Aktualności / Blog

ŚWIĘTOKRZYSKIE- ŚRODKI DLA PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ, RODZICÓW, NIAŃ

w Blog    26.02.2016

Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego / Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 (projekty konkursowe), RPO Świętokrzyskiego

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty ? z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w szczególności:
–   gminy (gminne jednostki budżetowe),
–   osoby prawne,
–   jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej,
–   żłobki oraz kluby dziecięce i ich organy prowadzące,
–   osoby fizyczne sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 jako dzienni opiekunowie oraz nianie ? (wnioski w ich imieniu mogą składać inne podmioty).

CEL;
Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym do 4 roku życia (zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3) poprzez:

1. Tworzenie nowych żłobków oraz klubów dziecięcych (w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami).
2. Tworzenie nowych miejsc opieki w istniejących żłobkach i klubach dziecięcych (w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami).
3. Wsparcie tworzenia i rozwoju usług świadczonych przez dziennego opiekuna oraz nianie:
a) tworzenie nowych i wsparcie istniejących miejsc opieki świadczonych przez dziennego opiekuna, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami;
b) sfinansowanie wynagrodzenia dziennego opiekuna lub niani dla opiekunów dzieci do lat 3, którzy są osobami bezrobotnymi i biernymi zawodowo, pozostającymi poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki na dzieckiem, w tym dla osób które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka;
c) sfinansowanie kosztów przeszkolenia zawodowego dziennego opiekuna, realizowane wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 3.
85% kosztów kwalifikowanych + min. 15% wkładu własnego

„Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej, RPO Świętokrzyskiego
PLANOWANY data naboru wniosków od 29.03.2016 do 14.04.2016
O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty ? z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym m.in.:
przedszkola, a także ich organy prowadzące (w tym przedszkola z oddziałami integracyjnymi, przedszkola specjalne oraz inne formy wychowania przedszkolnego, w rozumieniu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania),
organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, w tym z oddziałami przedszkolnymi,
jednostki samorządu terytorialnego,
organizacje pozarządowe,
osoby prawne
Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy operacji w ramach naboru:
Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej obejmujące następujące działania:
Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w nowo powstających ośrodkach wychowania przedszkolnego (OWP) na obszarach z terenu województwa świętokrzyskiego o najwyższym zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej, z możliwością doposażenia w sprzęt, zakup materiałów dydaktycznych i/lub modernizacja istniejącej infrastruktury do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym,
Wygenerowanie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego w istniejących OWP, z możliwością doposażenia w sprzęt, zakup materiałów dydaktycznych i/lub modernizacja istniejącej infrastruktury do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym,
Rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci, w tym szczególnie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (m.in. dzieci z niepełnosprawnościami), poprzez realizację zajęć wspierających, wydłużenie czasu świadczenia usług wychowania przedszkolnego.  
85% kosztów kwalifikowanych + min. 15% wkładu własnego

Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego / 8.3.2 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych (projekty konkursowe), RPO Świętokrzyskiego
PLANOWANY data naboru wniosków od 29.03.2016 do 18.04.2016

Kto może składać wnioski?
O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty ? z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym m.in.:
szkoły publiczne i niepubliczne,
organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe,
organizacje pozarządowe,
osoby prawne,
jednostki samorządu terytorialnego.

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy operacji w ramach naboru:
1. Budowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (matematyczno ? przyrodniczych, ICT, językowych) oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) poprzez:
a) realizację dla uczniów dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, doradztwa edukacyjno ? zawodowego, wsparcia psychologiczno ? pedagogicznego,
b) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej),
c) doposażenie bazy dydaktycznej niezbędnej do realizacji programów nauczania w zakresie kształtowania u uczniów kompetencji kluczowych
2. Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych, poprzez:
a) kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematyki
b) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu
c) wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki
3. Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, w tym wsparcie ucznia młodszego, poprzez:
a) wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty,
b) przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego
c) doposażenie w niezbędne pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 90% kosztów kwalifikowanych + min. 10% wkładu własnego.

 

KATEgorie

ostatnie posty

Wsparcie finansowe dla innowacyjnych MŚP

Jeśli zamierzasz postawić na ...

09.11.2023

Dotacje dla rolników jeszcze w 2023 roku

Nie zwlekaj. Skorzystaj ze ...

09.11.2023

Skorzystaj ze środków z KPO

Czym jest Krajowy Plan ...

14.06.2023

Trwają nowe nabory na środki finansowe

Zachęcamy do zapoznania się ...

10.05.2023

Popularne tagi

PANEL KLIENTA

Zadzwoń do konsultanta