Aktualności / Blog

Skorzystaj ze środków z KPO

w Blog    14.06.2023

Czym jest Krajowy Plan Odbudowy?

W dużym uproszczeniu, Krajowy Plan Odbudowy (KPO) to program mający na celu transformację gospodarki Unii Europejskiej i oparcie jej na rozwiązaniach przyjaznych dla środowiska i jednocześnie bazujących na innowacyjności. Pieniądze KPO pochodzą z europejskiego Funduszu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility – RRF), który jest częścią Planu Odbudowy dla Europy (NextGenerationUE).

W ramach Krajowego Planu Odbudowy o wsparcie mogą ubiegać się wszyscy, którzy stawiają na jeden z pięciu głównych komponentów:

– innowacyjność gospodarki,

  • zielona energia,
  • transformacja cyfrowa,
  • ochrona zdrowia,
  • inteligentna mobilność.

To co jest szczególnie ważne dla beneficjentów, to że wsparcie będzie kierowane do obywateli, przedsiębiorców, przedsiębiorstw, samorządów terytorialnych, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych.

KPO to 158,5 mld złotych, w tym 106,9 mld złotych w postaci dotacji i 51,6 mld złotych w formie preferencyjnych pożyczek. Ponad 40% wsparcia zostanie przeznaczone na cele klimatyczne, zaś ponad 20% na transformację cyfrową.

KPO rozpoczął się 1 lutego 2020 r. i zakończy się 31 sierpnia 2026 r. Obecnie przedsięwzięcia wchodzące w skład KPO są wykonywane na zasadach tzw. prefinansowania.

Warto zapoznać się z aktualnie trwającymi, wybranymi naborami realizowanymi w ramach KPO.

Wsparcie infrastruktury magazynowania służącej zwiększeniu odporności gospodarstw rolnych na kryzysy (silosy)

Wsparcie udzielane jest na zakup i montaż infrastruktury magazynowej, służącej zwiększeniu odporności gospodarstw rolnych na kryzysy. Ze środków skorzysta rolnik będący osobą fizyczną.

Z programu pokrywa się koszty kwalifikowane które dotyczą w szczególności:

1) zakupu nowego silosa,

2) zakupu nowego wyposażenia lub urządzeń stanowiących integralną część wyposażenia silosa, w tym m. in. wentylatorów, czujników, sond, przenośników, podajników, rur załadunkowych, zasuw, drabin i oprogramowania,

3) montażu i transportu silosa wraz z wyposażeniem.

Wsparcie udzielane jest w formie refundacji. Pokrywane jest do 60% kosztów kwalifikowanych. Maksymalna wysokość finansowania wynosi 60 tys. zł. Na nabór przeznaczono kwotę w wysokości 320 mln zł.

Nabór trwa od 5 czerwca 2023 r. do 5 lipca 2023 r. a jego organizatorem jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

Wsparcie centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych oraz rolno-spożywczych rynków hurtowych

Finansowaniu, które jest kierowane do MŚP prowadzących działalność gospodarczą w zakresie przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, podlega do 50% kosztów kwalifikowanych. Minimalna wysokość wsparcia wynosi 250 tys. zł, zaś maksymalna – 15 mln zł.

Otrzymane środki można wydatkować na budowę lub remont budynków, budowli i obiektów infrastruktury towarzyszącej przeznaczonych do przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży, wprowadzania do obrotu lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury. Ponadto pozyskane finansowanie beneficjenci mogą przeznaczyć zakup i instalację nowych maszyn i urządzeń lub na zakup nowych środków transportu wykorzystywanych do gospodarki magazynowej.

Za nabór, który trwa od 1 czerwca 2023 r. do 30 czerwca 2023 r., odpowiada Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Energooszczędne budownictwo mieszkaniowe

Celem naboru jest zwiększenie dostępu do mieszkań na wynajem dla osób o niskich lub umiarkowanych dochodach, przy jednoczesnym zwiększeniu udziału budynków o podwyższonych standardach energetycznych w zasobie mieszkań zaspokajających potrzeby mieszkaniowe.

Ze środków udostępnionych w ramach programu skorzystają gminy, związki międzygminne, powiaty, spółki komunalne oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, które dzięki nim mogą realizować inwestycje dotyczące budowy mieszkań. Pośrednio z pomocy skorzystają także inwestorzy budownictwa społecznego (SIM, TBS).

Wysokość wsparcia wynosi do 25% planowanego przedsięwzięcia. Kluczowe jest to, że wraz z funduszem dopłat finansowanie jest odpowiednio wyższe i może objąć do 95% kosztów inwestycji. Na program przeznaczono ponad 672 mln zł. Nabór ma potrwać do 30 września 2023 r. Ważne jest to, aby projekt został zrealizowany do końca sierpnia 2026 r. Na koniec należy dodać, że za program odpowiada Bank Gospodarstwa Krajowego.

