Aktualności / Blog

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na 2018 rok

w Blog    15.04.2018


Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym
dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na 2018 rok1
(wersja 5 z 30.03.2018 r.)

Numer i nazwa Priorytetu/Działania/
Poddziałania

Planowany termin rozpoczęcia naborów

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów
w ramach konkursu
? kwota dofinansowania publicznego w złotówkach

Instytucja ogłaszająca konkurs

Dodatkowe informacje

Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy

Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

Podziałanie 1.1.1

Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Poddziałanie 1.1.2

Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Brak naborów w tym działaniu, projekty realizowane są wyłącznie w trybie pozakonkursowym.

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy ? projekty konkursowe

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Nabór:

kwiecień 2018 r.

Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych odpowiadać będzie na zidentyfikowane trudności i bariery, jakie młodzi ludzie napotykają w wejściu i utrzymaniu się na rynku pracy. Obejmie ono usługi i instrumenty rynku pracy
i opierać się będzie na co najmniej trzech elementach indywidualnej i kompleksowej pomocy (dwa z nich wskazane zostały jako obligatoryjne, trzeci i kolejne ? fakultatywne ? wybierane są w zależności od potrzeb i możliwości osób, którym udzielane jest wsparcie). W ten sposób zapewniona zostanie wysoka jakość ofert wsparcia realizowanego w ramach PI 8ii
w odniesieniu do każdej wspieranej osoby. Powyższe wsparcie będzie realizowane poprzez:

 1. instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy
  w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne):
 • identyfikacja potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych,
 • kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie uzyskania odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie wyboru odpowiedniego zawodu oraz pomoc w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych,
 1. instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji:
 • kontynuacja nauki dla osób młodych, u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednie egzaminy,
 • nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia,
 1. instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców:
 • nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające standardy wskazane w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży,
 • wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska,
 1. instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób z niepełnosprawnościami:
 • niwelowanie barier jakie napotykają osoby młode z niepełnosprawnościami w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla takiej usługi
  i doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

4 845 000 zł

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

wupbialystok.praca.gov.pl/web/power

Wymagany wkład własny beneficjenta w wysokości min. 5%.

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy ? projekty konkursowe

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Nabór:

luty 2018 r.

 1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne):
 • identyfikacja potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych,
 • kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie uzyskania odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie wyboru odpowiedniego zawodu oraz pomoc w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.
 1. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji:
 • kontynuacja nauki dla osób młodych, u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednie egzaminy,
 • nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia.
 1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców:
 • nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające standardy wskazane w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży,
 • wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska.
 1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES):
 • wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji pozwalającą na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze, min. poprzez praktyki, staże i szkolenia, spełniające standardy wyznaczone dla tych usług (np. Europejska i Polska Rama Jakości Praktyk i Staży),
 • wsparcie mobilności geograficznej dla osób młodych, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie.
 1. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób z niepełnosprawnościami:
 • niwelowanie barier jakie napotykają osoby młode z niepełnosprawnościami w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla takiej usługi i doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia:
 • wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej oraz zwrotnej na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe.

15 000 000 zł

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

www.wup.gdansk.pl

Wymagany wkład własny beneficjenta w wysokości min. 5%.

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy ? projekty konkursowe

Poddziałanie 1.2.1

Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Nabór:

kwiecień 2018 r.

 1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne):
 • identyfikacja potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych,
 • kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie uzyskania odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie wyboru odpowiedniego zawodu oraz pomoc w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.
 1. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji:
 • kontynuacja nauki dla osób młodych, u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednie egzaminy,
 • nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia.
 1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców:
 • nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające standardy wskazane w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży,
 • wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska.
 1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES):
 • wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji pozwalającą na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze, min. poprzez praktyki, staże i szkolenia, spełniające standardy wyznaczone dla tych usług (np. Europejska i Polska Rama Jakości Praktyk i Staży),
 • wsparcie mobilności geograficznej dla osób młodych, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie.
 1. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób z niepełnosprawnościami:
 • niwelowanie barier jakie napotykają osoby młode z niepełnosprawnościami w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla takiej usługi i doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia:
 • wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej oraz zwrotnej na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe.

25 000 000zł2,3

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

http://power.wup-katowice.pl/

Wymagany wkład własny beneficjenta w wysokości min. 5%.

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy ? projekty konkursowe

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Nabór:

I kwartał 2018 r.

(luty 2018 r.)

 1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne):
 • identyfikacja potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych,
 • kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie uzyskania odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie wyboru odpowiedniego zawodu oraz pomoc w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.
 1. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji:
 • kontynuacja nauki dla osób młodych, u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednie egzaminy,
 • nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia.
 1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców:
 • nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające standardy wskazane w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży,
 • wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska.
 1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES):
 • wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji pozwalającą na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze, min. poprzez praktyki, staże i szkolenia, spełniające standardy wyznaczone dla tych usług (np. Europejska i Polska Rama Jakości Praktyk i Staży),
 • wsparcie mobilności geograficznej dla osób młodych, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie.
 1. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób z niepełnosprawnościami:
 • niwelowanie barier jakie napotykają osoby młode z niepełnosprawnościami w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla takiej usługi i doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

12 000 000

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

http://power.wupopole.praca.gov.pl/

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy ? projekty konkursowe

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Nabór:

kwiecień 2018 r.

 1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne):
 • identyfikacja potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych,
 • kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie uzyskania odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie wyboru odpowiedniego zawodu oraz pomoc w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.
 1. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji:
 • kontynuacja nauki dla osób młodych, u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednie egzaminy,
 • nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia.
 1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców:
 • nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające standardy wskazane w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży,
 • wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska.
 1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES):
 • wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji pozwalającą na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze, min. poprzez praktyki, staże i szkolenia, spełniające standardy wyznaczone dla tych usług (np. Europejska i Polska Rama Jakości Praktyk i Staży),
 • wsparcie mobilności geograficznej dla osób młodych, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie.
 1. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób z niepełnosprawnościami:
 • niwelowanie barier jakie napotykają osoby młode z niepełnosprawnościami w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla takiej usługi i doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia:
 • wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej oraz zwrotnej na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe.

