Aktualności / Blog

MAŁOPOLSKA – Usługi społeczne i zdrowotne w regionie oraz Rewitalizacja miast średnich i małych

w Blog    03.03.2017

Usługi społeczne i zdrowotne / 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, RPO Małopolskiego

Typ projektu:

C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży

31 marca 2017 r. (dzień otwarcia naboru) i prowadzony będzie do 24 maja 2017 r. do godz. 15:00 (dzień i godzina zamknięcia naboru).

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu ? wrzesień 2017 r.

Kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • organizacje pozarządowe,
 • organizacje non-profit,
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • instytucje publiczne i prywatne świadczące usługi medyczne,
 • przedsiębiorcy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Grupą docelową (ostatecznymi odbiorcami wsparcia) w ramach niniejszego konkursu są:

 • dzieci i młodzież do 18 roku życia oraz ich rodziny;
 • placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

W ramach konkursu dofinansowanie można otrzymać wyłącznie na realizację typu projektu C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

Zakres udzielanego wsparcia obejmuje następujące działania:

 • tworzenie nowych miejsc opieki i wychowania w ramach nowo tworzonych placówek wsparcia dziennego lub
 • wsparcie istniejących placówek wsparcia dziennego, wyłącznie pod warunkiem:
  • zwiększenia liczby miejsc w tych placówkach lub
  • rozszerzenia oferty wsparcia.

Dofinansowanie projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 92,7% wydatków kwalifikowalnych.

Pozostałe środki będzie stanowił wkład własny Wnioskodawcy ? minimum 7,3% wydatków kwalifikowalnych.

***************************

**********************

Rewitalizacja miast średnich i małych

od 31.03.2017 do 08.06.2017

Na co i kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
 • instytucje kultury,
 • osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki,
 • partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe),
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego,
 • parki narodowe i krajobrazowe,
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
 • inne jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
 • szkoły wyższe,
 • przedsiębiorcy,
 • administracja rządowa.

Przedmiotem wsparcia będą działania inwestycyjne służące rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów społecznych, tj.:

 1. Typ projektu A ? Przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastrukturalnych z przeznaczeniem na cele społeczne,
 2. Typ projektu B ? Budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastruktury kultury,
 3. Typ projektu C ? Działania prowadzące do ożywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów,
 4. Typ projektu D ? Zagospodarowanie (przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja) przestrzeni publicznej na cele społeczne,
 5. Typ projektu E ? Modernizacje, renowacje budynków użyteczności publicznej poprawiające ich estetykę zewnętrzną,
 6. Typ projektu F ? Modernizacje, renowacje części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Typy projektów mogą być łączone.

Dodatkowo, wyłącznie jako element projektu w ramach wskazanych powyżej typów projektów możliwa jest:

 • budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja podstawowej infrastruktury komunalnej (np. sieci i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych, elektrycznych, telekomunikacyjnych) na obszarze objętym projektem, w celu zapewnienia dostępu rewitalizowanym obiektom i terenom do podstawowych usług komunalnych ? w wysokości nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych projektu,
 • budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej poprawiającej dostępność do rewitalizowanych obiektów i terenów ? w wysokości nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Łącznie, obydwa powyższe elementy mogą stanowić nie więcej niż 60% kosztów kwalifikowalnych projektu.

 Maksymalny całkowity poziom dofinansowania projektu wynosi 75%, z zastrzeżeniem projektów generujących dochód po ukończeniu, objętych pomocą publiczną i/lub pomocą de minimis.

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych projektu w zakresie kultury (typ projektu B) nie może przekroczyć 8 000 000,00 zł.

Minimalna kwota wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi:

 1. dla projektów typu A, B, C, D ? 500 000,00 zł
 2. dla projektów typu E, F ? 100 000,00 zł

KATEgorie

ostatnie posty

Skorzystaj ze środków z KPO

Czym jest Krajowy Plan ...

14.06.2023

Trwają nowe nabory na środki finansowe

Zachęcamy do zapoznania się ...

10.05.2023

POZNAJ NASZ INTELIGENTNY SYSTEM DOTACJI

Zachęcamy do wypełnienia ...

01.08.2022

Popularne tagi

PANEL KLIENTA

Zadzwoń do konsultanta