyjne związane ? z rozwojem firmy. ? Finansowanie zakupów inwestycyjnych oraz innych działań rozwojowych (działania R&D, wytwarzanie nowych produktów itp.). B. Pożyczka obrotowa ? Pożyczka przeznaczona na wydatki związane z przygotowaniem do realizacji lub realizacją kontraktów. ? Pożyczka na bieżące potrzeby obrotowe. ? Finansowanie dużych przedsiębiorstw działających w branżach istotnych dla rozwoju polskiej gospodarki, w tym mających utrudniony dostęp do kapitału. ? Przedmiotem finansowania kapitał obrotowy lub zadania inwestycyjne związane z realizacją dostaw produktów lub usług w ramach stałych lub powtarzalnych kontraktów (zamówień) dla dużych kontrahentów. ? Celem finansowania uzupełnienie luki finansowej, związanej z długimi terminami płatności ze strony kontrahentów. Warianty finansowania: A. Dla branż o ograniczonym dostępie do finansowania (np. górnictwo) Finansowanie pozostałych podmiotów współpracujących z dużymi podmiotami z dominującym udziałem Skarbu Państwa. ? www.dot24.eu ? tel. 570 444 078 ? E-mail: biuro@dot24.eu

KATEgorie

ostatnie posty

Wsparcie finansowe dla innowacyjnych MŚP

Jeśli zamierzasz postawić na ...

09.11.2023

Dotacje dla rolników jeszcze w 2023 roku

Nie zwlekaj. Skorzystaj ze ...

09.11.2023

Skorzystaj ze środków z KPO

Czym jest Krajowy Plan ...

14.06.2023

Trwają nowe nabory na środki finansowe

Zachęcamy do zapoznania się ...

10.05.2023

Popularne tagi

PANEL KLIENTA

Zadzwoń do konsultanta