9 082 281 zł

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

wuprzeszow.praca.gov.pl

Wymagany wkład własny beneficjenta w wysokości min. 5%.

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy ? projekty konkursowe

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Nabór:

czerwiec 2018 r.

 1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne):
 • identyfikacja potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych,
 • kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie uzyskania odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie wyboru odpowiedniego zawodu oraz pomoc w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.
 1. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji:
 • kontynuacja nauki dla osób młodych, u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednie egzaminy,
 • nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia.
 1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców:
 • nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające standardy wskazane w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży,
 • wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska.
 1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES):
 • wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji pozwalającą na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze, min. poprzez praktyki, staże i szkolenia, spełniające standardy wyznaczone dla tych usług (np. Europejska i Polska Rama Jakości Praktyk i Staży),
 • wsparcie mobilności geograficznej dla osób młodych, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie.
 1. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób z niepełnosprawnościami:
 • niwelowanie barier jakie napotykają osoby młode z niepełnosprawnościami w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla takiej usługi i doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia:
 • wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej oraz zwrotnej na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe.

12 000 000

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

www.wup.pl

Wymagany wkład własny beneficjenta w wysokości min. 5%.

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy ? projekty konkursowe

Poddziałanie 1.2.1
Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Nabór:

grudzień 2018 r.

 1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne);
 2. instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji;
 3. instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców;
 4. instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES);
 5. instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób z niepełno sprawnościami;
 6. instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

12 000 000 zł

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

wup.torun.pl

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy ? projekty konkursowe

Poddziałanie 1.2.1
Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Nabór:

I kwartał 2018 r.

 1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne):
 • identyfikacja potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych,
 • kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie uzyskania odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie wyboru odpowiedniego zawodu oraz pomoc w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.
 1. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji:
 • kontynuacja nauki dla osób młodych, u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednie egzaminy,
 • nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia.
 1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców:
 • nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające standardy wskazane w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży,
 • wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska.
 1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES):
 • wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji pozwalającą na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze, min. poprzez praktyki, staże i szkolenia, spełniające standardy wyznaczone dla tych usług (np. Europejska i Polska Rama Jakości Praktyk i Staży),
 • wsparcie mobilności geograficznej dla osób młodych, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie.
 1. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób z niepełnosprawnościami:
 • niwelowanie barier jakie napotykają osoby młode z niepełnosprawnościami w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla takiej usługi i doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

6 000 000 zł

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

http://power.wupolsztyn.praca.gov.pl/

Konkurs na projekty wspierające mieszkańców subregionu olsztyńskiego.

Wymagany wkład własny beneficjenta w wysokości min. 5%.

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy ? projekty konkursowe

Poddziałanie 1.2.1
Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Nabór:

I kwartał 2018 r.

Patrz wyżej

5 700 000 zł

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

http://power.wupolsztyn.praca.gov.pl/

Konkurs na projekty wspierające mieszkańców subregionu elbląskiego.

Wymagany wkład własny beneficjenta w wysokości min. 5%.

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy ? projekty konkursowe

Poddziałanie 1.2.1
Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Nabór:

I kwartał 2018 r.

Patrz wyżej

3 300 000 zł

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

http://power.wupolsztyn.praca.gov.pl/

Konkurs na projekty wspierające mieszkańców subregionu ełckiego.

Wymagany wkład własny beneficjenta w wysokości min. 5%.

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy ? projekty konkursowe

Poddziałanie 1.2.1
Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Nabór:

I kwartał 2018 r.

 1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne):
 • identyfikacja potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych,
 • kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie uzyskania odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie wyboru odpowiedniego zawodu oraz pomoc w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.
 1. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji:
 • kontynuacja nauki dla osób młodych, u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednie egzaminy,
 • nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia.
 1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców:
 • nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające standardy wskazane w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży,
 • wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska.
 1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES):
 • wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji pozwalającą na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze, min. poprzez praktyki, staże i szkolenia, spełniające standardy wyznaczone dla tych usług (np. Europejska i Polska Rama Jakości Praktyk i Staży),
 • wsparcie mobilności geograficznej dla osób młodych, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie.
 1. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób z niepełnosprawnościami:
 • niwelowanie barier jakie napotykają osoby młode z niepełnosprawnościami w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla takiej usługi i doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

12 548 100 zł

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze

Wymagany wkład własny beneficjenta w wysokości min. 5%.

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy ? projekty konkursowe

Poddziałanie 1.2.1
Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Nabór:

I kwartał 2018 r.

 1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne):
 • identyfikacja potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych,
 • kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie uzyskania odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie wyboru odpowiedniego zawodu oraz pomoc w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.
 1. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji:
 • kontynuacja nauki dla osób młodych, u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednie egzaminy,
 • nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia.
 1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców:
 • nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające standardy wskazane w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży,
 • wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska.
 1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES):
 • wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji pozwalającą na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze, min. poprzez praktyki, staże i szkolenia, spełniające standardy wyznaczone dla tych usług (np. Europejska i Polska Rama Jakości Praktyk i Staży),
 • wsparcie mobilności geograficznej dla osób młodych, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie.
 1. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób z niepełnosprawnościami:
 • niwelowanie barier jakie napotykają osoby młode z niepełnosprawnościami w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla takiej usługi i doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

19 000 000 zł

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie http://wupwarszawa.praca.gov.pl/

Wymagany wkład własny beneficjenta w wysokości min. 5%.

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy ? projekty konkursowe

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Nabór:

czerwiec 2018 r.

