Aktualności / Blog

Harmonogramy naborów

w Blog    05.04.2018

PROJEKTY REGIONALNE 2018

WOJEWÓDZTWO PROJEKTY INWESTYCYJNE PROJEKTY B+R – INFRASTRUKTURA PROJEKTY BADAWCZO-ROZWOJOWE B+R
1 DOLNOŚLĄSKIE RPO WD 1.5.1, Schemat B ?Rozwój produktów i usług w MŚP ? konkurs horyzontalny?. 
Wsparcie na inwestycje w zakresie wdrożenia wyników prac B+R w działalności przedsiębiorstw (np. uruchomienia masowej produkcji w przedsiębiorstwach) wynikających między innymi z Działania 1.2 (wdrożenie wyników prac B+R w działalności przedsiębiorstwa).
28 listopada 2018 r. – opublikowanie ogłoszenia o konkursie.
28 grudnia 2018 r. – planowany termin rozpoczęcia składania wniosków.
RPO WD 1.2 Schemat A. „Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw”.
Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R.
31 lipca 2018 r. – opublikowanie ogłoszenia o konkursie.
4 września 2018 r. – planowany termin rozpoczęcia składania wniosków.
NIE PRZEWIDUJE SIĘ
2 KUJAWSKO-POMORSKIE RPO WKP 1.6.2 „Dotacje dla innowacyjnych
MŚP”.

Wdrażanie wyników prac B+R w przedsiębiorstwach w celu
wprowadzenia nowych
produktów/usług na rynek.
28 lutego 2018 r. – termin rozpoczęcia składania wniosków.
NIE PRZEWIDUJE SIĘ RPO WKP 1.2.1 „Wsparcie procesów
badawczo- rozwojowych”.

Prowadzenie prac B+R, stworzenie
zaplecza badawczo-rozwojowego,
wsparcie na pokrycie kosztów
zgłoszenia patentowego.
30 marca 2018 r. – termin rozpoczęcia składania wniosków.
3 LUBELSKIE NIE PRZEWIDUJE SIĘ RPO WL 1.3 „Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach”. 
Projekty inwestycyjne dotyczące stworzenia lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego służącego działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa.
Marzec, 2018 r. – termin rozpoczęcia składania wniosków.
RPO WL Działanie 1.2 „Badania celowe”.
Projekty polegające na opracowaniu nowych produktów/usług, procesów lub też wprowadzeniu znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług,procesów.
Wsparciem zostaną objęte koszty przeprowadzenia eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym m.in. koszty: aparatury, sprzętu, budynków i gruntów (w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu); koszty personelu zaangażowanego w projekt; koszty badań; wartości niematerialnych i prawnych, ekspertyz, analiz.
Kwiecień, 2018 r. – termin rozpoczęcia składania wniosków.
4 LUBUSKIE NIE PRZEWIDUJE SIĘ RPO WL 1.1, Schemat II „Badania i innowacje”.
Inwestycje przedsiebiorstw w infrastrukturę B+R.
Czerwiec, 2018 r. – planowany termin naboru.
RPO WL 1.1., Schemat I „Badania i innowacje”.
Projekty B+R przedsiębiorstw.
Czerwiec, 2018 r. – planowany termin naboru.
5 ŁÓDZKIE RPO WŁ II.3.1 „Innowacje w MŚP”.
II kw., wrzesień, 2018 r. – 
planowany termin naboru.
RPO WŁ I.2.1 „Infrastruktura B+R przedsiębiorstw”.
Dotacje na przedsięwzięcia, wspierające inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, służące wytworzeniu lub infrastrukturze B+R, wykorzystywane do prowadzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa.
IV kw., grudzień, 2018 r. – planowany termin naboru.
RPO WŁ I.2 „Badania B+R przedsiębiorstw”.
Dotacje na przeprowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych bądź eksperymentalnych prac rozwojowych (do etapu pierwszej produkcji), służących opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu czy usługi) lub procesu.
II kw., czerwiec, 2018 r. – planowany termin naboru.
6 MAŁOPOLSKIE NIE PRZEWIDUJE SIĘ NIE PRZEWIDUJE SIĘ RPO WM 1.2. A. „Infrastruktura i doposaz?enie laboratorio?w lub działo?w B+R
w przedsie?biorstwach”.