Wsparcie organizacji zajmujących się redystrybucją żywności na cele społeczne

Program jest kierowany do organizacji pozarządowych wykonujących działalność w zakresie nieodpłatnego przetwarzania, przechowywania, redystrybucji żywności na cele społeczne lub wydawania bezpłatnych posiłków. Skorzystają również banki żywności, które prowadzą działalność polegającą na zbieraniu żywności wciąż zdatnej do spożycia i rozdzielaniu jej nieodpłatnie wśród osób potrzebujących.

Pozyskane środki można przeznaczyć na:

1) zakup, instalację nowych maszyn i urządzeń lub wyposażenia do przechowywania, przetwarzania, przygotowania i redystrybucji żywności,

2) zakup nowych środków transportu wykorzystywanych do gospodarki magazynowej oraz do redystrybucji żywności,

3) budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont budynków (budowli) oraz obiektów infrastruktury towarzyszącej, przeznaczonych do celów związanych z przechowywaniem, przetwarzaniem, przygotowaniem i redystrybucją żywności

Finansowaniu podlega do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Maksymalna wysokość udzielonych środków dla 1 podmiotu wynosi 4 mln zł. Organizacja musi ubiegać się o kwotę w wysokości co najmniej 50 tys. zł.

Organizatorem naboru jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Nabór rozpoczął się 1 czerwca 2023 r. i potrwa do 30 czerwca 2023 r.

W ramach KPO realizowane są również:

– Program Czyste Powietrze, czyli dofinansowanie dla właścicieli (współwłaścicieli) na ocieplenie domu i wymianę starego pieca w kwocie do 136.200 zł,

– Grant OZE dla właścicieli (współwłaścicieli) budynków, na zakup, montaż i budowę nowej instalacji odnawialnego źródła energii lub jej modernizację. Finansowane jest do 50% kosztów przedsięwzięcia,

– Grant termomodernizacyjny dla właścicieli (współwłaścicieli) budynków na wsparcie głębokich i kompleksowych termomodernizacji, w wyniku których istniejące budynki osiągną standard jak dla nowych budynków. Dofinansowanie obejmuje 10% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,

– pasażerski tabor kolejowy, tj. nabór skierowany m.in. do przedsiębiorców kolejowych inwestujących w pasażerski tabor do przewozów regionalnych.

 

Warto poświęcić chwilę uwagi na nabory, które mają rozpocząć się w najbliższej przyszłości.

Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ

Warto rozpocząć od tego, czym jest GOZ. Za tym skrótem ukrywa się gospodarka zamkniętego obiektu, a więc celem konkursu będzie ekologiczna transformacja ku gospodarce bardziej przyjaznej środowisku. Uszczegóławiając tematykę naboru, planuje się zwiększenie wykorzystania surowców wtórnych w naszej gospodarce. Ważna jest w szczelności inwestycja w w nowoczesną infrastrukturę do recyklingu oraz rozwój rynku surowców wtórnych.

Nabór dla sektora MŚP uruchomiony zostanie 28 czerwca 2023 r. i potrwa do 28 września 2023 r. Określono, że maksymalny poziom wsparcia wyniesie 3,5 mln zł, zaś dla podmiotów przewidziano łącznie 360 mln zł. Za nabór odpowiadać będzie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Podobny program jest planowany dla dużych przedsiębiorstw. Tym razem za jego przebieg odpowiadać będzie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Rozpoczęcie i jednocześnie zakończenie naboru zaplanowano na IV kwartał 2023 roku.

Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne

Omawiane finansowanie zostanie uruchomione specjalnie dla: spółdzielni energetycznych, jednostek samorządu terytorialnego oraz klastrów energii, czyli dla osób wchodzących w skład porozumień opartych na wytwarzaniu i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z OZE.

Warto doprecyzować, że członkami klastra energii mogą być osoby fizyczne, przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa transportu publicznego i inne podmioty funkcjonujące na obszarze objętym klastrem energii.

Pula środków do wykorzystania została określona na poziomie prawie 187 mln zł. Planuje się, że jeden klaster energii będzie mógł otrzymać do 1,5 mln zł Za nabór, który ma się rozpocząć w drugiej połowie 2023 r. odpowiadać będzie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przyjmuje się, że przyszli beneficjenci będą mieli czas na złożenie wniosku maksymalnie do końca III kwartału 2023 r.

 

Jeśli zainteresował Państwa jeden z wyżej wymienionych naborów – zachęcamy do kontaktu. Odpowiemy na pytania i sporządzimy kompletną dokumentację, aby mogli Państwo dalej się rozwijać

KATEgorie

ostatnie posty

Wsparcie finansowe dla innowacyjnych MŚP

Jeśli zamierzasz postawić na ...

09.11.2023

Dotacje dla rolników jeszcze w 2023 roku

Nie zwlekaj. Skorzystaj ze ...

09.11.2023

Skorzystaj ze środków z KPO

Czym jest Krajowy Plan ...

14.06.2023

Trwają nowe nabory na środki finansowe

Zachęcamy do zapoznania się ...

10.05.2023

Popularne tagi

PANEL KLIENTA

Zadzwoń do konsultanta