 1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne):

 • identyfikacja potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych,

 • kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie uzyskania odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie wyboru odpowiedniego zawodu oraz pomoc w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

 1. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji:

 • kontynuacja nauki dla osób młodych, u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednie egzaminy,

 • nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia.

 1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców:

 • nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające standardy wskazane w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży,

 • wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

 1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES):

 • wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji pozwalających na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze, min. poprzez praktyki, staże i szkolenia, spełniające standardy wyznaczone dla tych usług (np. Europejska i Polska Rama Jakości Praktyk i Staży),

 • wsparcie mobilności geograficznej dla osób młodych, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie.

 1. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób z niepełnosprawnościami:

 • niwelowanie barier jakie napotykają osoby młode z niepełnosprawnościami w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla takiej usługi i doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

28 500 000 zł

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

power.wuppoznan.praca.gov.pl

Wymagany wkład własny beneficjenta w wysokości min. 5%.

Działanie 1.4

Młodzież solidarna
w działaniu

Nabór:

marzec 2018 r.

Nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji
i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia. Powyższe realizowane będzie poprzez działania w ramach Programu ?Młodzież solidarna w działaniu? mające na celu wsparcie kompetencji społecznych młodych ludzi zwiększających ich szanse na rynku pracy poprzez kształtowanie postaw prospołecznych, w tym wspieranie inicjatyw młodzieżowych.

Wsparcie będzie nakierowane m.in. na:

 • działalność w organizacjach pozarządowych na rzecz wspólnot lokalnych,
 • działalność w podmiotach reprezentujących młodzież,
 • działalność młodzieży
  w centrach młodzieżowych, funkcjonujących na bazie podmiotów będących Beneficjentami konkursu, itp., zapewniających wsparcie lokalowe, doradcze, szkoleniowe młodzieży, młodzieżowych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych,
 • wolontariat.

20 000 000

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

efs.mrpips.gov.pl

Wymagany wkład własny beneficjenta
w wysokości
min. 5%.

Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku

Nie przewiduje się naborów w 2018 r.

Działanie 2.3 Zapewnienie jakości i dostępności usług rozwojowych świadczonych na rzecz przedsiębiorstw i pracowników

Brak naborów w tym działaniu, projekty realizowane są wyłącznie w trybie pozakonkursowym.

Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy

Nabór:

styczeń 2018 r.

Szkolenia kluczowych
i merytorycznych pracowników Instytucji Rynku Pracy w zakresie wyłącznie świadczenia usług
w ramach sieci EURES, których finansowanie państwa członkowskie są zobowiązane przejąć na mocy reformy zasad funkcjonowania sieci EURES.

1 155 000 zł

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

efs.mrpips.gov.pl

Do dofinansowania zostanie wybrany 1 projekt.

Wymagany wkład własny beneficjenta w wysokości min. 3%.

Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy

Nabór:

maj 2018 r.

Szkolenia kluczowych
i merytorycznych pracowników Instytucji Rynku Pracy w zakresie wyłącznie świadczenia usług
w ramach sieci EURES, których finansowanie państwa członkowskie są zobowiązane przejąć na mocy reformy zasad funkcjonowania sieci EURES.

1 500 000 zł

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

efs.mrpips.gov.pl

Do dofinansowania zostanie wybrany jeden projekt.

Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy

Nabór:
czerwiec 2018 r.

Opracowanie modelowych procedur działań IRP w zakresie realizacji zadań na rzecz osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, biorąc pod uwagę stopień oddalenia od rynku pracy oraz gotowość do wejścia lub powrotu na rynek pracy.

1 500 000 zł

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

efs.mrpips.gov.pl

Do dofinansowania zostanie wybrany
1 projekt.

Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna

Nabór:

wrzesień 2018 r.

Działania edukacyjne na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej obejmujące szkolenie z zakresu streetworkingu.

1 200 000 zł

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

efs.mrpips.gov.pl

Do dofinansowana zostanie wybrany
1 projekt.

Wymagany wkład własny beneficjenta w wysokości min. 3%.

Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna

Nabór:
marzec 2018 r.

Dokonanie na poziomie krajowym przeglądu strategii rozwiązywania problemów społecznych, opracowanie dla jednostek samorządu terytorialnego narzędzia do programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na poziomie lokalnym oraz zapewnienie tym jednostkom wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie stosowania tych narzędzi i dostosowania strategii lokalnych do celów i kierunków wskazanych w Krajowym Programie Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu i innych dokumentach krajowych.

10 906 665 zł

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

efs.mrpips.gov.pl

Do dofinansowana zostanie wybrany
1 projekt.

Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna

Nabór:
luty 2018 r.

Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej przez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta.

44 564 317,74 zł (Ostateczna wartość alokacji jest zależna od wysokości środków zakontraktowanych w ramach konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-012/17)

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

efs.mrpips.gov.pl

Działanie 2.6

Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych

Nabór:

grudzień 2018 r.

Podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w procesie kształtowania i wdrażania polityk publicznych w zakresie zapewnienia równości szans
i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, w tym
w szczególności zamieszkałych na obszarach wiejskich.

1 928 062,50 zł

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

efs.mrpips.gov.pl

Do dofinansowania zostanie wybrany 1 projekt.

Działanie 2.6

Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych

W tym działaniu przewiduje się także projekty realizowane w trybie pozakonkursowym.

Działanie 2.8

Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

Nabór:

grudzień 2018 r

Szkolenia władz samorządowych szczebla gminnego i powiatowego w zakresie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej, w tym działań profilaktycznych i systemu pieczy zastępczej.

9 000 000 zł

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

efs.mrpips.gov.pl

Do dofinansowania zostaną wybrane
4 projekty.

Wymagany wkład własny beneficjenta w wysokości min. 3%.

Działanie 2.8

Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

Nabór:

grudzień 2018 r.

Szkolenia kadr systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej
w zakresie realizacji ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

18 346 000 zł

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

efs.mrpips.gov.pl

Do dofinansowania zostaną wybrane
4 projekty.

