Aktualności / Blog

MAŁOPOLSKA – Usługi społeczne i zdrowotne w regionie oraz Rewitalizacja miast średnich i małych

w Blog    03.03.2017

Usługi społeczne i zdrowotne / 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, RPO Małopolskiego

Typ projektu:

C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży

31 marca 2017 r. (dzień otwarcia naboru) i prowadzony będzie do 24 maja 2017 r. do godz. 15:00 (dzień i godzina zamknięcia naboru).

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu ? wrzesień 2017 r.

Kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • organizacje pozarządowe,
 • organizacje non-profit,
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • instytucje publiczne i prywatne świadczące usługi medyczne,
 • przedsiębiorcy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Grupą docelową (ostatecznymi odbiorcami wsparcia) w ramach niniejszego konkursu są:

 • dzieci i młodzież do 18 roku życia oraz ich rodziny;
 • placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

W ramach konkursu dofinansowanie można otrzymać wyłącznie na realizację typu projektu C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

Zakres udzielanego wsparcia obejmuje następujące działania:

 • tworzenie nowych miejsc opieki i wychowania w ramach nowo tworzonych placówek wsparcia dziennego lub
 • wsparcie istniejących placówek wsparcia dziennego, wyłącznie pod warunkiem:
  • zwiększenia liczby miejsc w tych placówkach lub
  • rozszerzenia oferty wsparcia.

Dofinansowanie projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 92,7% wydatków kwalifikowalnych.

Pozostałe środki będzie stanowił wkład własny Wnioskodawcy ? minimum 7,3% wydatków kwalifikowalnych.

***************************

**********************

Rewitalizacja miast średnich i małych

od 31.03.2017 do 08.06.2017

Na co i kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
 • instytucje kultury,
 • osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki,
 • partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe),
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego,
 • parki narodowe i krajobrazowe,
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
 • inne jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
 • szkoły wyższe,
 • przedsiębiorcy,
 • administracja rządowa.

Przedmiotem wsparcia będą działania inwestycyjne służące rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów społecznych, tj.:

 1. Typ projektu A ? Przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastrukturalnych z przeznaczeniem na cele społeczne,
 2. Typ projektu B ? Budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastruktury kultury,
 3. Typ projektu C ? Działania prowadzące do ożywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów,
 4. Typ projektu D ? Zagospodarowanie (przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja) przestrzeni publicznej na cele społeczne,
 5. Typ projektu E ? Modernizacje, renowacje budynków użyteczności publicznej poprawiające ich estetykę zewnętrzną,
 6. Typ projektu F ? Modernizacje, renowacje części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Typy projektów mogą być łączone.

Dodatkowo, wyłącznie jako element projektu w ramach wskazanych powyżej typów projektów możliwa jest:

 • budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja podstawowej infrastruktury komunalnej (np. sieci i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych, elektrycznych, telekomunikacyjnych) na obszarze objętym projektem, w celu zapewnienia dostępu rewitalizowanym obiektom i terenom do podstawowych usług komunalnych ? w wysokości nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych projektu,
 • budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej poprawiającej dostępność do rewitalizowanych obiektów i terenów ? w wysokości nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Łącznie, obydwa powyższe elementy mogą stanowić nie więcej niż 60% kosztów kwalifikowalnych projektu.

 Maksymalny całkowity poziom dofinansowania projektu wynosi 75%, z zastrzeżeniem projektów generujących dochód po ukończeniu, objętych pomocą publiczną i/lub pomocą de minimis.

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych projektu w zakresie kultury (typ projektu B) nie może przekroczyć 8 000 000,00 zł.

Minimalna kwota wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi:

 1. dla projektów typu A, B, C, D ? 500 000,00 zł
 2. dla projektów typu E, F ? 100 000,00 zł

KATEgorie

ostatnie posty

Wsparcie finansowe dla innowacyjnych MŚP

Jeśli zamierzasz postawić na ...

09.11.2023

Dotacje dla rolników jeszcze w 2023 roku

Nie zwlekaj. Skorzystaj ze ...

09.11.2023

Skorzystaj ze środków z KPO

Czym jest Krajowy Plan ...

14.06.2023

Trwają nowe nabory na środki finansowe

Zachęcamy do zapoznania się ...

10.05.2023

Popularne tagi

PANEL KLIENTA

Zadzwoń do konsultanta