Małopolskie Centrum Przedsie?biorczos?ci
1) Harmonogram moz?e ulec zmianie. Dokumenty programowe opublikowane sa? na stronie internetowej Instytucji Zarza?dzaja?cej.
2) Rozumiany, jako rozpocze?cie naboru wniosko?w o dofinansowanie
B. „Centra badawczo-rozwojowe w przedsie?biorstwach”.
Grudzień, 2017 r. –
 ogłoszono nabór wniosków. TRWA.
7 MAZOWIECKIE NIE PRZEWIDUJE SIĘ RPO WM 1.2 „Tworzenie i rozwój zaplecza B+R przedsiębiorstw”.
Wrzesień, 2018 r. 
– planowany nabór wniosków.
RPO WM 1.2 „Bon na innowacje”.
Luty, 2018 r. –
 termin ogłoszenia naboru.
RPO WM 1.2″Projekty B+R”.
Czerwiec, 2018 r. – planowany termin ogłoszenia naboru.
8 OPOLSKIE NIE PRZEWIDUJE SIĘ RPO WO 1.1:
1. Budowa, rozbudowa, zakup wyposażenia dla zaplecza badawczo-rozwojowego
w celu rozwoju działalności innowacyjnej przedsiębiorstw.
2. Finansowanie procesu powstawiania innowacji (od pomysłu do rynku) lub jego
wybranych elementów
 tj.:
? badań naukowych i przemysłowych,
? prac rozwojowych (w tym etap prac demonstracyjnych),
? linii pilotażowych,
? działań w zakresie wczesnej walidacji produktów,
? zaawansowanych zdolności produkcyjnych,
? pierwszej produkcji.
Październik, 2018 r. – planowany termin ogłoszenia naboru.
NIE PRZEWIDUJE SIĘ
9 PODKARPACKIE RPO WP 1.4 „Wsparcie MŚP”
Poddziałanie 1.4.1 „Dotacje bezpośrednie”
Październik, 2018 r.
 – planowany termin ogłoszenia naborów.
NIE PRZEWIDUJE SIĘ RPO WP 1.2 „Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia”.
Luty, 2018 r. 
– termin ogłoszenia naboru.
10 PODLASKIE RPO WP 1.3. „Wdrażanie innowacji w sektorze produkcyjnym”.
Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach.
Sierpień, 2018 r. – planowany termin ogłoszenia naboru.
NIE PRZEWIDUJE SIĘ NIE PRZEWIDUJE SIĘ
11 POMORSKIE NIE PRZEWIDUJE SIĘ RPO WP Poddziałanie 1.1.1. „Ekspansja przez
innowacje”. 
Wsparcie dotacyjne.
Kwiecień, 2018 r. – opublikowanie ogłoszenia o konkursie.
Sierpień, 2018 r. – planowany termin ogłoszenia naboru.
RPO WP Poddziałanie 1.1.1. „Ekspansja przez
innowacje”.
 Wsparcie dotacyjne.
Luty, 2018 r. – opublikowanie ogłoszenia o konkursie.
Czerwiec, 2018 r. – planowany termin ogłoszenia naboru.
12 ŚLĄSKIE NIE PRZEWIDUJE SIĘ RPO WS 1.2. „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach”.
1. Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej.
Kwiecień, 2018 r. – planowany termin ogłoszenia naboru.
RPO WS 1.2. „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach”.
2. Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach.
Kwiecień, 2018 r. – planowany termin ogłoszenia naboru.
13 ŚWIĘTOKRZYSKIE NIE PRZEWIDUJE SIĘ NIE PRZEWIDUJE SIĘ RPO WŚ 1.2 „Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości”.
III kwartał 2018 r. 
– planowany termin ogłoszenia naboru.
W ramach działania wsparcie znajdą następujące typy projektów:
1. Wsparcie na rozwój istniejącego lub stworzenie nowego zaplecza B+R, służącego działalności innowacyjnej przedsiębiorstw.
2. Projekty badawcze służące opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych (innowacje produktowe, procesowe) tj. realizowanie badań przemysłowych i prac rozwojowych albo prac rozwojowych.
3. Zakup wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej m.in. patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technologicznej jest możliwy jedynie w przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowych prac rozwojowych, które zakładają uzupełnienie lub dostosowanie zakupionych technologii do specyfiki przedsiębiorstwa.
Projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania.
Wsparcie wszystkich inwestycji dotyczących infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach będzie uzależnione od przedstawienia agendy B+R/planu prac badawczo-rozwojowych przewidzianych do prowadzenia na wspieranej infrastrukturze. (obejmującej okres realizacji projektu i jego trwałość).
Wszystkie typy przedsięwzięć muszą wpisywać się w zakres inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego.
14 WARMIŃSKO-MAZURSKIE NIE PRZEWIDUJE SIĘ RPO WWM Działanie 1.2
„Innowacyjne firmy”.
Poddziałanie 1.2.1 „Działalność B+R Przedsiębiorstw”. 