Wymagany wkład własny beneficjenta w wysokości min. 3%.

Działanie 2.9

Rozwój ekonomii społecznej

Nabór:

styczeń 2018 r.

Tworzenie i rozwój ponadregionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej, w tym partnerstw, klastrów, franczyz (m.in. poprzez ponadregionalne i branżowe spotkania, konferencje, seminaria, targi, doradztwo i szkolenia) oraz włączanie podmiotów ekonomii społecznej w funkcjonujące już sieci, partnerstwa i klastry podmiotów gospodarczych działających na rynku komercyjnym.

8 000 000 zł

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

efs.mrpips.gov.pl

Do dofinansowania zostaną wybrane
4 projekty.

Działanie 2.9

Rozwój ekonomii społecznej

Nabór:

grudzień 2018 r.

Opracowanie i wdrożenie programu studiów menadżerskich
i MBA w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem społecznym.

4 323 000 zł

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

efs.mrpips.gov.pl

Do dofinansowania zostanie wybrany
1 projekt.

Działanie 2.9

Rozwój ekonomii społecznej

Nabór:

grudzień 2018 r.

Działania wspierające edukację na rzecz rozwoju ekonomii społecznej:
Opracowanie pakietu edukacyjnego dla nauczycieli i jego pilotażowe wdrożenie.

1 500 000 zł

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

efs.mrpips.gov.pl

Do dofinansowania zostanie wybrany 1 projekt.

Działanie 2.9

Rozwój ekonomii społecznej

Nabór:

luty 2018 r.

Działania wspierające edukację na rzecz rozwoju ekonomii społecznej:
Opracowanie i pilotażowe wdrożenie kompleksowego programu edukacyjnego zwiększającego poziom zlecania i powierzania przez JST realizacji usług społecznych podmiotom ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwom społecznym (rozwój społecznie odpowiedzialnego terytorium).

5 000 000 zł

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

efs.mrpips.gov.pl

Do dofinansowania zostanie wybrany
1 projekt.

Działanie 2.9

Rozwój ekonomii społecznej

Nabór:

marzec 2018 r.

Działania koordynacyjne w obszarze ekonomii społecznej – przygotowanie i wdrożenie modeli przedsiębiorstw społecznych, m.in. o charakterze usługowym, świadczących tzw. ?wiązki? usług społecznych użyteczności publicznej, kierowanych w szczególności w zindywidualizowany i kompleksowy sposób do osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych oraz ich rodzin, w tym dla rodzin posiadających dzieci z niepełnosprawnością i realizujących zadania użyteczności publicznej w zakresie rozwoju lokalnego.

7 500 000 zł

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

efs.mrpips.gov.pl

Do dofinansowania zostanie wybrany
1 projekt.

Działanie 2.9

Rozwój ekonomii społecznej

W tym działaniu przewiduje się także projekty realizowane w trybie pozakonkursowym.

Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty

Nabór:

czerwiec 2018 r.

Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń, w tym:

 1. przygotowanie szkół do prowadzenia doskonalenia zawodowego nauczycieli w ramach szkół ćwiczeń,
 2. przygotowanie programów doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 3. szkolenia dla trenerów szkół ćwiczeń z zakresu metod i form pracy dydaktycznej,
 4. doskonalenie zawodowe nauczycieli w ramach szkół ćwiczeń z zakresu: kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się po rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języki obce), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

43 127 908,80 zł

Ministerstwo Edukacji Narodowej

efs.men.gov.pl

Konkurs podzielony na obszary ? województwa. Do dofinansowanie zostaną wybrane 32 projekty, po dwa najlepsze w każdym województwie, określonym jako obszar.

Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty

Nabór:

maj 2018 r.

Tworzenie e-podręczników i rozwijanie e-materiałów dydaktycznych towarzyszących istniejącym e-podręcznikom.

Opracowanie 10125 e-materiałów (do kształcenia w zakresie rozszerzonym dla szkół ponadpodstawowych kończących się egzaminem maturalnym) dla nauczycieli i uczniów do poszczególnych obszarów tematycznych:

1. E-materiały dydaktyczne do fizyki.

2. E-materiały dydaktyczne do chemii.

3. E-materiały dydaktyczne do biologii.

4. E-materiały dydaktyczne do geografii.

5. E-materiały dydaktyczne do j. polskiego.

6. E-materiały dydaktyczne do historii.

7. E-materiały dydaktyczne do filozofii.

8. E-materiały dydaktyczne do wiedzy o społeczeństwie.

9. E-materiały dydaktyczne do matematyki.

10. E-materiały dydaktyczne do informatyki.

70 875 000 zł

Ministerstwo Edukacji Narodowej

efs.men.gov.pl

Konkurs pierwotnie ogłoszony w 2017 roku został anulowany ze względu na konieczność dostosowania założeń ww. konkursu do zmian planowanych do wprowadzenia w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz branżowej szkoły II stopnia.

Działanie 2.11 Zapewnienie funkcjonowania Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji

Brak naborów w tym działaniu, projekty realizowane są wyłącznie w trybie pozakonkursowym.

Działanie 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych

Nie przewiduje się naborów w 2018 r.

Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie

Nabór:

sierpień 2018

Zwiększenie oferty pozaszkolnych form kształcenia i uczenia się dorosłych, w tym:

a. opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych,

b. opracowanie modelowych programów kursów umiejętności zawodowych,

c. opracowanie przykładowych programów kursów kompetencji ogólnych,

d. opracowanie kursów multimedialnych umożliwiających prowadzenie części teoretycznej kursów dla osób dorosłych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

3 070 500 zł

Ministerstwo Edukacji Narodowej

efs.men.gov.pl

Konkurs obejmuje opracowanie modelowych programów nauczania dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) zawierających programy nauczania dla kursów umiejętności zawodowych (KUZ) do realizacji w formie stacjonarnej.

Realizacja konkursu uzależniona jest od przyjęcia projektu przepisów prawnych przez Ministra właściwego ds. oświaty i wychowania, które warunkują prawidłową realizację projektów.

Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie

Nabór:

czerwiec2018 r.

Przygotowanie kadry doradców edukacyjno-zawodowych do wdrożenia wypracowanych rozwiązań, w tym:

a. opracowanie narzędzi i instrumentów diagnozowania lokalnego rynku pracy i rynku kwalifikacji dla doradców edukacyjno-zawodowych, uwzględniających współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami rynku pracy, w tym publicznymi służbami zatrudnienia,

b. przygotowanie programów szkoleniowych, w tym e-learningowych dla doradców edukacyjno-zawodowych (w związku z uruchomieniem nowych instrumentów i narzędzi związanych z gromadzeniem i udostępnianiem informacji o możliwych do uzyskania kwalifikacjach),

c. przygotowanie kadry trenerów, którzy będą prowadzili szkolenia dla osób realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach i placówkach,

d. przygotowanie kadry osób realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach i placówkach systemu oświaty do stosowania nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pracy z uczniami i dorosłymi, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań zintegrowanego systemu kwalifikacji.

24 579 150 zł

Ministerstwo Edukacji Narodowej

efs.men.gov.pl

Konkurs zakłada przeszkolenie w ramach minimum 20 godzinnego szkolenia osób realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach i placówkach systemu oświaty w grupach warsztatowych (maksymalnie 22 osobowych) z zakresu programów realizacji doradztwa zawodowego i scenariuszy wypracowanych w ramach projektu pozakonkursowego pn. ?Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych?.

Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

Nabór:

listopad 2018 r.

Wdrożenie mechanizmów strategicznej współpracy z przedstawicielami partnerów społecznych na rzecz dostosowywania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

34 650 000 zł

Ministerstwo Edukacji Narodowej

efs.men.gov.pl

Beneficjent zaproponuje a następnie opracuje programy nauczania dla specjalności wyodrębnionych w zawodach. Programy będą stanowiły uzupełnienie treści kształcenia ujętych w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danego zawodu o umiejętności specjalistyczne zwiększające szanse absolwentów na zatrudnienie.

Realizacja konkursu uzależniona jest od przyjęcia projektu przepisów prawnych przez Ministra właściwego ds. oświaty i wychowania, które warunkują prawidłową realizację projektów.

Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

Nabór:

czerwiec 2018 r.

Wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi, w tym:

a) przykładowego programu nauczania dla danego zawodu, uwzględniającego współpracę szkół zawodowych z wyższymi w jego realizacji

b) przykładowej organizacji zajęć dla uczniów przez wykładowców z wykorzystaniem bazy dydaktycznej szkół prowadzących kształcenie zawodowe lub szkół wyższych

c) propozycji działań mających na celu zapoznawanie uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego z nowymi technikami/technologiami stosowanymi w danej branży/zawodzie

d) przykładowych form doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego

27 621 000,00 zł

Ministerstwo Edukacji Narodowej

efs.men.gov.pl

Konkurs obejmuje wypracowanie przykładowego programu nauczania dla danego zawodu, uwzględniającego współpracę szkół prowadzących kształcenie zawodowe z uczelniami w jego realizacji w różnych wariantach tej współpracy. Program obejmować będzie następujące warianty współpracy:

a) identyfikację i uszczegółowienie efektów kształcenia z podstawy programowej kształcenia w danym zawodzie, możliwych do realizacji w pełnym cyklu kształcenia w danym zawodzie, w ramach współpracy szkół prowadzących kształcenie w danym zawodzie z uczelniami,

b) program realizacji specjalizacji w danym zawodzie opracowany we współpracy z pracodawcą właściwym dla tego zawodu.

Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości

Nabór:

luty 2018 r.

Szkolenia oraz studia podyplomowe dla sędziów, urzędników i innych pracowników zatrudnionych w sądach powszechnych, prokuratorów, urzędników i innych pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz mediatorów z zakresu prawa gospodarczego, mediacji w sprawach gospodarczych, informatyki śledczej, ochrony konsumenta, zwalczania i zapobiegania przestępczości gospodarczej i skarbowej, prawa dotyczącego własności intelektualnej, prawa upadłościowego.

1 950 000 zł

Ministerstwo Sprawiedliwości

www.ms.gov.pl

Organizacja dwóch edycji dwusemestralnych studiów podyplomowych dla min. 300 uczestników (mediatorów)

z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych oraz wiedzy pozaprawnej przydatnej do pomocy stronom przy rozwiązywaniu spraw cywilnych o charakterze gospodarczym.

Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości

Nabór:

marzec 2018 r.

Szkolenia oraz studia podyplomowe dla sędziów, urzędników i innych pracowników zatrudnionych w sądach powszechnych, prokuratorów, urzędników i innych pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz mediatorów z zakresu prawa gospodarczego, mediacji w sprawach gospodarczych, informatyki śledczej, ochrony konsumenta, zwalczania i zapobiegania przestępczości gospodarczej i skarbowej, prawa dotyczącego własności intelektualnej, prawa upadłościowego.

1 323 000 zł

Ministerstwo Sprawiedliwości

www.ms.gov.pl

Organizacja trzech typów dwusemestralnych studiów podyplomowych dla min. 70 uczestników (sędziów, prokuratorów, asesorów sądowych i prokuratorskich) w każdym z typów ? z

zakresu prawa gospodarczego publicznego i prywatnego/ prawa cywilnego oraz wiedzy pozaprawnej przydatnej do rozstrzygania spraw karnych i cywilnych o charakterze gospodarczym oraz ścigania przestępczości gospodarczej.

Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości

Nabór:

kwiecień 2018 r.

Szkolenia dla sędziów, urzędników i innych pracowników zatrudnionych w sądach powszechnych, prokuratorów, urzędników i innych pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz Ministerstwa Sprawiedliwości wspierające wdrażanie modeli zarządzania zasobami ludzkimi, finansami, informacją i komunikacją, świadczenie usług informatycznych, a także kontroli zarządczej oraz obsługi interesanta.

