Aktualności / Blog

WAŻNA INFORMACJA !!! RUSZYŁY NABORY NA ŚRODKI FINANSOWE DLA FIRM Z TERENÓW WIEJSKICH I OBRZEŻY MIAST !!!

w Blog    22.09.2016

Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

podmiot ubiegający się o jej przyznanie:
a) nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność
gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r.
w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489)
jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów,
b) w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności
gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
w szczególności nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo
w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym

jest osobą fizyczną, jeżeli:
a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
b) jest pełnoletnia,
c) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR ? w przypadku gdy osoba fizyczna nie wykonuje
działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.2)),

Parametry dotacji na założenie działalności gospodarczej:

  • premia na założenie firmy do 100 tys
  • pierwsza transza 80% druga 20%
  • w niektórych przypadkach nie jest to 100% dotacja ale np.70% dotacja, 30% wkład własny

Wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy dokonuje się niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu
wniosku o płatność, w terminie:
1) 30 dni od dnia złożenia wniosku o płatność pierwszej transzy
2) 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o płatność ? w przypadku wniosku o płatność końcową

wniosek o płatność pierwszej transzy pomocy beneficjent składa w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy, a wniosek o płatność drugiej transzy ? po spełnieniu warunków wypłaty drugiej transzy, w terminie określonym w umowie, nie później jednak niż po upływie 2 lat od dnia zawarcia umowy i nie później niż w dniu 31 grudnia 2022 r.

Pierwsza transza pomocy obejmuje 80% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli beneficjent:
a) podjął we własnym imieniu działalność gospodarczą
b) zgłosił się do ubezpieczenia społecznego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania działalności,
c) uzyskał pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje, w tym ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy do realizacji inwestycji objętych operacją;
Druga transza pomocy obejmuje 20% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli operacja została zrealizowana zgodnie z biznesplanem,
Operacja zakłada:
utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy (przy osobie bezrobotnej wchodzi w grę samozatrudnienie i nie musi zatrudniać pracownika) miejsce pracy musi być utrzymane przez co najmniej 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

 

II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

podmiot ubiegający się o jej przyznanie:
a) nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność
gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r.
w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489)
jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów,

b) podmiot ubiegający się o jej przyznanie w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie co najmniej przez 365 dni działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia
2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz nadal wykonuje tę działalność;

Parametry dotacji na rozwój działalności gospodarczej:

  • poziom dofinansowania do 70%;
  • kwota maksymalna dofinansowania do 300 tysięcy;

operacja zakłada:
a) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione
zakresem realizacji operacji, a osoba, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, zostanie zatrudniona na
podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę,
b) utrzymanie miejsca pracy przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej;

W przypadku tej operacji wniosek o płatność końcową (rozliczenie i zwrot 70% kosztów kwalifikowanych inwestycji) beneficjent składa w terminie określonym w umowie, nie później jednak niż po upływie 2 lat od dnia zawarcia umowy i nie później niż w dniu 31 grudnia 2022 r.

Wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy dokonuje się niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu
wniosku o płatność, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o płatność.

 

 

 

III. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych

KATEgorie

ostatnie posty

Skorzystaj ze środków z KPO

Czym jest Krajowy Plan ...

14.06.2023

Trwają nowe nabory na środki finansowe

Zachęcamy do zapoznania się ...

10.05.2023

POZNAJ NASZ INTELIGENTNY SYSTEM DOTACJI

Zachęcamy do wypełnienia ...

01.08.2022

Popularne tagi

PANEL KLIENTA

Zadzwoń do konsultanta