1) Wsparcie infrastruktury B+R tj. stworzenia lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w postaci: działów B+R w przedsiębiorstwach (w tym laboratoriów) oraz tworzenie centrów badawczo-rozwojowych;
2) Prowadzenie badań w przedsiębiorstwach, (badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych), w tym inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczej wykorzystywanej do prowadzenia rynkowo zorientowanej działalności badawczo-rozwojowej (np. inwestycje w linie pilotażowe, urządzenia i sprzęt niezbędny do fazy
Luty, 2018 r. – planowany termin ogłoszenia naboru.
RPO WWM Działanie 1.2
„Innowacyjne firmy”.
Poddziałanie 1.2.1 „Działalność B+R Przedsiębiorstw”. 

1) Wsparcie infrastruktury B+R tj. stworzenia lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w postaci: działów B+R w przedsiębiorstwach (w tym laboratoriów) oraz tworzenie centrów badawczo-rozwojowych;
2) Prowadzenie badań w przedsiębiorstwach, (badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych), w tym inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczej wykorzystywanej do prowadzenia rynkowo zorientowanej działalności badawczo-rozwojowej (np. inwestycje w linie pilotażowe, urządzenia i sprzęt niezbędny do fazy
Luty, 2018 r. – planowany termin ogłoszenia naboru.
15 WIELKOPOLSKIE WRPO 1.5. „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”.
Poddziałanie 1.5.2 „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarow gospodarki regionu”.

Wsparcie wysoko innowacyjnych projektów (wdrażających innowacje procesowe, produktowe, nietechnologiczne) poprzez inwestycje w :
a) środki trwałe;
b) wartości niematerialne i prawne (inwestycje w transfer technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej).
Sierpień, 2018 r. – planowany termin ogłoszenia naboru.
NIE PRZEWIDUJE SIĘ NIE PRZEWIDUJE SIĘ
16 ZACHODNIOPOMORSKIE RPO WZP 1.5 „Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji”.
Typ 1. „Innowacyjne inwestycje przedsiębiorsw – sektor budownictwa okrętowego”.
29.06.2018 
– publikacja ogłoszenia.
01.08.2018-27.09.2018 – nabór wniosków.
RPO WZP 1.2 „Rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach”.
Typ 1. „Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach”.
30.11.2017 
– publikacja ogłoszenia.
02.01.2018-02.03.2018 – nabór wniosków.
RPO WZP 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”.
Typ 1. „Małe projekty B+R”.
28.09.2018 
– publikacja ogłoszenia.
30.10.2018-04.01.2019 – nabór wniosków.
Typ 2. „Projekty B+R przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej”.
30.11.2017 – publikacja ogłoszenia.
02.01.2018-02.03.2018 – nabór wniosków.