8 000 000 zł

Ministerstwo Sprawiedliwości

www.ms.gov.pl

Szkolenia dla kadry orzeczniczej sądów powszechnych

z zakresu metod i narzędzi niezbędnych do skutecznej komunikacji ze stronami sporu sądowego.

Działanie 2.18

Wysokiej jakości usługi administracyjne

Nabór:

marzec 2018 r.

Wdrażanie w administracji publicznej rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarach istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej:

  1. podatki i opłaty lokalne:

   1. elektronizacja procesu obsługi podatkowej w urzędach jednostek samorządu terytorialnego, automatyzacji rozliczeń oraz poprawy dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy;

   2. doskonalenie kompetencji kadr JST w zakresie m.in. obsługi podatkowej, stosowania narzędzi elektronicznych, obsługi klienta, zarządzania satysfakcją, orzecznictwa;

   3. wdrażanie rozwiązań zarządczych w urzędach JST poprawiających jakość obsługi przedsiębiorców w szczególności w zakresie: zarządzania satysfakcją klienta, zarządzania jakością, zarządzania procesowego, dostępem do informacji publicznej;

  2. zarządzanie nieruchomościami, w szczególności w zakresie gospodarowania lokalami użytkowanymi:

   1. wdrażanie rozwiązań w JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje, poprawa obsługi klienta z wykorzystaniem m.in. narzędzi zarządzania satysfakcją;

   2. doskonalenie kompetencji kadr samorządowych m.in. w zakresie zarządzania samorządowym zasobem nieruchomości, zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, obsługi klienta, zarządzania satysfakcją, orzecznictwa;

   3. wsparcie administracji samorządowej w zakresie opracowania planów wykorzystania zasobu nieruchomości, zagospodarowania pustostanów, skutecznej realizacji umów najmui dzierżawy, elektronizacji procesu świadczenia usług i ewidencji nieruchomości oraz usprawnienia procesu współpracy i kontroli zarządców zasobów nieruchomości.

31 000 000 zł

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

www.ip.mswia.gov.pl

Grupę docelową w konkursie stanowią wyłącznie ?miasta średnie?. Pod pojęciem ?miasta średnie? należy rozumieć miasta zidentyfikowane zgodnie z analizą Śleszyński P., 2016, Delimitacja miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Na etapie ogłaszania naboru lista ww. miast zostanie załączona w dokumentacji konkursowej.

W projektach wymagane będzie wniesienie wkładu własnego na poziomie min. 15,72% kosztów kwalifikowalnych.

Działanie 2.18

Wysokiej jakości usługi administracyjne

Nabór:

grudzień 2018 r.

Wdrażanie w administracji publicznej rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarach istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obsługa inwestora:

   1. opracowanie i wdrożenie w JST minimalnego zakresu zasad (procedur) współpracy z inwestorem;

   2. doskonalenie kompetencji kadr JST w zakresie opracowywania ofert inwestycyjnych oraz obsługi inwestora;

   3. budowa lokalnych sieci współpracy na rzecz obsługi inwestora z udziałem instytucji otoczenia biznesu oraz publicznych służb zatrudnienia;

   4. elektronizacja procesu obsługi inwestora w szczególności dostępu do informacji o ofercie inwestycyjnej;

   5. działania szkoleniowe upowszechniające strategiczne podejście do zarządzania rozwojem gospodarczym w JST.

27 500 000 zł

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

www.ip.mswia.gov.pl

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o dofinansowanie projektów będą samorządy województw lub Centra Obsługi Inwestorów.

Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego

Nabór:

listopad 2018 r.

Podnoszenie kompetencji kadr planowania przestrzennego w zakresie technik zapisu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozowania realnego zapotrzebowania na tereny i formy jego zagospodarowania.

4 500 000 zł

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

www.power.gov.pl

Do dofinansowania zostanie wybrany 1 projekt.

Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego

Nabór:

kwiecień 2018 r.

Zwiększenie znaczenia kwestii związanych z dostępnością przestrzeni i budynków dla osób z niepełnosprawnościami oraz projektowania uniwersalnego w procesach inwestycyjno-budowlanych.

2 000 000 zł

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

www.power.gov.pl

Do dofinansowania zostanie wybrany 1 projekt.

Działania planowane do realizacji w ramach projektu na podstawie ww. typu operacji będą mogły być przeprowadzone po wejściu w życie zmian w Programie oraz wprowadzeniu zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO WER.

Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego

Nabór:

maj 2018 r.

Wzmocnienie procesu konsultacji społecznych i monitoringu społecznego w zakresie działań prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w obszarze planowania
i zagospodarowania przestrzennego

30 000 000 zł

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

www.power.gov.pl

Konkurs podzielony na rundy.

Działanie 2.19

Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego

W tym działaniu przewiduje się także projekty realizowane w trybie pozakonkursowym.

Działanie 2.20 

Wysokiej jakości dialog społeczny
w zakresie dostosowania systemów edukacji
i szkolenia do potrzeb rynku pracy

Nabór
wrzesień 2018 r.

Realizacja i upowszechnianie badań i analiz w zakresie polityki rynku pracy i dostosowania do jego potrzeb systemów edukacji i szkolenia

5 250 000 zł

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

Wymagany wkład własny beneficjenta
w wysokości min. 3%.

Działanie 2.214 Poprawa zarządzania rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach

Nabór:

lipiec 2018 r.

Konkurs: Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji.

Działania służące poprawie zarządzania, rozwojowi kapitału ludzkiego oraz wspierające procesy innowacyjne:

– zwiększenie zdolności adaptacyjnych przedsiębiorców poprzez szkolenia i doradztwo w zakresie rekomendowanym przez sektorowe rady ds. kompetencji.

50 700 000 zł

(w tym dofinansowanie:

45 630 000,00 zł)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

www.parp.gov.pl

Konkurs realizowany w podziale na rundy do 2020 r.

Działanie 2.215 Poprawa zarządzania rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach

Nabór:

marzec 2018 r.

