Aktualności / Blog

WAŻNA INFORMACJA !!! RUSZYŁY NABORY NA ŚRODKI FINANSOWE DLA FIRM Z TERENÓW WIEJSKICH I OBRZEŻY MIAST !!!

w Blog    22.09.2016

Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

podmiot ubiegający się o jej przyznanie:
a) nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność
gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r.
w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489)
jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów,
b) w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności
gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
w szczególności nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo
w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym

jest osobą fizyczną, jeżeli:
a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
b) jest pełnoletnia,
c) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR ? w przypadku gdy osoba fizyczna nie wykonuje
działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.2)),

Parametry dotacji na założenie działalności gospodarczej:

  • premia na założenie firmy do 100 tys
  • pierwsza transza 80% druga 20%
  • w niektórych przypadkach nie jest to 100% dotacja ale np.70% dotacja, 30% wkład własny

Wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy dokonuje się niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu
wniosku o płatność, w terminie:
1) 30 dni od dnia złożenia wniosku o płatność pierwszej transzy
2) 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o płatność ? w przypadku wniosku o płatność końcową

wniosek o płatność pierwszej transzy pomocy beneficjent składa w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy, a wniosek o płatność drugiej transzy ? po spełnieniu warunków wypłaty drugiej transzy, w terminie określonym w umowie, nie później jednak niż po upływie 2 lat od dnia zawarcia umowy i nie później niż w dniu 31 grudnia 2022 r.

Pierwsza transza pomocy obejmuje 80% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli beneficjent:
a) podjął we własnym imieniu działalność gospodarczą
b) zgłosił się do ubezpieczenia społecznego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania działalności,
c) uzyskał pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje, w tym ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy do realizacji inwestycji objętych operacją;
Druga transza pomocy obejmuje 20% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli operacja została zrealizowana zgodnie z biznesplanem,
Operacja zakłada:
utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy (przy osobie bezrobotnej wchodzi w grę samozatrudnienie i nie musi zatrudniać pracownika) miejsce pracy musi być utrzymane przez co najmniej 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

 

II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

podmiot ubiegający się o jej przyznanie:
a) nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność
gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r.
w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489)
jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów,

b) podmiot ubiegający się o jej przyznanie w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie co najmniej przez 365 dni działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia
2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz nadal wykonuje tę działalność;

Parametry dotacji na rozwój działalności gospodarczej:

  • poziom dofinansowania do 70%;
  • kwota maksymalna dofinansowania do 300 tysięcy;

operacja zakłada:
a) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione
zakresem realizacji operacji, a osoba, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, zostanie zatrudniona na
podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę,
b) utrzymanie miejsca pracy przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej;

W przypadku tej operacji wniosek o płatność końcową (rozliczenie i zwrot 70% kosztów kwalifikowanych inwestycji) beneficjent składa w terminie określonym w umowie, nie później jednak niż po upływie 2 lat od dnia zawarcia umowy i nie później niż w dniu 31 grudnia 2022 r.

Wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy dokonuje się niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu
wniosku o płatność, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o płatność.

 

 

 

III. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych

KATEgorie

ostatnie posty

Wsparcie finansowe dla innowacyjnych MŚP

Jeśli zamierzasz postawić na ...

09.11.2023

Dotacje dla rolników jeszcze w 2023 roku

Nie zwlekaj. Skorzystaj ze ...

09.11.2023

Skorzystaj ze środków z KPO

Czym jest Krajowy Plan ...

14.06.2023

Trwają nowe nabory na środki finansowe

Zachęcamy do zapoznania się ...

10.05.2023

Popularne tagi

PANEL KLIENTA

Zadzwoń do konsultanta