Aktualności / Blog

Dofinansowanie dla samorządów z woj. zachodniopomorskiego w 2016r………

w Blog    24.03.2016

DOFINANSOWANIE DLA SAMORZĄDÓW  z woj. zachodniopomorskiego w 2016r………

Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego

Trwa do  29.04.2016

Kto może składać wnioski?

· jednostki samorządu terytorialnego ,

· jednostki organizacyjnym  posiadającym osobowość prawną,

· związki ,

· podmioty zarządzające terenami inwestycyjnymi.

Poziom dofinansowania

• 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych,

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. W ramach konkursu możliwe jest dofinansowanie projektów realizujących działania zwiększające atrakcyjność i dostępność stref inwestycyjnych, polegające na:

· poszerzeniu istniejącej strefy inwestycyjnej, poprzez przyłączenie przylegających do niej działek, np. terenów typu „greenfield”, z zastrzeżeniem, że w ramach niniejszego konkursu nie przewiduje się tworzenia nowych stref inwestycyjnych typu „greenfield”,

· zwiększeniu atrakcyjności strefy w istniejących granicach,

· tworzeniu nowych stref inwestycyjnych na terenach poprzemysłowych, pokolejowych, powojskowych i popegeerowskich, z zastrzeżeniem, że obszary obejmowane strefą nie są terenami typu „greenfileld“.

2. Wspierane będą przedsięwzięcia polegające na:

· prowadzeniu prac studyjno -koncepcyjnych, badań geotechnicznych,

· kompleksowym wyposażeniu w media,

· modernizacji i rozbudowie wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej,

· uzupełnieniu elementów infrastruktury lub modernizacji istniejących (w tym wspólnej infrastruktury przeznaczonej dla wszystkich przedsiębiorców, którzy funkcjonować będą na terenie strefy),

· adaptacji budynków na cele planowanej działalności gospodarczej służącej więcej niż jednemu przedsiębiorcy.

3. Przewiduje się również możliwość realizacji projektu w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

KATEgorie

ostatnie posty

Popularne tagi

Call Now ButtonZadzwoń do konsultanta