Konkurs: Sukcesja w firmach rodzinnych

Działania służące poprawie zarządzania, rozwojowi kapitału ludzkiego oraz wspierające procesy innowacyjne:

– zwiększanie zdolności adaptacyjnych firm rodzinnych poprzez szkolenia i doradztwa w zakresie sukcesji w firmach rodzinnych.

20 000 000 zł

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

www.parp.gov.pl

Działanie 2.216 Poprawa zarządzania rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach

Nabór:

marzec 2018 r.

Konkurs: Akademia Menadżera MŚP

Działania służące poprawie zarządzania, rozwojowi kapitału ludzkiego oraz wspierające procesy innowacyjne:

– zwiększenie zdolności adaptacyjnych MMŚP poprzez szkolenia i doradztwo w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi.

55 578 500,00 zł

(w tym dofinansowanie: 50 020 650,00 zł)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

www.parp.gov.pl

Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Nabór:

styczeń 2018 r.

STUDIA DUALNE:

Opracowanie programów kształcenia i realizacja studiów dualnych, czyli kształcenia przemiennego równolegle w formie zajęć dydaktycznych realizowanych w uczelni i zajęć praktycznych odbywanych u pracodawcy, uwzględniających realizację wszystkich efektów kształcenia przewidzianych w programie kształcenia określonego kierunku studiów o profilu praktycznym.

100 000 000 zł

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

www.ncbir.pl

Wymagany wkład własny beneficjenta w wysokości min. 3%.

Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Nabór:

luty 2018 r.

KURS NA MOOC:

Stworzenie i realizacja kursów edukacyjnych w formie e-learningu dla studentów lub dostępnego dla wszystkich chętnych.

10 000 000 zł

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

www.ncbir.pl

Wymagany wkład własny beneficjenta w wysokości min. 3%.

Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Nabór:

marzec 2018 r.

Programy kształcenia nauczycieli:

Realizacja programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim albo praktycznym, dostosowanych, w oparciu o analizy i prognozy, do potrzeb gospodarki, rynku pracy na kierunkach ze specjalnością nauczycielską.

200 000 000 zł

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

www.ncbir.pl

Wymagany wkład własny beneficjenta w wysokości min. 3%.

Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Nabór:

kwiecień 2018 r.

III misja uczelni:

Rozwój oferty uczelni w zakresie realizacji III misji, jako forum aktywności społecznej np. poprzez programy realizowane przy współpracy z organizacjami pozarządowymi.

200 000 000 zł

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

www.ncbir.pl

Wymagany wkład własny beneficjenta w wysokości min. 3%.

Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego

W tym działaniu przewiduje się jedynie projekty realizowane w trybie pozakonkursowym.

Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego

W tym działaniu przewiduje się jedynie projekty realizowane w trybie pozakonkursowym.

Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Działanie 4.1 Innowacje społeczne

Ogłoszenie:

grudzień 2017 r.

Nabór:

luty 2018 r.

Skalowanie innowacji społecznych – dopracowanie (o ile będzie to konieczne) i zwiększenie wykorzystania nowych rozwiązań, stosowanych dotąd w ograniczonym zakresie lub o ograniczonym zasięgu

Temat: Społeczne Agencje Najmu

15 000 000 zł

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

www.power.gov.pl

Działanie 4.1 Innowacje społeczne

Ogłoszenie:

grudzień 2017 r. ? w trybie ustawy prawo zamówień publicznych

Makro-innowacje ? opracowanie (o ile będzie to konieczne), przetestowanie, upowszechnienie i włączenie do polityki i praktyki nowych rozwiązań

Temat: Uruchomienie funduszy typu SOCIAL VENTURE CAPITAL dla podmiotów ekonomii społecznej

15 500 000 zł

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

www.power.gov.pl

Działanie 4.1 Innowacje społeczne

Ogłoszenie:

grudzień 2017 r.

Nabór:

luty 2018 r.

Makro-innowacje ? opracowanie (o ile będzie to konieczne), przetestowanie, upowszechnienie i włączenie do polityki i praktyki nowych rozwiązań

Temat: Środowiskowy system wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną – etap II

56 000 000 zł

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

www.power.gov.pl

Działanie 4.1 Innowacje społeczne

Ogłoszenie:

kwiecień 2018 r.

Nabór:

maj 2018 r.

Makro-innowacje ? opracowanie (o ile będzie to konieczne), przetestowanie, upowszechnienie i włączenie do polityki i praktyki nowych rozwiązań

Tematy: zostaną zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO WER

10 000 000 zł

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

www.power.gov.pl

Działanie 4.1 Innowacje społeczne

Ogłoszenie:

czerwiec 2018 r.

Nabór:

lipiec 2018 r.

Makro-innowacje ? opracowanie (o ile będzie to konieczne), przetestowanie, upowszechnienie i włączenie do polityki i praktyki nowych rozwiązań

Tematy: zostaną zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO WER

10 000 000 zł

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

www.power.gov.pl

Działanie 4.1 Innowacje społeczne

Ogłoszenie:

lipiec 2018 r.

Nabór:

wrzesień 2018 r.

Makro-innowacje ? opracowanie (o ile będzie to konieczne), przetestowanie, upowszechnienie i włączenie do polityki i praktyki nowych rozwiązań

Temat: Obligacje społeczne jako narzędzie zwiększania efektywności świadczenia usług społecznych w obszarach wsparcia EFS ? ścieżka B, etap II

20 000 000 zł

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

www.power.gov.pl

Działanie 4.1 Innowacje społeczne

Ogłoszenie: wrzesień 2018

Nabór:

listopad 2018

Mikro-innowacje – inkubacja nowych zalążkowych pomysłów, w tym ich opracowanie i rozwinięcie, oraz przetestowanie i upowszechnienie, a także podjęcie działań w zakresie włączenia do polityki i praktyki

Tematy: zostaną zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO WER

50 000 000 zł

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

www.power.gov.pl

Działanie 4.1 Innowacje społeczne

W tym działaniu przewiduje się także projekty realizowane w trybie pozakonkursowym.

Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej

Nabór:

październik 2018 r.