PROGRAMY KRAJOWE

POIR 2.3.2 – BON NA INNOWACJE DO 08.02.2018 OGŁ. 19.02.2018
OD 22.03 – 22.11.2018
(POD)DZIAŁANIE TERMINY TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH OTRZYMAC DOFINANSOWANIE BENEFICJENCI
POIR 1.1. Projekty B+R przez przedsiębiorstwa
POIR 1.1.1.
Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
1 lutego 2018 r. – ogłoszenie konkursu.
1 marca-30 maja 2018 r. – nabór wniosków
Wsparcie przemysłowych i eksperymentlnych prac rozwojowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorcę. Konkurs przeznaczony dla MŚP (regiony słabiej rozwinięte).
1 lutego 2018 r. – ogłoszenie konkursu.
1 marca-29 czerwca 2018 r. – nabór wniosków
Wsparcie przemysłowych i eksperymentlnych prac rozwojowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorcę. Konkurs przeznaczony dla dużych przedsiębiorstw i konsorcjów (regiony słabiej rozwinięte).
22 lutego 2018 r. – ogłoszenie konkursu
3 kwietnia-28 grudnia 2018 r. – nabór wniosków.
Wsparcie przemysłowych i eksperymentlnych prac rozwojowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorcę. Konkurs przeznaczony dla MŚP posiadających certyfikat Seal of Excellence (regiony słabiej rozwinięte).
16 lipca 2018 r. – ogłoszenie konkursu
16 sierpnia-14 grudnia 2018 r. – nabór wniosków.
Wsparcie przemysłowych i eksperymentlnych prac rozwojowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorcę. Konkurs przeznaczony dla MŚP (regiony słabiej rozwinięte).
1 sierpnia 2018 r. – ogłoszenie konkursu.
3 września-30 listopada 2018 r. – nabór wniosków.
Wsparcie przemysłowych i eksperymentlnych prac rozwojowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorcę. Konkurs przeznaczony dla dużych przedsiębiorstw i konsorcjów przedsiębiorstw (regiony słabiej rozwinięte).
POIR 1.2 Sektorowe programy B+R
Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R”. 23 lipca 2018 r. – ogłoszenie konkursu.
24 września-20 listopada 2018 r. – nabór wniosków.
Programy sektorowe służą realizacji dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju poszczególnych branż/sektorów gospodarki. Mogą służyć wyłanianiu inteligentnych specjalizacji, zgodnie z koncepcją przedsiębiorczego odkrywania. Innowacyjny recykling (regiony słabiej rozwinięte)
4 czerwca 2018 r. – ogłoszenie konkursu.
3 sierpnia-2 października 2018 r.– nabór wniosków.
Programy sektorowe służą realizacji dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju poszczególnych branż/sektorów gospodarki. Mogą służyć wyłanianiu inteligentnych specjalizacji, zgodnie z koncepcją przedsiębiorczego odkrywania. InnoNeuroPharm (regiony słabiej rozwinięte)
12 marca 2018 r.– ogłoszenie konkursu.
11 maja-10 lipca 2018 r. – nabór wniosków.
Programy sektorowe służą realizacji dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju poszczególnych branż/sektorów gospodarki. Mogą służyć wyłanianiu inteligentnych specjalizacji, zgodnie z koncepcją przedsiębiorczego odkrywania. INNOMOTO (regiony słabiej rozwinięte)
5 marca 2018 r. – ogłoszenie konkursu.
30 kwietnia-29 czerwca 2018 r. – nabór wniosków.
Programy sektorowe służą realizacji dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju poszczególnych branż/sektorów gospodarki. Mogą służyć wyłanianiu inteligentnych specjalizacji, zgodnie z koncepcją przedsiębiorczego odkrywania. INNOship (regiony słabiej rozwinięte)
POIR 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw
Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw . 27 kwietnia 2018 r. – ogłoszenie konkursu
28 maja-6 lipca 2018 r. – nabór wniosków
W ramach działania przewidziane jest wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów B+R przedsiębiorców.
POIR 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”
Poddziałanie 2.3.2
Bony na innowacje
19 lutego 2018 r. – ogłoszenie konkursu
22 marca-22 listopada 2018 r. – nabór wniosków
Wsparcie udzielane na finansowanie usług dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw realizowanych przez jednostkę naukową, przyczyniających się do rozwoju ich produktów (wyrobów i usług).
14 marca 2018 r. – ogłoszenie konkursu
17 kwietnia 2018 r. – 4 stycznia 2019 r. – nabór wniosków
Wsparcie udzielane na finansowanie usług dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw realizowanych przez jednostkę naukową, przyczyniających się do rozwoju ich produktów (wyrobów i usług).
POIR 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
Poddziałanie 3.2.1
Badania na rynek
14 lutego 2018 r. – ogłoszenie konkursu
20 marca-5 grudnia 2018 r. – nabór wniosków
Wsparcie projektów, obejmujących wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług z zachowaniem preferencji dla KIS.
Poddziałanie 3.2.2
Kredyt na innowacje technologiczne
25 stycznia 2018 r. – ogłoszenie konkursu
15 lutego-24 maja 2018 r. – nabór wniosków
Wsparcie projektów polegających na wdrażaniu innowacji o charakterze technologicznym.
Poddziałanie 3.3.3
Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand
1 marca 2018 r. – ogłoszenie konkursu
4 kwietnia-8 maja 2018 r. – nabór wniosków
Wsparcie przedsiębiorców uczestniczących w branżowych programach promocji oraz programach promocji o charakterze ogólnym.

KATEgorie

ostatnie posty

Wsparcie finansowe dla innowacyjnych MŚP

Jeśli zamierzasz postawić na ...

09.11.2023

Dotacje dla rolników jeszcze w 2023 roku

Nie zwlekaj. Skorzystaj ze ...

09.11.2023

Skorzystaj ze środków z KPO

Czym jest Krajowy Plan ...

14.06.2023

Trwają nowe nabory na środki finansowe

Zachęcamy do zapoznania się ...

10.05.2023

Popularne tagi

PANEL KLIENTA

Zadzwoń do konsultanta