Aktualności / Blog

ŚWIĘTOKRZYSKIE- ŚRODKI DLA PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ, RODZICÓW, NIAŃ

w Blog    26.02.2016

Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego / Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 (projekty konkursowe), RPO Świętokrzyskiego

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty ? z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w szczególności:
–   gminy (gminne jednostki budżetowe),
–   osoby prawne,
–   jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej,
–   żłobki oraz kluby dziecięce i ich organy prowadzące,
–   osoby fizyczne sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 jako dzienni opiekunowie oraz nianie ? (wnioski w ich imieniu mogą składać inne podmioty).

CEL;
Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym do 4 roku życia (zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3) poprzez:

1. Tworzenie nowych żłobków oraz klubów dziecięcych (w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami).
2. Tworzenie nowych miejsc opieki w istniejących żłobkach i klubach dziecięcych (w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami).
3. Wsparcie tworzenia i rozwoju usług świadczonych przez dziennego opiekuna oraz nianie:
a) tworzenie nowych i wsparcie istniejących miejsc opieki świadczonych przez dziennego opiekuna, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami;
b) sfinansowanie wynagrodzenia dziennego opiekuna lub niani dla opiekunów dzieci do lat 3, którzy są osobami bezrobotnymi i biernymi zawodowo, pozostającymi poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki na dzieckiem, w tym dla osób które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka;
c) sfinansowanie kosztów przeszkolenia zawodowego dziennego opiekuna, realizowane wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 3.
85% kosztów kwalifikowanych + min. 15% wkładu własnego

„Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej, RPO Świętokrzyskiego
PLANOWANY data naboru wniosków od 29.03.2016 do 14.04.2016
O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty ? z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym m.in.:
przedszkola, a także ich organy prowadzące (w tym przedszkola z oddziałami integracyjnymi, przedszkola specjalne oraz inne formy wychowania przedszkolnego, w rozumieniu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania),
organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, w tym z oddziałami przedszkolnymi,
jednostki samorządu terytorialnego,
organizacje pozarządowe,
osoby prawne
Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy operacji w ramach naboru:
Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej obejmujące następujące działania:
Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w nowo powstających ośrodkach wychowania przedszkolnego (OWP) na obszarach z terenu województwa świętokrzyskiego o najwyższym zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej, z możliwością doposażenia w sprzęt, zakup materiałów dydaktycznych i/lub modernizacja istniejącej infrastruktury do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym,
Wygenerowanie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego w istniejących OWP, z możliwością doposażenia w sprzęt, zakup materiałów dydaktycznych i/lub modernizacja istniejącej infrastruktury do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym,
Rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci, w tym szczególnie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (m.in. dzieci z niepełnosprawnościami), poprzez realizację zajęć wspierających, wydłużenie czasu świadczenia usług wychowania przedszkolnego.  
85% kosztów kwalifikowanych + min. 15% wkładu własnego

Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego / 8.3.2 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych (projekty konkursowe), RPO Świętokrzyskiego
PLANOWANY data naboru wniosków od 29.03.2016 do 18.04.2016

Kto może składać wnioski?
O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty ? z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym m.in.:
szkoły publiczne i niepubliczne,
organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe,
organizacje pozarządowe,
osoby prawne,
jednostki samorządu terytorialnego.

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy operacji w ramach naboru:
1. Budowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (matematyczno ? przyrodniczych, ICT, językowych) oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) poprzez:
a) realizację dla uczniów dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, doradztwa edukacyjno ? zawodowego, wsparcia psychologiczno ? pedagogicznego,
b) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej),
c) doposażenie bazy dydaktycznej niezbędnej do realizacji programów nauczania w zakresie kształtowania u uczniów kompetencji kluczowych
2. Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych, poprzez:
a) kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematyki
b) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu
c) wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki
3. Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, w tym wsparcie ucznia młodszego, poprzez:
a) wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty,
b) przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego
c) doposażenie w niezbędne pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 90% kosztów kwalifikowanych + min. 10% wkładu własnego.

 

KATEgorie

ostatnie posty

Skorzystaj ze środków z KPO

Czym jest Krajowy Plan ...

14.06.2023

Trwają nowe nabory na środki finansowe

Zachęcamy do zapoznania się ...

10.05.2023

POZNAJ NASZ INTELIGENTNY SYSTEM DOTACJI

Zachęcamy do wypełnienia ...

01.08.2022

Popularne tagi

PANEL KLIENTA

Zadzwoń do konsultanta