Programy mobilności ponadnarodowej dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

10 000 000 zł

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

www.power.gov.pl

Wymagany wkład własny beneficjenta w wysokości min. 3%.

Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej

W tym działaniu przewiduje się także projekty realizowane w trybie pozakonkursowym.

Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa

Nabór:

luty 2018 r.

Projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane w ramach Common Framework.

20 000 000 zł

Centrum Projektów Europejskich

www.cpe.gov.pl

Wymagany wkład własny beneficjenta w wysokości min. 3%.

Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa

Nabór:

czerwiec2018 r.

Projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework.

45 000 000 zł

Centrum Projektów Europejskich

www.cpe.gov.pl

Wymagany wkład własny beneficjenta w wysokości min. 3%.

Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia

Działanie 5.17

Programy profilaktyczne

Nabór:

maj 2018 r.

Program profilaktyczny w zakresie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.

15 000 000 zł

Ministerstwo Zdrowia

http://zdrowie.gov.pl/power

Działanie 5.18

Programy profilaktyczne

Nabór:

maj 2018 r.

Program profilaktyczny w zakresie miażdżycy tętnic i chorób serca.

40 000 000 zł

Ministerstwo Zdrowia

http://zdrowie.gov.pl/power

Działanie 5.19

Programy profilaktyczne

Nabór:

maj 2018 r.

Program profilaktyczny w zakresie nowotworów skóry.

15 000 000 zł

Ministerstwo Zdrowia

http://zdrowie.gov.pl/power

Działanie 5.110

Programy profilaktyczne

Nabór:

maj 2018 r.

Program profilaktyczny w zakresie osteoporozy.

10 000 000 zł

Ministerstwo Zdrowia

http://zdrowie.gov.pl/power

Działanie 5.111

Programy profilaktyczne

Nabór:

maj 2018 r.

Program w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej.

15 000 000 zł

Ministerstwo Zdrowia

http://zdrowie.gov.pl/power

Działanie 5.112

Programy profilaktyczne

Nabór:

II kwartał 2018 r.

Program profilaktyczny w zakresie nowotworów płuc.

20 000 000 zł

Ministerstwo Zdrowia

http://zdrowie.gov.pl/power

Działanie 5.113

Programy profilaktyczne

Nabór:

II kwartał 2018 r.

Program profilaktyczny w zakresie nowotworów uwarunkowanych dziedzicznie.

15 000 000 zł

Ministerstwo Zdrowia

http://zdrowie.gov.pl/power

Działanie 5.114

Programy profilaktyczne

Nabór:

III/IV kwartał 2018 r.

Program profilaktyczny w zakresie wirusowego zapalenia wątroby.

20 000 000 zł

Ministerstwo Zdrowia

http://zdrowie.gov.pl/power

Działanie 5.2

Działania projakościowe i rozwiązania
organizacyjne w systemie
ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych

Nabór:

III kw. 2018 r.

Szkolenia pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi jak również przedstawicieli płatnika i podmiotów tworzących służące poprawie efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju zdolności analitycznych i audytu wewnętrznego w jednostkach systemu ochrony zdrowia.

20 000 000 zł

Ministerstwo Zdrowia

http://zdrowie.gov.pl/power

W tym działaniu przewiduje się także projekty realizowane w trybie pozakonkursowym

Działanie 5.3

Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych

Nabór:

II kw. 2018 r.

Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów, w tym tworzenie centrów symulacji medycznej.

98 000 000 zł

Ministerstwo Zdrowia

http://zdrowie.gov.pl/power

Działanie 5.3

Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych

Nabór:

I kw. 2018 r.

Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków.

90 000 000 zł

Ministerstwo Zdrowia

http://zdrowie.gov.pl/power

Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje
kadr medycznych

Nabór:

I kw. 2018 r.

Doskonalenie zawodowe pracowników innych zawodów istotnych z punktu widzenia funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w obszarach istotnych dla zaspokojenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych.

10 000 000 zł

Ministerstwo Zdrowia

http://zdrowie.gov.pl/power

Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje
kadr medycznych

Nabór:

I kw. 2018 r.

Kształcenie podyplomowe lekarzy realizowane w innych formach niż specjalizacje w obszarach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy współpracujących z placówkami podstawowej opieki zdrowotnej.

80 000 000 zł

Ministerstwo Zdrowia

http://zdrowie.gov.pl/power

1Harmonogram może ulec zmianie. Dokumenty programowe opublikowane są na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej (www.power.gov.pl). Jednocześnie Instytucja Zarządzająca informuje, że zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146 z późn zm.) dopuszcza się możliwość aktualizacji harmonogramu z zastrzeżeniem, że aktualizacja nie może dotyczyć naboru, którego przeprowadzenie zaplanowano w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące, licząc od dnia aktualizacji.

 

2 W ramach niniejszej kwoty zostanie wyodrębniona pula środków w wysokości 3 000 000,00 zł na dofinansowanie projektów skierowanych wyłącznie do osób z niepełnosprawnościami.

3 Konkurs zostanie ogłoszony pod warunkiem dostępności środków w ramach Poddziałania 1.2.1, a wartość wskazanej alokacji może zostać zaktualizowana na poziomie Regulaminu Konkursu

4 Działanie będzie realizowane pod warunkiem zaakceptowania nowej wersji Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

5 jw.

6 jw.

7 Konkurs zostanie ogłoszony pod warunkiem zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów przez KM PO WER.

8 jw.

9 jw.

10 jw.

11 jw.

12 jw.

13 jw.

14 jw.

KATEgorie

ostatnie posty

Wsparcie finansowe dla innowacyjnych MŚP

Jeśli zamierzasz postawić na ...

09.11.2023

Dotacje dla rolników jeszcze w 2023 roku

Nie zwlekaj. Skorzystaj ze ...

09.11.2023

Skorzystaj ze środków z KPO

Czym jest Krajowy Plan ...

14.06.2023

Trwają nowe nabory na środki finansowe

Zachęcamy do zapoznania się ...

10.05.2023

Popularne tagi

PANEL KLIENTA

Zadzwoń do konsultanta